Przegląd działań Parlamentu Europejskiego w pierwszym półroczu

Zachęcamy do przeczytania artykułu na temat najważniejszych wydarzeń, takich jak zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego, brexit i tworzenie gospodarki o obiegu zamkniętym.

Niecały rok przed wyborami europejskimi (zaplanowanymi na 23–26 maja 2019 r.) badanie Eurobarometru z dnia 23 maja wykazało, że połowa Europejczyków jest zainteresowana wyborami do Parlamentu Europejskiego.

W czerwcu Parlament wyraził poparcie dla zmniejszenia liczby mandatów w Parlamencie Europejskim z 751 do 705 ze względu na brexit. Zaproponowano, by 27 z 73 mandatów przypisanych Zjednoczonemu Królestwu podzielić między inne państwa członkowskie, a pozostałe zatrzymać w rezerwie z myślą o przyszłych rozszerzeniach Unii.

Posłowie podtrzymują swoje zdecydowane stanowisko w sprawie brexitu. W marcu zaapelowali, żeby wspólne zobowiązania w zakresie praw obywatelskich, obciążeń finansowych oraz granicy irlandzkiej przełożyły się na uporządkowaną umowę o wystąpieniu, która musi zostać podpisana przed rozpoczęciem okresu przejściowego. Obejrzyj materiał wideo, aby dowiedzieć się więcej o roli Parlamentu Europejskiego w toczących się negocjacjach w sprawie brexitu.

Migracja nadal jest ważną kwestią, w związku z czym Parlament nalega na przyspieszenie procedury rozpatrywania wniosków o azyl. Posłowie chcą przyjąć wspólną procedurę mającą na celu zapobieganie tzw. turystyce azylowej oraz ujednolicenie rozpatrywania wniosków o azyl w całej Unii.

Dublin reform   

W maju, w trosce o dobro obywateli UE, Parlament poparł reformę dyrektywy o delegowaniu pracowników, która gwarantuje równą płacę za jednakową pracę. Jej celem jest zagwarantowanie wyższego poziomu ochrony pracowników delegowanych oraz równych warunków działania przedsiębiorstw lokalnych i tych, które delegują pracowników.

Mając na uwadze odleglejszą perspektywę, posłowie omawiają z przywódcami europejskimi przyszłość Europy. W sali obrad plenarnych gościło ośmiu przywódców, w tym prezydent Francji Emmanuel Macron, który powiedział: „Parlament Europejski to miejsce, w którym Europa zyskuje prawomocność, bierze za siebie odpowiedzialność i nabiera życia”.

Emmanuel Macron  Président de la Republique Francaise s'adresse aux deputés du Parlement Européen en plenière à Strasbourg.   
Emmanuel Macron

Jedną z kwestii kluczowych dla UE jest przyszłe finansowanie. W maju Parlament zaapelował do UE o zwiększenie środków na intensyfikację badań oraz wsparcie dla młodych ludzi i małych przedsiębiorstw w kolejnym długoterminowym budżecie na lata 2021–2027.

Następnym priorytetem Parlamentu jest strefa Schengen. Parlament zaapelował do Rady o wyrażenie zgody na dołączenie przez Rumunię i Bułgarię do strefy wolnej od granic i poparł plan Komisji Europejskiej, którego celem jest przywrócenie swobody podróżowania, po tym jak na niektórych granicach wprowadzono kontrole ze względu na masowy napływ uchodźców do UE w 2015 r. oraz ataki terrorystyczne w Europie.

Głosowania w sprawie wyeliminowania barier dla transgranicznych zakupów przez internet, zwiększenia transparentności transgranicznego dostarczania paczek oraz ułatwienia swobodnego przepływu danych nieosobowych przyczyniają się do skierowania UE na drogę ku jednolitemu rynkowi cyfrowemu. UE zapewnia jednocześnie ochronę danych osobowych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, które weszło w życie w maju.

Parlament osiągnął znaczne postępy w zakresie bardziej zrównoważonego rozwoju świata, dzięki przyjęciu z dniem 18 kwietnia pakietu dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym, który wyznacza nowe prawnie wiążące cele i konkretne terminy recyklingu odpadów i redukcji ich składowania. Dowiedz się więcej na temat gospodarki o obiegu zamkniętym – modelu produkcji i konsumpcji zakładającym dzielenie się, pożyczanie, ponowne wykorzystywanie, naprawianie, odnawianie i poddawanie recyklingowi, aby wydłużyć cykl życia produktów.

circular_economy   
Circular Economy

Przeciwdziałanie zmianie klimatu nadal jest jednym z priorytetów UE. W kwietniu posłowie przyjęli nowe rozporządzenieusuwające luki prawne w rozporządzeniu w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego, które wyznacza wiążące cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych dla wszystkich państw członkowskich.

<   
Emissions by sector

Do 2030 r. emisje gazów cieplarnianych pochodzące z transportu, rolnictwa, budynków oraz odpadów zmniejszą się o 30% w porównaniu do 2005 r.