Raport o Polsce 2017

22 lutego Komisja Europejska opublikowała – w ramach semestru europejskiego – kolejny raport na temat polskiej gospodarki Country Report 2017.

Z dokumentu wynika m.in., że Polska gospodarka nadrabia zaległości w bardzo szybkim tempie. W 2015 r. wskaźnik PKB na mieszkańca wyrażony według standardów siły nabywczej osiągnął w Polsce poziom 69 proc. średniej UE, wzrastając z poziomu 53 proc. w 2007 r.

Ogólne perspektywy gospodarcze są pozytywne, a ryzyko dotyczy głównie polityki krajowej. Przewiduje się, że w 2017 r. głównym motorem wzrostu gospodarczego pozostanie spożycie prywatne ze względu na rosnące płace, zatrudnienie i transfery fiskalne.

Perspektywom wzrostu w długim okresie zagrażają poważne problemy o charakterze strukturalnym. Utrzymanie stałego wzrostu poziomu życia stanowi większe wyzwanie, gdy liczba ludności w wieku produkcyjnym maleje, a wzrost wydajności – pobudzany w początkowym okresie przez procesy transformacji i integracji gospodarczej – staje się trudniejszy do uzyskania. W tej sytuacji coraz ważniejsze jest dalsze zwiększanie współczynnika aktywności zawodowej oraz stworzenie warunków sprzyjających inwestycjom i wzrostowi wydajności.

Podczas seminarium, w którym w środę 8 marca uczestniczyło ok. 70 osób, główne tezy Country Report 2017 zaprezentowali jego autorzy:

  • Istvan Pal Szekely, Dyrektor, DG ECFIN
  • Wallis Goelen, Szef Wydziału, DG EMPL
  • Rafał Wielądek, ekonomista, DG ECFIN 
  • Rafał Janas, ekonomista, DG EMPL

Podczas dyskusji padły pytania m.in. o perspektywę wzrostu gospodarczego w Polsce w średnim i długim okresie, założenia polityki fiskalnej, uszczelnienie systemu podatkowego, rynek pracy ukierunkowany na pracownika, bariery dla inwestycji czy poprawę klimatu dla biznesu w Polsce.

Więcej informacji na temat semestru europejskiego jest dostępne na stronie Komisji Europejskiej.

Zobacz również: