ReFuelEU Aviation

Nowe przepisy mające na celu ograniczenie emisji pochodzących z lotnictwa poprzez promowanie ekologicznych paliw do samolotów.

ReFuelEU Aviation

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje porozumienie polityczne w sprawie wniosku dotyczącego inicjatywy ReFuelEU Aviation, zawarte przez Parlament Europejski i Radę. Po wejściu w życie nowe przepisy pomogą obniżyć emisyjność sektora lotnictwa, nakładając na dostawców paliw wymóg dodawania do nafty lotniczej coraz większych ilości ekologicznych paliw lotniczych (SAF) od 2025 r.

Przewiduje się, że sam ten środek spowoduje obniżenie emisji CO2 z samolotów o co najmniej dwie trzecie do 2050 r. i przyniesie korzyści dla klimatu i jakości powietrza dzięki zmniejszeniu emisji innych niż CO2.

Porozumienie to jest ostatnim porozumieniem w sprawie wniosków dotyczących transportu w ramach pakietu „Gotowi na 55”, ponieważ osiągnięto już porozumienia w sprawie zaktualizowanych przepisów dotyczących handlu uprawnieniami do emisji w sektorze lotnictwa i w sektorze morskim, w sprawie promowania zrównoważonych paliw w żegludze, a także w sprawie przyspieszonego rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

UE kieruje wszystkie sektory na drogę do neutralności klimatycznej, wprowadzając środki niezbędne do osiągnięcia naszych celów klimatycznych na lata 2030 i 2050. Poczyniliśmy kolejny ważny krok w kierunku ograniczenia emisji w sektorze lotnictwa. Dostawcy paliwa w portach lotniczych UE muszą zapewnić coraz większy udział zrównoważonych paliw lotniczych, a operatorzy statków powietrznych powinni zwiększyć ich wykorzystanie. UE jest gotowa do startu w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości lotnictwa. Frans Timmermans, wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw Europejskiego Zielonego Ładu – 26/04/2023

To porozumienie polityczne jest punktem zwrotnym dla lotnictwa europejskiego, kierując je na solidną ścieżkę prowadzącą do dekarbonizacji. Przejście na ekologiczne paliwa lotnicze poprawi nasze bezpieczeństwo energetyczne, a jednocześnie zmniejszy zależność od importu paliw kopalnych. Tego rodzaju środki pomagają Europie stać się liderem w produkcji innowacyjnych czystych paliw na świecie. Szacujemy, że rynek SAF stworzy ponad 200 tys. dodatkowych miejsc pracy w UE, głównie w sektorze odnawialnych źródeł energii. Adina Vălean, komisarz do spraw transportu – 26/04/2023

Zwiększenie ilości ekologicznych paliw lotniczych

Nowe przepisy będą wymagały:

1) od dostawców paliwa lotniczego – wymogu dostarczania określonej minimalnej części SAF do portów lotniczych UE, począwszy od poziomu 2 proc. całkowitej ilości dostarczanego paliwa w 2025 r. aż po 70 proc. do 2050 r. Nowa mieszanka paliwowa do silników odrzutowych w UE będzie musiała również zawierać minimalną część najnowocześniejszych i przyjaznych środowisku paliw syntetycznych, która z czasem będzie rosnąć;

2) od operatorów statków powietrznych odlatujących z portów lotniczych UE – uzupełniania paliwa wyłącznie ilością niezbędną do lotu, aby uniknąć emisji związanych z dodatkową masą lub ucieczki emisji spowodowanej praktykami „tankeringu” (tj. umyślnego przewożenia nadwyżki paliwa w celu uniknięcia tankowania SAF);

3) od portów lotniczych – zapewnienia dostępności infrastruktury paliwowej dla dystrybucji SAF i jej dostosowania do tego rodzaju paliwa.

Obowiązek mieszania paliw obejmuje biopaliwa, pochodzące z recyklingu paliwo węglowe i syntetyczne paliwo lotnicze (e-paliwa) zgodnie z dyrektywą w sprawie energii odnawialnej, ale nie dotyczy roślin spożywczych i pastewnych, wspierając cele zrównoważonego rozwoju. Ponieważ nowy obowiązek będzie miał zastosowanie w całej UE, zagwarantuje równe warunki działania na rynku wewnętrznym UE, zapewni producentom paliw pewność prawa i pomoże rozpocząć produkcję na dużą skalę na całym kontynencie. Zwiększy również bezpieczeństwo energetyczne UE poprzez zmniejszenie zależności od produktów energetycznych pozyskiwanych z państw trzecich i stworzy tysiące nowych miejsc pracy w sektorze energetycznym. Unijne linie lotnicze będą miały dostęp do coraz większych ilości zrównoważonego paliwa lotniczego w całej UE.

Kolejne kroki

Wczorajsze porozumienie polityczne wymaga teraz formalnego przyjęcia przez Parlament i Radę. Po zakończeniu tej procedury nowe przepisy zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejdą w życie z bezpośrednim skutkiem.

Kontekst

Porozumienie to jest ważnym krokiem w kierunku wdrożenia pakietu legislacyjnego Komisji „Gotowi na 55” i pomoże w osiągnięciu ambitnych celów klimatycznych UE w ramach Europejskiego Zielonego Ładu.

W latach 2013–2019 emisje z lotnictwa w Europie wzrastały średnio o 5 proc. w ujęciu rok do roku. Mimo że w czasie pandemii drastycznie spadły emisje z lotnictwa, przewiduje się, że będą one dalej rosły. Ambitniejsze cele klimatyczne sektora lotnictwa będą miały kluczowe znaczenie dla osiągnięcia przez UE jej celów klimatycznych wynikających z porozumienia paryskiego i dla urzeczywistnienia Europejskiego Zielonego Ładu.

Aby osiągnąć neutralność klimatyczną, UE musi do 2050 r. ograniczyć emisje z transportu o 90 proc. (w porównaniu z poziomami z 1990 r.). Inicjatywa ReFuelEU Aviation pomoże sektorowi lotnictwa w osiągnięciu tego celu, wraz ze zmienionymi przepisami dotyczącymi unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji w sektorze lotnictwa.