Przejrzyste podatki

Niedawne wydarzenia pokazały, w jaki sposób niektórzy pośrednicy np. doradcy podatkowi, pomagali klientom przenosić zyski za granicę w celu uniknięcia podatków. O ile niektóre złożone transakcje i zakładanie przedsiębiorstw w rajach podatkowych to praktyki jak najbardziej uzasadnione, o tyle inne rodzaje działalności nie mają uzasadnienia, a nawet mogą być nielegalne. Zgodnie z niedawno opublikowanym komunikatem w sprawie dalszych środków na rzecz zwiększenia przejrzystości oraz przeciwdziałania uchylaniu się od opodatkowania i unikaniu opodatkowania Komisja planuje prześwietlić działalność doradców podatkowych. Chce również zastanowić się, jak tworzyć skuteczne środki odstraszające wobec firm oferujących programy agresywnego planowania podatkowego i obsługujących takie programy, jak również ich klientów.

Pierre Moscovici, komisarz do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i unii celnej, powiedział: – Złożone programy finansowe i mało przejrzyste struktury korporacyjne nie są dziełem przypadku: niektórzy pośrednicy opracowali ich wyrafinowaną formę. Eksperci ci oferują klientom możliwość agresywnego korzystania z luk prawnych oraz transferu zysków umożliwiającego obniżenie należnego podatku. Konsultacje społeczne pozwolą nam wypracować środki zniechęcające pośredników do opracowywania takich programów oraz poprawią znajomość tematu w państwach członkowskich, aby mogły one położyć kres takim praktykom.

W szczególności Komisja chce zebrać opinie na temat tego, w jaki sposób można by wprowadzić system obowiązkowego ujawniania informacji przez doradców podatkowych. Przepisy takie zobowiązywałyby pośredników do wczesnego przekazywania informacji na temat programów, które można uznać za agresywne programy planowania podatkowego lub programy związane z nadużyciem podatkowym. Przepisy byłyby realizacją celów określonych w niewiążących wytycznych OECD (działanie 12 w ramach BEPS) w zakresie ujawniania strategii agresywnego planowania podatkowego. Konsultacje społeczne pomogą ustalić, czy właściwe jest wprowadzanie wiążących przepisów na szczeblu UE i jaki instrument prawny byłby ewentualnie najbardziej odpowiedni. Konsultacje będą trwać do dnia 16 lutego.

Kontekst

Wiele przedsiębiorstw i osób korzysta z usług pośredników, którzy opracowują struktury finansowe pomagające unikać płacenia należnego podatku. Pośrednicy tacy to np. konsultanci, prawnicy, doradcy finansowi i inwestycyjni, księgowi, instytucje finansowe, pośrednicy ubezpieczeniowi oraz pośrednicy zajmujący się zakładaniem przedsiębiorstw (czyli tzw. „podmioty świadczące usługi na rzecz trustów i przedsiębiorstw”). Programy opracowane przez takich pośredników często prowadzą do uszczuplenia wpływów podatkowych do budżetów krajowych.

Parlament Europejski wezwał do wprowadzenia bardziej restrykcyjnych środków wobec pośredników, którzy pomagają w realizacji programów agresywnego planowania podatkowego. Rada również zachęca Komisję „do rozważenia inicjatyw ustawodawczych dotyczących zasad obowiązkowego ujawniania, zainspirowanych działaniem 12 zawartym w projekcie OECD dotyczącym BEPS z myślą o wprowadzeniu skuteczniejszych środków zniechęcających dla pośredników, którzy uczestniczą w praktykach uchylania się od opodatkowania lub unikania opodatkowania”.

Prowadzone obecnie konsultacje mają służyć zebraniu opinii na temat tego, czy istnieje potrzeba podjęcia działań na poziomie UE polegających na wprowadzeniu skuteczniejszych środków odstraszających względem doradców podatkowych pomagających w uchylaniu się od opodatkowania i unikaniu opodatkowania, oraz jaką formę powinny mieć konkretne przepisy.

Linki