Prawa podstawowe w UE

Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Frans Timmermans powiedział: „Prawa podstawowe są fundamentem, na którym opiera się Unia Europejska i wspólnoty. W ostatnim czasie korzystanie z tych praw jest utrudnione z powodu wzrostu nietolerancji, ksenofobii i mowy nienawiści. W kontekście tych wyzwań musimy bronić demokracji, praw podstawowych i praworządności. Zasadniczą rolę w tym zakresie odgrywają prawa zapisane w karcie praw podstawowych.  Musimy nadal dążyć do tego, aby wszyscy w Europie mogli korzystać z przysługujących im praw”.

Komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci Věra Jourová podkreśliła: „Jeśli naprawdę chcemy urzeczywistnienia przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, musimy aktywnie promować prawa podstawowe i podnieść poziom realnej ochrony w całej UE. W tym roku Unia podjęła konkretne działania mające na celu umocnienie praw podstawowych, m.in. ukończyła reformę ochrony danych oraz przyjęła nowe przepisy dotyczące ochrony dzieci w postępowaniu karnym, a także zdwoiła wysiłki w zakresie zwalczania nawoływania do nienawiści. Prawa podstawowe nie powinny istnieć tylko na papierze – należy je realizować też w praktyce. Nasi współobywatele domagają się tego”.

W sprawozdaniu odnotowano, że w 2015 r. przedłożono szereg projektów promujących prawa podstawowe, m.in. pakiet reformujący ochronę danych, dyrektywę w sprawie gwarancji procesowych dla dzieci w postępowaniu karnym czy też dyrektywę dotyczącą praw ofiar. Wyjaśniono, w jaki sposób Komisja Europejska uwzględniła postanowienia karty w swoich pracach ustawodawczych i politycznych w 2015 r., przyjmując środki na rzecz lepszego zarządzania migracją na szczeblu unijnym (Europejski program w zakresie migracji ) lub w celu zwiększenia bezpieczeństwa (Europejska agenda bezpieczeństwa). Sprawozdanie zawiera także przykłady stosowania karty przez Trybunał Sprawiedliwości i przedstawia najważniejsze zmiany pod względem orzecznictwa.

W tegorocznym sprawozdaniu położono też szczególny nacisk na pierwsze doroczne sympozjum na temat praw podstawowych, które miało miejsce w październiku 2015 r., a które zatytułowano: „Tolerancja i szacunek: zapobieganie antysemityzmowi i nienawiści wobec muzułmanów w Europie i zwalczanie ich”. Podczas tego sympozjum podsumowano główne działania podjęte przez Komisję.

Na drugim dorocznym sympozjum pt. „Pluralizm mediów a demokracja”, które odbędzie się 17–18 listopada 2016 r. w Brukseli, pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans wraz z komisarzem Güntherem Oettingerem oraz komisarz Věrą Jourovą omówią kluczową rolę wolnych i pluralistycznych mediów, a zwłaszcza mediów cyfrowych, w społeczeństwach demokratycznych. Komisja opublikowała dziś wyniki konsultacji społecznych, które zostaną wykorzystane jako materiał do dyskusji na seminarium.

Kontekst

Z wejściem w życie traktatu lizbońskiego w dniu 1 grudnia 2009 r. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej stała się dokumentem prawnie wiążącym. Jej postanowienia są skierowane przede wszystkim do instytucji UE, natomiast do organów krajowych wyłącznie wówczas, gdy organy te wdrażają prawo UE.

We współpracy z właściwymi organami krajowymi, lokalnymi i unijnymi Komisja podejmuje działania na rzecz skuteczniejszego informowania obywateli o przysługujących im prawach podstawowych oraz instancjach służących pomocą w przypadkach, gdy prawa te zostały naruszone. Za pośrednictwem europejskiego portalu e-Sprawiedliwość Komisja dostarcza praktycznych informacji na temat egzekwowania tych praw. Podjęła również dialog na temat rozpatrywania skarg dotyczących naruszenia praw podstawowych z rzecznikami praw obywatelskich, organami ds. równości i instytucjami zajmującymi się problematyką praw człowieka.

Dodatkowe informacje

Sprawozdanie ze stosowania Karty praw podstawowych UE za 2015 r.

Doroczne sympozjum na temat praw podstawowych 2016

Konsultacje społeczne, które będą podstawą dialogu na sympozjum 2016