REFIT czyli sprawne prawo
Choć unijne przepisy są w wielu dziedzinach konieczne, często uważa się, że uniemożliwiają one działalność firm, zwłaszcza tych najmniejszych, lub że zbytnio ingerują w codzienne życie obywateli. 74 proc. Europejczyków uważa, że UE jest źródłem nadmiernej biurokracji. W odpowiedzi na tę sytuację Komisja podjęła w ostatnich kilku latach zgodne działania w celu uproszczenia przepisów i zmniejszenia obciążenia regulacyjnego. W wygłoszonym dnia 11 września orędziu o stanie Unii na 2013 r. przewodniczący KE José Manuel Barrosopodkreślił znaczenie inteligentnych regulacji i stwierdził, że Unia Europejskamusi działać na dużą skalę w sprawach ważnych, a na mniejszą w sprawach o mniejszym znaczeniu.

Komisja podjęła właśnie kolejny ważny krok, aby przepisy unijne były adekwatne do zakładanego celu. W komunikacie Komisja przedstawia wkonkretny sposób, z podziałem na poszczególne obszary polityki, dalsze działania, jakie przeprowadzi, aby uprościć lub wycofać pewne unijne przepisy, zmniejszyć obciążenia dla firm i ułatwić wdrażanie uregulowań. Jest to wynik kontroli całości przepisów UE. Komisja poinformowała również o zamiarze opublikowania tablicy wyników w celu śledzenia postępów w tej kwestii na szczeblu unijnym i krajowym. Działania te stanowią istotę komisyjnego programu sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT).

Przewodniczący Barroso powiedział: – Dzięki Unii Europejskiej łatwiej nam jest podjąć trudne wyzwania, przed którymi wspólnie stoimy. Aby jednak działać skutecznie, musimy skupić się na właściwych priorytetach i opracować odpowiednią liczbę przepisów. Nie wszystkie kwestie trzeba ustalać na szczeblu europejskim. Musimy się dobrze zastanowić, kiedy i w jakiej dziedzinie powinniśmy działać na tym szczeblu. (…) Za pomocą programu REFIT Komisja podjęła jak dotąd najbardziej kompleksowe działania, aby uprościć przepisy unijne. Nasze zdecydowane stosowanie zasad pomocniczości i proporcjonalności nie podważy istotnych korzyści dla obywateli i firm, wynikających z przepisów unijnych, zwłaszcza przepisów będących podstawą jednolitego rynku. W pakiecie REFIT przedstawiliśmy, na kilka miesięcy przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2014 r., pragmatyczne podejście do przyszłości przepisów unijnych.

W komunikacie w sprawie wyników programu sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT) i następnych działań w tym zakresie Komisja:

1. Dokonała przeglądu przeprowadzonych w ostatnich latach działań na rzecz adekwatności unijnych przepisów przez ich uproszczenie oraz zmniejszenia związanych z nimi kosztów. W ostatnich 10 latach Komisja zapoczątkowałaistotne reformy polityki. Należą do nich wnioski w sprawie zmniejszenia kosztów wprowadzania szerokopasmowego dostępu do internetu, ramowej dyrektywy wodnej, inicjatywy dotyczącej kodeksu wizowego Schengen, dyrektywy w sprawie praw konsumentów, dyrektywy usługowej, rozporządzenia o jednolitym patencie oraz unijnego kodeksu celnego. Od 2005 r. Komisja zatwierdziła 660 inicjatyw mających na celu uproszczenie, ujednolicenie lub przekształcenie przepisów. Uchylono ponad 5590 aktów prawnych.Przy ustalaniu priorytetów komisyjnego programu sprawności regulacyjnej uwzględniono wyniki konsultacji z małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP) dotyczących dziesięciu najbardziej uciążliwych unijnych aktów prawnych. Aby ułatwić działalność MŚP, wprowadzane są konkretne ulepszenia, np.: uproszczenie wymogów dotyczących sprzętu rejestrującego (tachografów) w transporcie drogowym i zmniejszenie o 35–95 proc. kosztów dla MŚP związanych z rozporządzeniem REACH; jeszcze w październiku zaproponowana zostanie standardowa deklaracja VAT. Od 2007 r. do 2012 r. zmniejszono obciążenie administracyjne przedsiębiorstw o 26 proc., co oznacza oszczędności w wysokości 32,3 mld eurorocznie. Zmiany dotyczące zmniejszenia kosztów o kolejne 5 mld euro oczekują na przyjęcie przez współprawodawcę. Sama Komisja wyszła poza ustalony cel, przedkładając wnioski, w wyniku których obciążenie to mogłoby zostać obniżone o niemal 41 mld euro, czyli 33 proc. Niestety w wyniku poprawek do wniosków Komisji w trakcie procesu legislacyjnego według szacunków doszło do zmniejszenia kwoty możliwych oszczędności o ponad 3 mld euro. Do głównych osiągnięć programu należą: propagowanie fakturowania elektronicznego w zakresie VAT oraz odstępstwa lub specjalne systemy dla MŚP w dziedzinie rachunkowości, zużytego sprzętu elektronicznego i wewnątrzunijnych statystyk handlowych. Przede wszystkim jednak znacznie zmienił się sposób, w jaki Komisja opracowuje przepisy: w całej Komisji systematycznie prowadzi się oceny skutków, konsultacje z zainteresowanymi stronami (w tym z partnerami społecznymi) oraz oceny ex post; tego typu działania będą prowadzone jeszcze bardziej intensywnie;

2. Przedstawia istotne inicjatywy ustawodawcze w celu uproszczenia przepisów i zmniejszenia obciążenia administracyjnego, które czekają obecnie na zatwierdzenie przez współprawodawcę, np. w dziedzinie zdrowia zwierząt, bezpieczeństwa produktów konsumpcyjnych i nadzoru rynku, zamówień publicznych, wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych, badań klinicznych produktów leczniczych i podróży zorganizowanych;

3. Wymienia obszary dalszych działań w latach 2013–2014 na rzecz uproszczenia obowiązujących przepisów przez zmianę i konsolidację prawa UE (np. w dziedzinie informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji, statystyki dotyczącej przedsiębiorstw, prawa spółek, wprowadzenia standardowej deklaracji VAT, środków zootechnicznych i przepisów handlowych); oraz przez działania następcze w związku z zaleceniami wynikającymi z oceny: głównym wynikiem przeglądu było wskazanie obszarów, które wymagają oceny w celu dokładniejszego określenia korzyści ze zmniejszenia obciążenia regulacyjnego, aby można było osiągnąć cele polityczne UE przy najniższych kosztach i zapewnić największe korzyści z przepisów unijnych. Do końca 2014 r. Komisja przeprowadzi lub rozpocznie 47 ocen, kontroli sprawności regulacyjnej lub innych działań z myślą o zmniejszeniu obciążenia regulacyjnego. Szczególne wysiłki dokonywane są w dziedzinie ochrony środowiska, przedsiębiorstw, przemysłu i zatrudnienia. Obejmują one nowe kontrole sprawności regulacyjnej w dziedzinie chemikaliów nieobjętych rozporządzeniem REACH, programu Natura 2000, homologacji typu pojazdów silnikowych, odpadów i ogólnego prawa żywnościowego. Zaplanowano oceny sprawności regulacyjnej przede wszystkim w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, dyrektywy w sprawie pracy tymczasowej, dyrektywy w sprawie oceny i kontroli poziomu hałasu otoczenia, procedur odwoławczych w dziedzinie zamówień publicznych i przepisów w zakresie podatku akcyzowego. Komisja rozpoczyna również planowanie oceny spójności nowego zakresu przepisów unijnych w branży usług finansowych;

4. Wskazuje te obszary, w których zamierza wycofać oczekujące na rozpatrzenie wnioski i uchylić obowiązujące prawo unijne. W szerszym ujęciu rozróżnić można następujące przypadki: 1) obszary, w których Komisja nadal prowadzi ocenę odnośnych kwestii, ale zdecydowała o nieprzedstawianiu dotyczących ich wniosków; obejmuje to np. przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy fryzjerów – w oczekiwaniu na wynik prowadzonych ocen, zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego, monitorów i środowiskowego dymu tytoniowego; 2) przepisy już niepotrzebne z uwagi na rozwój sytuacji, o których uchylenie pragnie wnieść Komisja. Planuje się 10 wniosków o uchylenie dotyczących np. przepisów w sprawie propagowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów, dostaw ropy naftowej i produktów ropopochodnych, klasyfikacji, oznakowania i pakowania preparatów niebezpiecznych oraz statystyki dotyczącej stali; 3) wnioski, które utknęły w procedurze współdecyzji i co do których istnieją małe szanse na postęp.W związku z taką sytuacją Komisja zaproponuje wycofanie wniosków z tej kategorii, m.in. dyrektywy w sprawie gleby i dyrektywy w sprawie uproszczenia obowiązków w zakresie VAT, wniosku w sprawie statutu europejskiej spółki prywatnej[2], rozporządzenia w sprawie statystyki dotyczącej stali i rozporządzenia w sprawie doposażania samochodów ciężarowych w lusterka samochodowe;

5. Przedstawia nowe działania horyzontalne w celu sprawienia, aby prawo UE było adekwatne do zakładanych celów. Komisja określiłaby np. wymogi administracyjne wynikające z prawa UE oraz krajowych środków wykonawczych i poddawałaby je regularnemu przeglądowi, aby wskazać możliwości ich złagodzenia. Wymiana najlepszych praktyk między państwami członkowskimi będzie ułatwiana, po to, aby wdrażanie prawa unijnego w państwach członkowskich było możliwie najmniej uciążliwe. Komisja podejmie również konkretne działania w celu ułatwienia spełniania nowych wymogów, zwłaszcza w obszarach szczególnie ważnych dla MŚP. Komisja określi także w swoim rocznym programie prac wszystkie inicjatywy legislacyjne w ramach programu REFIT, w tym te dotyczące wycofania, uchylenia i konsolidacji przepisów. Przedsiębiorstwa, również małe i średnie, a także wszelkie zainteresowane strony będą mogły proponować przeprowadzenie kontroli sprawności regulacyjnej w obszarach, w których kontrola taka jest ich zdaniem potrzebna;

6. Ogłasza coroczną publikację tablicy wyników programu REFIT w celu śledzenia postępów na szczeblu europejskim i krajowym oraz ułatwiania dialogu na temat sprawności regulacyjnej z obywatelami, państwami członkowskimi, przedsiębiorstwami i społeczeństwem obywatelskim.

Następne działania

Aby można było spełnić zobowiązanie do przyjmowania inteligentnych regulacji, Parlament Europejski i Rada muszą wykazać się podobnym poziomem ambicji tak, aby proponowane środki upraszczające i zmniejszające obciążenie regulacyjne zostały sprawnie przyjęte. Komisja dołoży starań, aby zapewnić współpracę pozostałych instytucji. Będzie również nadal ściśle współpracować z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami w celu zasięgania opinii i zbierania sugestii na temat sposobu, w jaki można zwiększyć sprawność regulacyjną w ramach programu REFIT, oraz w celu dalszej poprawy jego efektywności.

Kontekst

11 września w orędziu o stanie Unii przewodniczący Barroso powiedział:Dostrzegam, jak ważna jest zasada pomocniczości. Zasada pomocniczości nie jest dla mnie konceptem technicznym. Jest to podstawowa zasada demokratyczna. Coraz silniej zacieśniana unia między obywatelami Europy wymaga, aby decyzje zapadały w sposób jak najbardziej otwarty i możliwe najbliżej obywateli. Nie wszystko wymaga rozwiązania na poziomie europejskim. Europa musi koncentrować swoje wysiłki tam, gdzie jej działania będą miały największą wartość dodaną. Nie powinna wkraczać tam, gdzie tak nie jest. UE musi działać na dużą skalę w sprawach ważnych, a na mniejszą w sprawach bardziej błahych, co czasem w przeszłości mogło być zaniedbywane. UE musi udowodnić, że jest w stanie ustalać zarówno pozytywne, jak i negatywne priorytety. Podobnie jak wszystkie rządy, musimy zwracać bardzo pilną uwagę na jakość i ilość regulacji prawnych, pamiętając, że – jak powiedział Montesquieu – „les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires” [bezużyteczne prawa osłabiają prawa konieczne]. Istnieją jednak dziedziny o zasadniczym znaczeniu, gdzie Europa musi być bardziej zintegrowana, bardziej zjednoczona. Tam, gdzie tylko silna Europa może przynieść wymierne efekty.

Tworzenie przepisów na szczeblu unijnym przynosi wartość dodaną w dziedzinach takich jak konkurencja, handel i rynek wewnętrzny, po to, aby można było określić równe warunki działania, które stwarzają możliwości działania dla przedsiębiorstw i konsumentów. Przepisy unijne chronią również zdrowie, bezpieczeństwo i prawa obywateli. Uregulowania unijne prawne stanowią wspólne ramy prawne przez zastąpienie lub dostosowanie dwudziestu ośmiu krajowych zbiorów przepisów. Dzięki tym uregulowaniom państwa członkowskie mogą współpracować w celu rozwiązania problemów, które nie znają granic państwowych.

Ustanawianie inteligentnych regulacji to proces ciągły, a nie jednorazowa operacja. Sprawienie, aby unijne przepisy były adekwatne do zakładanych celów jest konieczne, by Europa powróciła na drogę większego wzrostu gospodarcazego i zatrudnienia. Z tego względu Komisja zapoczątkowała w grudniu 2012 r.program sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT). W programie tym odzwierciedlono zobowiązanie Komisji do ustanawiania prostych, przejrzystych, stabilnych i przewidywalnych ram prawnych dla firm, pracowników i obywateli. Skorzystają z niego zarówno obywatele, jak i przedsiębiorstwa, pod warunkiem, że pozostałe instytucje i państwa członkowskie wykażą podobny poziom ambicji.

źródło i więcej informacji: Link