Prawo do wody

Porozumienie w sprawie jakości wody i dostępu do wody pitnej zostało ostatecznie zatwierdzone. Nowa dyrektywa zagwarantuje Europejczykom bezpieczniejszy dostęp do wody. Jednocześnie zapewni ona najwyższe na świecie standardy w odniesieniu do wody pitnej zgodnie ze strategią „zero zanieczyszczeń” na rzecz nietoksycznego środowiska ogłoszoną w Europejskim Zielonym Ładzie.

Komisja wyraża zadowolenie z przyjęcia zmienionej dyrektywy w sprawie wody pitnej przez Parlament Europejski na sesji plenarnej wczoraj wieczorem. Podstawą porozumienia jest wniosek przedstawiony przez Komisję w lutym 2018 r. wynikający bezpośrednio z pierwszej w historii udanej europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Right2Water”.

Komisarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa Virginijus Sinkevičius powiedział: Dostęp do bardziej bezpiecznej wody pitnej i urządzeń sanitarnych jest podstawowym prawem człowieka. Obecny kryzys zdrowotny uświadomił nam jeszcze bardziej jego kluczowe znaczenie. Dzisiejsze przyjęcie dyrektywy przez Parlament stanowi wyraźny sygnał zaangażowania na rzecz bardziej bezpiecznej wody wodociągowej dla wszystkich Europejczyków.

Uzgodniony tekst opiera się na zaleceniach Światowej Organizacji Zdrowia w zakresie standardów bezpieczeństwa dotyczących wody pitnej, a nawet poza nie wykracza. Zawiera on przepisy dotyczące kontroli nie tylko wody wodociągowej, ale również źródeł wody pitnej i systemów dystrybucji w celu zminimalizowania ryzyka szkodliwego wpływu zanieczyszczenia na zdrowie ludzi i nasze zasoby wodne. W przekształconej dyrektywie podjęto problem nowych substancji zanieczyszczających, takich jak mikrodrobiny plastiku, substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego, a także nowe rodzaje substancji chemicznych.

Dyrektywa nakłada na państwa członkowskie obowiązek poprawy lub utrzymania dostępu do bezpiecznej wody pitnej dla wszystkich, skupiając się przede wszystkim na grupach szczególnie wrażliwych i zmarginalizowanych. Przewidziano w niej również lepszy dostęp obywateli do informacji na temat dostawców wody, dotyczących przykładowo jakości i zaopatrzenia w wodę pitną na ich obszarze mieszkalnym. Dyrektywa zwiększy zaufanie konsumentów do wody pitnej z kranu, ograniczając ilość odpadów powstających w wyniku spożywania wody w butelkach z tworzyw sztucznych.

Oprócz tego w nowym akcie prawnym zawarto szczegółowe wymogi w zakresie higieny w odniesieniu do materiałów mających kontakt z wodą pitną i powierza Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) kluczową rolę w zapewnianiu stosowania wyłącznie bezpiecznych substancji w rurach i kranach mających kontakt z wodą.

Fot. AdobeStock