Projekt umowy ws. Brexitu

Komisja Europejska opublikowała projekt umowy między Unią Europejską a Wielką Brytanią w sprawie wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE. Projekt umowy o wystąpieniu ujmuje w przepisy prawne treść opublikowanego w dniu 8 grudnia 2017 r. Wspólnego sprawozdania negocjatorów z ramienia UE i rządu Zjednoczonego Królestwa dotyczącego postępów osiągniętych podczas pierwszego etapu negocjacji.

W w/w projekcie określono również postanowienia względem nierozstrzygniętych kwestii, które mają związek z opuszczeniem UE przez Brytyjczyków. Były one już wcześniej ujęte we wspólnym sprawozdaniu, lecz nie zostały określone szczegółowo. Po za tym, w projekcie zostały przedstawione postanowienia dotyczące okresu przejściowego, które opierają się na wytycznych z dnia 29 stycznia br., przyjętych przez Radę.

Umowa dotycząca wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii składa się z sześciu części: postanowień wstępnych, praw obywateli, kwestii związanych m.in. z towarami wprowadzanymi na rynek przed datą wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, rozliczenia finansowego, uregulowań przejściowych oraz postanowień instytucjonalnych. Po za tym, w jej skład wchodzi protokół odnoszący się do Irlandii i Irlandii Północnej. Przedstawiono w nim sposoby realizacji trzeciego z rozwiązań, określonego we wspólnym sprawozdaniu, które ma spowodować uniknięcie wprowadzenia „twardej” granicy na wyspie Irlandii. Należy jednak wspomnieć, iż w/w propozycja jest tzw. awaryjną, na wypadek, gdyby nie zostały uzgodnione inne rozwiązania.

Projekt umowy można znaleźć w internecie . Komisja przedstawiła ten projekt już teraz, aby był czas na konsultacje z Parlamentem Europejskim oraz państwami członkowskimi UE, a następnie na negocjacje z Wielką Brytanią. Ze względu na to, że umowa musi zostać zatwierdzona przed dniem wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii (30 marca 2019 r.), Komisja Europejska chce mieć wystarczająco dużo czasu na negocjacje ze stroną brytyjską.

W najbliższym czasie projekt umowy o wystąpieniu zostanie teraz przekazany Radzie (art. 50) oraz Grupie Sterującej ds. Brexitu w Parlamencie Europejskim do dyskusji, a następnie przedstawiony Wielkiej Brytanii do negocjacji.

Rada Europejska (art. 50) wezwała Wielką Brytanię do doprecyzowania jej stanowiska w sprawie ram przyszłych stosunków w perspektywie posiedzenia w dniach 22 i 23 marca, kiedy to Rada Europejska ma przyjąć dodatkowe wytyczne.

Całość umowy o wystąpieniu zawartej na podstawie art. 50 będzie musiała zostać podpisana przez Radę (art. 50), Parlament Europejski i Wielką Brytanię zgodnie z obowiązującymi w tym państwie wymogami konstytucyjnymi.