Prognoza gospodarcza – lato 2019r.

Wzrost w strefie euro był silniejszy niż spodziewano się w pierwszym kwartale roku. Przyczynił się do tego szereg tymczasowych czynników, takich jak łagodne warunki zimowe i odbicie w sprzedaży samochodów.

Do zwiększenia wzrostu przyczyniły się także wprowadzone w kilku państwach członkowskich środki polityki fiskalnej, które zwiększyły dochód do dyspozycji gospodarstw domowych. W krótkim okresie na perspektywy gospodarki europejskiej wpływają jednak niekorzystnie czynniki zewnętrzne, takie jak napięcia w handlu światowym i znaczna niepewność co do kursu polityki. Czynniki te sprawiają, że nastroje w sektorze przemysłu wytwórczego, który jest najbardziej zależny od sytuacji w handlu międzynarodowym, są bardziej pesymistyczne. Przewiduje się, że będą one wpływać niekorzystnie na perspektywy wzrostu gospodarczego również w dalszej części roku.

PROGNOZA DLA POLSKI

W rezultacie prognozowane jest, że wzrost PKB w strefie euro utrzyma się w 2019 r. na niezmienionym poziomie 1,2 proc., natomiast w 2020 r. wyniesie 1,4 proc., czyli będzie nieznacznie słabszy niż zakładano w prognozie z wiosny (1,5 proc.), ze względu na wolniejsze tempo wzrostu spodziewane w dalszej części bieżącego roku. Prognoza PKB dla całej UE pozostaje niezmieniona: 1,4 proc. w 2019 r. i 1,6 proc. w 2020 r.

Valdis Dombrovskis , wiceprzewodniczący do spraw euro i dialogu społecznego, odpowiedzialny także za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych, powiedział: – Przewiduje się, że w bieżącym i następnym roku wszystkie gospodarki UE będą dalej rosły, chociaż w różnym tempie: szybkim w Europie Środkowo-Wschodniej i wolniejszym w Niemczech i we Włoszech. Kondycja sektora przemysłu wytwórczego jest nadal słaba, ze względu na napięcia w handlu i niepewność co do kursu polityki. Wpływa to niekorzystnie na odporność naszych gospodarek. Jeżeli chodzi o czynniki wewnętrzne, głównym źródłem ryzyka pozostaje wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE bez porozumienia.

Pierre Moscovici , komisarz do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł, stwierdził: – Europejska gospodarka dalej rośnie, pomimo trudnej sytuacji globalnej. Na lata 2019 i 2020 prognozowany jest ponownie wzrost wszystkich gospodarek UE. Silny rynek pracy będzie wspierać popyt. Ze względu na liczne ryzyka, jakimi obciążona jest ta prognoza, musimy dokładać większych starań, aby wzmocnić odporność naszych gospodarek i całej strefy euro.

Popyt wewnętrzny motorem wzrostu w UE

Na początku roku wystąpił szereg tymczasowych czynników, które pobudzały wzrost, ale perspektywy w dalszej części roku wyglądają gorzej, ponieważ zmniejszyły się szanse na szybkie odbicie w światowej produkcji i handlu. Prognozuje się, że wzrost PKB w 2020 r. będzie wyższy, częściowo ze względu na większą liczbę dni roboczych. Popyt wewnętrzny, zwłaszcza spożycie w sektorze gospodarstw domowych, stanowi w dalszym ciągu siłę napędową wzrostu gospodarczego, do czego przyczynia się wciąż dobra sytuacja na rynku pracy. Przewiduje się, że w bieżącym i następnym roku wszystkie państwa członkowskie UE odnotują wzrost PKB, ale w niektórych regionach (np. w Europie Środkowo-Wschodniej, na Malcie i w Irlandii) będzie on znacznie silniejszy niż w innych (np. we Włoszech, w Niemczech).

Spodziewana jest niższa inflacja w związku ze spadkiem cen ropy naftowej

Prognozy dotyczące inflacji ogólnej w strefie euro i w całej UE w bieżącym i przyszłym roku obniżono o 0,1 punktu procentowego, głównie ze względu na niższe ceny ropy i nieco gorsze perspektywy gospodarcze. Według obecnej prognozy średnia inflacja (zharmonizowany indeks cen konsumpcyjnych) w strefie euro wyniesie 1,3 proc. zarówno w 2019 r., jak i w 2020 r. (według prognozy z wiosny: 1,4 proc. w latach 2019 i 2020), natomiast w UE – 1,5 proc. w 2019 r. i 1,6 proc. w 2020 r. (według prognozy z wiosny: 1,6 proc. w 2019 r. i 1,7 proc. w 2020 r.).

Wzrost ryzyka

Istnieje szereg wzajemnie powiązanych czynników, które mogą poprawić albo pogorszyć światowe perspektywy gospodarcze, przeważa jednak ryzyko negatywne. Trwająca od dłuższego czasu konfrontacja gospodarcza między Stanami Zjednoczonymi a Chinami w powiązaniu z dużą niepewnością co do kursu polityki handlowej USA może wydłużyć obecne spowolnienie w światowym handlu i produkcji oraz zaszkodzić innym regionom i sektorom. Ucierpiałaby wówczas cała gospodarka światowa, m.in. wskutek zakłóceń na rynkach finansowych. Napięcia na Bliskim Wschodzie grożą znacznym wzrostem cen ropy. W UE głównym źródłem niepewności pozostaje brexit. Jeżeli chodzi o strefę euro, istnieje znaczące ryzyko związane z czynnikami wzrostu oraz dynamiką gospodarczą w krótkim okresie. Jeżeli słaba kondycja sektora przemysłu wytwórczego i pesymistyczne nastroje przedsiębiorców będą się utrzymywać, może to wywrzeć negatywny wpływ na inne sektory, warunki na rynku pracy, spożycie prywatne, a przez to również na wzrost gospodarczy.

W związku z procesem wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE, prognozy na lata 2019 i 2020 ponownie opierają się na czysto technicznym założeniu, że stosunki handlowe między UE-27 i Wielką Brytanią się nie zmienią. Założenie to przyjęto jedynie w celu sporządzenia prognozy i nie ma ono wpływu na przyszłe negocjacje między UE a Wielką Brytanią.

Kontekst

Niniejsza prognoza gospodarcza opiera się na szeregu technicznych założeń dotyczących kursów walutowych, stóp procentowych oraz cen towarów według stanu na dzień 28 czerwca. W przypadku wszelkich innych danych źródłowych, w prognozie uwzględniono informacje dostępne do dnia 2 lipca.

Komisja publikuje co roku cztery prognozy gospodarcze. Prognozy publikowane zimą i latem zawierają jedynie roczne i kwartalne dane dotyczące PKB i inflacji wszystkich państw członkowskich i strefy euro dla roku bieżącego i roku następnego, a także agregaty UE.

Kolejną prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej będzie prognoza z jesieni 2019 r., która zostanie opublikowana w listopadzie 2019 r.