Przyszłość polityki spójności

W sprawozdaniu ekspertów na temat polityki spójności zaproponowano sposoby maksymalizacji skuteczności i wpływu polityki spójności w przyszłości.

Przyszłość polityki spójności

Niezależna grupa specjalistów wysokiego szczebla ds. przyszłości polityki spójności przedstawiła swoje sprawozdanie, w którym oceniono funkcjonowanie polityki spójności i zawarto zalecenia dotyczące tego, jak zapewnić, by polityka ta nadal promowała dobrobyt i konwergencję w całej UE.

Zalecenia te będą uzupełnieniem trwających rozważań i opinii wielu zainteresowanych stron i instytucji na temat przyszłości polityki spójności.

Powołana przez komisarz do spraw spójności i reform Elisę Ferreirę, grupa, która jest niezależna od Komisji, przeanalizowała sposoby zapewnienia, by polityka spójności nadal wspierała wzrost gospodarczy i odbudowę we wszystkich regionach Europy, przy jednoczesnym przeprowadzeniu transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz pomocy regionom w dostosowaniu się do bieżących wyzwań demograficznych, przemysłowych i geopolitycznych.

Sprawozdanie jest wynikiem intensywnych prac prowadzonych przez grupę w ciągu ubiegłego roku, wzbogaconych wkładami akademickimi, dokumentami informacyjnymi przygotowanymi przez Komisję oraz prezentacjami różnych zainteresowanych stron.

Sprawozdanie opiera się na trzech kluczowych pytaniach, które mają zastanowić się nad przyszłością polityki spójności po 2027 r.:

 • Dlaczego polityka spójności ma kluczowe znaczenie dla przyszłości Europy?
 • Czym zajmuje się polityka spójności i co powinna to robić?
 • W jaki sposób polityka spójności może lepiej wypełniać swoją misję spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w kontekście transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz zmian demograficznych?

Grupa przedstawia następujące zalecenia. Polityka spójności powinna:

 • być bardziej ukierunkowane na konkretny obszar, przy czym inwestycje zorientowane na przyszłość są dostosowane do wyjątkowych mocnych stron, wyzwań i potrzeb każdego regionu;
 • promowanie całościowego podejścia do polityki społecznej poprzez większe inwestycje w rozwój kapitału ludzkiego i integrację społeczną w celu zapobiegania nierównościom i ich zmniejszania na wszystkich terytoriach;
 • wykorzystanie lokalnych zdolności i potencjału do rozwijania przyszłych możliwości zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu poprzez dywersyfikację i współpracę;
 • budowanie lepszych instytucji krajowych i regionalnych poprzez zrównanie budowania zdolności i innowacji z inwestycjami w infrastrukturę i kapitał produkcyjny;
 • opracowanie skuteczniejszych i bardziej inkluzywnych strategii rozwoju poprzez wykorzystanie zasad silnego partnerstwa i zarządzania dzielonego, z udziałem zainteresowanych stron z różnych szczebli sprawowania rządów i społeczeństwa obywatelskiego;
 • połączenie regionów w celu wykorzystania globalnych możliwości i zapewnienia bardziej zrównoważonych i odpornych innowacji;
 • stać się bardziej zorientowanym na wyniki, łącząc to podejście z wymiarem terytorialnym;
 • być lepiej zakorzenione w systemie zarządzania gospodarczego;
 • usprawnienie procedur administracyjnych i przyjęcie skuteczniejszego i bardziej przyjaznego dla użytkownika podejścia w celu uproszczenia procesów; oraz
 • nadal skupia się na swojej pierwotnej misji, jaką jest pobudzanie zrównoważonego rozwoju i zwiększanie konkurencyjności, przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności w celu sprostania pilnym wyzwaniom.
Elisa Ferreira

Dziękuję członkom grupy wysokiego szczebla ds. przyszłości polityki spójności za ich zaangażowanie i ciężką pracę przez cały rok intensywnych debat. Od czasu jej powstania celem polityki spójności jest niepozostawianie nikogo w tyle. Będzie to czynić w przyszłości, zmieniając się wraz ze zmieniającymi się okolicznościami i nowymi wyzwaniami. Sprawozdanie grupy stanowi cenny wkład w ten proces i istotny wkład w refleksje na temat przyszłego kształtu spójności jako filaru integracji z UE. Elisa Ferreira, komisarz do spraw spójności i reform

Nicolas Schmit

Spójność społeczna jest spoiwem, który łączy UE. Wszystkie regiony Europy powinny być w stanie zaoferować swoim obywatelom wysokiej jakości miejsca pracy, dobre perspektywy i ochronę socjalną. Polityka spójności umożliwia UE zaspokojenie różnych potrzeb i luk istniejących w poszczególnych państwach członkowskich poprzez ukierunkowane inwestycje i wsparcie, przyczyniając się do rozwoju Europy socjalnej. Z tego powodu polityka spójności będzie nadal nieodzownym narzędziem w przyszłości. Nicolas Schmit, komisarz do spraw miejsc pracy i praw socjalnych

Tekst na tej stronie jest tłumaczeniem maszynowym. Powrót do języka oryginału. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakość i dokładność tego tłumaczenia maszynowego.

Ważne informacje o tłumaczeniu maszynowym

Kontekst ogólny

Z inicjatywy komisarz Ferreiry w styczniu 2023 r. Komisja powołała grupę specjalistów wysokiego szczebla ds. przyszłości polityki spójności. Grupie przewodniczył prof. Andrés Rodriguez-Pose, a w jej skład weszli przedstawiciele środowisk akademickich, władz krajowych i regionalnych oraz społeczeństwa obywatelskiego. Jego członkowie zostali wybrani na podstawie ich doświadczenia w dziedzinie polityki spójności, zarządzania gospodarczego i społecznego oraz integracji europejskiej.

Grupa odbyła 10 posiedzeń na tematy związane z przyszłością polityki spójności. Dyskusje były transmitowane na żywo i dostępne w internecie, aby zapewnić wszystkim zainteresowanym stronom dostęp do bogactwa uzyskanych informacji i do bogatych debat prowadzonych przez jej członków.

Refleksja nad przyszłością polityki spójności będzie kontynuowana na 9. Forum Spójności, które odbędzie się w dniach 11–12 kwietnia 2024 r.

Wiosną 2024 r. Komisja opublikuje 9. sprawozdanie w sprawie spójności.

Więcej informacji