Reformy na Bałkanach Zachodnich i w Turcji

Potwierdzając, że wiarygodna polityka rozszerzenia jest geostrategiczną inwestycją w pokój, stabilność, bezpieczeństwo i wzrost gospodarczy w całej Europie, Komisja przyjęła dzisiaj swoją roczną ocenę wdrażania reform w krajach Bałkanów Zachodnich i Turcji, wraz z zaleceniami dotyczącymi kolejnych kroki dla tych krajów.
Mocna i wiarygodna perspektywa UE dla Bałkanów Zachodnich jest nadal niezbędna, aby napędzać transformację, wspierać pojednanie, eksportować stabilność do regionu i promować wartości, normy i standardy UE.

Bałkany Zachodnie

Solidna i wiarygodna perspektywa dla Bałkanów Zachodnich na przystąpienie do UE nadal odgrywa bardzo ważną rolę w stabilizowaniu przemian, wspieraniu pojednania, stabilności eksportu w regionie oraz promowaniu europejskich wartości, norm i standardów. Strategia Komisji dla Bałkanów Zachodnich z lutego 2018 r. spowodowała odnowienie zaangażowania UE i jej państw członkowskich oraz stworzyła nową dynamikę w całym regionie. Rok później kraje partnerskie poczyniły konkretne postępy i wykazały zaangażowanie na rzecz europejskiej perspektywy, nawet jeśli ogólny stopień wdrożenia reform jest zróżnicowany.

Albania i Macedonia Północna skorzystały z możliwości i przeprowadziły reformy, szczególnie w obszarach określonych przez Radę w czerwcu 2018 r. jako kluczowe. Z uwagi na poczynione postępy i spełnienie odpowiednich warunków Komisja zaleciła dzisiaj Radzie rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną.

Wysoka przedstawiciel ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa/wiceprzewodnicząca Komisji Federica Mogherini powiedziała: Bałkany Zachodnie stanowią część Europy i będą brać udział w tworzeniu przyszłości UE – silniejszej, stabilnej i zjednoczonej Unii Europejskiej. W ubiegłym roku w całym regionie zaszły pozytywne zmiany. Albania i Macedonia Północna wykazały się zdecydowaną determinacją, aby stawiać dalsze kroki na drodze do UE, a uzyskane rezultaty są konkretne i muszą być nieodwracalne. Na tej podstawie zalecamy dzisiaj Radzie rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną. Polityka rozszerzenia Unii Europejskiej jest inwestycją w pokój, bezpieczeństwo, dobrobyt i stabilność Europy.

Johannes Hahn, komisarz ds. europejskiej polityki sąsiedztwa i negocjacji w sprawie rozszerzenia, stwierdził: Albania i Macedonia Północna skorzystały z okazji, jaką jest wzmocniony program rozszerzenia, i przeprowadziły reformy. Republika Macedonii Północnej nie tylko kontynuowała swój ambitny program reform, ale również osiągnęła historyczne porozumienie z Grecją. Rozwiązanie 27-letniego sporu dotyczącego nazwy jest przykładem dla całego regionu i innych krajów. Albania kontynuuje głębokie reformy, w szczególności gruntowną transformację systemu wymiaru sprawiedliwości. Wszystkie te wysiłki są dowodem atrakcyjności Unii Europejskiej.

Komisja wydała również dzisiaj opinię w sprawie wniosku Bośni i Hercegowiny o członkostwo w Unii Europejskiej wraz ze sprawozdaniem z analizy. W sprawozdaniu po raz pierwszy dokonano przeglądu sytuacji w kraju pod kątem wszystkich standardów mających zastosowanie do państw członkowskich UE. Komisja uważa, że negocjacje w sprawie przystąpienia powinny zostać otwarte wtedy, kiedy Bośnia i Hercegowina osiągnie konieczny stopień zgodności z kryteriami członkostwa, a zwłaszcza z kryteriami politycznymi wymagającymi stabilności instytucji, co gwarantowałoby zwłaszcza demokrację i praworządność. Bośnia i Hercegowina będzie musiała zasadniczo poprawić swoje ramy prawne i instytucjonalne, aby zapewnić zgodność z konkretnymi priorytetami w dziedzinie demokracji, praworządności, praw podstawowych i reformy administracji publicznej. Opinia – plan działania dotyczący kompleksowych reform w tych kluczowych dziedzinach – jest ważnym krokiem w stosunkach między UE a Bośnią i Hercegowiną i daje temu krajowi nowy impuls w procesie integracji z UE.

Turcja

Turcja jest strategicznym partnerem UE i krajem kandydującym. Kontynuowano dialog i współpracę, w tym na najwyższym szczeblu, w kluczowych obszarach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, w tym za pośrednictwem skutecznej współpracy w zakresie migracji i wsparcia na rzecz uchodźców. Turcja nadal jednak oddala się od Unii Europejskiej. Odnotowano poważne pogorszenie się sytuacji w obszarach praworządności i praw podstawowych, a także osłabienie skutecznych mechanizmów kontroli i równowagi w systemie politycznym, co zostało spowodowane wejściem w życie nowelizacji konstytucji. W czerwcu 2018 r. Rada stwierdziła jednomyślnie, że negocjacje akcesyjne z Turcją faktycznie utknęły w martwym punkcie i nie można rozważać otwarcia ani zamknięcia żadnych kolejnych rozdziałów negocjacyjnych. Nadal aktualne są fakty będące podstawą tej oceny.