Przeciw przemocy wobec kobiet

Frans Timmermans, pierwszy wiceprzewodniczący Komisji, Federica Mogherini, wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz wiceprzewodnicząca Komisji, Johannes Hahn, komisarz do spraw europejskiej polityki sąsiedztwa i negocjacji w sprawie rozszerzenia, Neven Mimica, komisarz do spraw współpracy międzynarodowej i rozwoju, Dimitris Avramopoulos, komisarz do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa, Christos Stylianides, komisarz do spraw pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego, Věra Jourová, komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci, Tibor Navracsics, komisarz do spraw edukacji, kultury, młodzieży i sportu oraz Julian King, komisarz ds. unii bezpieczeństwa, wydali oświadczenie:

Przy okazji obchodów Międzynarodowego Dnia przeciw Przemocy wobec Kobiet mówimy dzisiaj: dosyć!

Wewnątrz UE i poza jej granicami wciąż powszechne jest stosowanie przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Na całym świecie kobiety i dziewczęta są bite w domu, wykorzystywane seksualnie i ekonomicznie, padają ofiarą napaści na ulicy lub w pracy, są prześladowane w internecie lub napastowane podczas uprawiania sportu, są gwałcone, okaleczane lub zmuszane do małżeństwa. Co trzecia kobieta w UE doświadczyła w swoim życiu przemocy ze względu na płeć. Nie możemy nie dostrzegać olbrzymich konsekwencji tego zjawiska dla naszych rodzin, społeczności lokalnych, społeczeństwa i gospodarki.

Potrzeba więcej starań w Unii, aby wyeliminować wszelkie przejawy przemocy wobec kobiet. Prawie 25 proc. kobiet w UE przynajmniej raz od momentu ukończenia 15. roku życia doświadczyło przemocy fizycznej lub seksualnej ze strony partnera. Ponad jedna czwarta Europejczyków uważa, że stosunek seksualny bez obopólnej zgody może być uzasadniony. Ponad jedna piąta jest zdania, że kobiety często wymyślają lub wyolbrzymiają zarzuty dotyczące wykorzystania lub gwałtu. Ofiary przemocy często nie zgłaszają popełnionego przestępstwa. Osoby postronne czasem nie reagują w takich sytuacjach. Razem musimy walczyć z tym stanem rzeczy i ze stereotypami, które podważają argumenty kobiet. Musimy pokazać, że przemoc wobec kobiet jest niedopuszczalna i że nikt nie będzie jej tolerował.

Kobiety i dziewczęta są szczególnie narażone w sytuacjach konfliktów i nadzwyczajnych zagrożeń, gdy następuje eskalacja takich zjawisk jak przemoc, wymuszanie, handel ludźmi, wykorzystywanie i wiele form przemocy ze względu na płeć. W efekcie miliony kobiet i dziewcząt jest zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Niestety uciekając lub szukając schronienia w obozach dla uchodźców, są one narażone na przemoc ze strony innych migrantów, przemytników, a nawet przedstawicieli władz w państwach trzecich. Prawie wszystkie ofiary handlu ludźmi w celach seksualnego wykorzystywania to kobiety i dziewczęta pochodzące z państw trzecich, mające za sobą podróż pełną niebezpieczeństw.

Nieustannie podejmujemy działania, aby to zmienić. Programami humanitarnymi dotyczącymi przemocy ze względu na płeć obejmujemy prawie 3,4 mln kobiet, dziewcząt, chłopców i mężczyzn na całym świecie. Za pomocą Unijnego planu działania w sprawie równości płci oraz wzmocnienia pozycji kobiet w kontekście współpracy na rzecz rozwoju na lata 2016–2020 kontynuujemy inwestowanie w kobiety i dziewczęta, których prawa są naruszane na całym świecie. Są one wykluczone z systemu kształcenia, z rynku pracy i życia politycznego, a przy tym podlegają mniej korzystnym przepisom dotyczącym dziedziczenia, obywatelstwa czy posiadania ziemi. W 2017 r. zapewnimy szczególne wsparcie ofiarom przemocy w najodleglejszych i najbardziej niestabilnych obszarach.

Zwiększamy także wysiłki, aby kobietom i dziewczętom uciekającym do UE przed konfliktem, prześladowaniem czy destabilizacją wynikającą z ubóstwa zagwarantować dostęp do opieki medycznej, pomocy prawnej, odpowiedniego wsparcia psychologicznego w związku z przebytą traumą, a także opieki psychospołecznej, jeśli były one ofiarą dyskryminacji i przemocy.

Komisja Europejska rozpoczyna dziś szereg działań na 2017 r. mających na celu zwalczanie wszelkich przejawów przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Przeznaczyliśmy 10 mln euro na wsparcie działań u podstaw, aby zapobiegać przemocy ze względu na płeć i wspierać ofiary takiej przemocy w Unii Europejskiej. Będą to działania informacyjne i uświadamiające na temat przemocy wobec kobiet, kierowane do ogółu społeczeństwa, a także do osób wykonujących takie zawody, dzięki którym mogą one zmieniać istniejącą sytuację. Chodzi tu między innymi o policjantów, nauczycieli, lekarzy czy sędziów.

Musimy raz na zawsze sprzeciwić się tak jawnemu pogwałceniu naszych praw podstawowych. Z tego powodu podejmujemy działania już dziś. Łączymy siły z państwami członkowskimi, aby położyć kres przemocy wobec kobiet. Wszystkie kobiety i dziewczęta powinny być wolne od strachu i przemocy, czy to w Unii Europejskiej czy gdziekolwiek indziej.

Dodatkowe informacje