Pomoc państwa: 2 mld złotych dla rolników zatwierdzone

KE zatwierdza polski program pomocy o wartości 435,4 mln euro na wsparcie sektora produkcji pszenicy w kontekście wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

Pomoc państwa: 2 mld złotych dla rolników zatwierdzone

Komisja Europejska zatwierdziła polski program o wartości ok. 435,4 mln euro (2 mld PLN) mający na celu wsparcie sektora produkcji pszenicy w kontekście wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Program został zatwierdzony na podstawie tymczasowych ram pomocy państwa w sytuacjach kryzysowych i w okresie transformacji, przyjętych przez Komisję 9 marca 2023 r. w celu zapewnienia wsparcia dla sektorów, które mają kluczowe znaczenie dla przyspieszenia transformacji ekologicznej i zmniejszenia zależności od paliw. Nowe ramy częściowo zmieniają i przedłużają tymczasowe ramy kryzysowe, przyjęte 23 marca 2022 r., aby umożliwić państwom członkowskim wspieranie gospodarki w kontekście obecnego kryzysu geopolitycznego, zmienione już 20 lipca 2022 r. i 28 października 2022 r.

W ramach programu pomoc będzie składała się z ograniczonych kwot pomocy w formie dotacji bezpośrednich. Celem środka jest zaspokojenie potrzeb producentów pszenicy w zakresie płynności finansowej, dotkniętych obecnym kryzysem geopolitycznym, a w szczególności masowym przywozem zbóż z Ukrainy, który wywarł silny wpływ na polski rynek zbóż.

Komisja stwierdziła, że polski program jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych ramach kryzysowych. W szczególności pomoc (i) nie przekroczy 250,000 EUR na beneficjenta; oraz (ii) zostanie przyznana najpóźniej do 31 grudnia 2023 r. Komisja stwierdziła, że program jest konieczny, odpowiedni i proporcjonalny, aby zaradzić poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego, zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE oraz warunkami określonymi w tymczasowych ramach kryzysowych i przejściowych. Na tej podstawie Komisja zatwierdziła program zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa.

Więcej informacji na temat tymczasowych ram kryzysowych i przejściowych oraz innych działań podjętych przez Komisję w celu zaradzenia gospodarczym skutkom wojny Rosji przeciwko Ukrainie i wspierania przejścia na gospodarkę o zerowej emisji netto można znaleźć tutaj. Jawna wersja decyzji zostanie udostępniona pod numerem SA.107274 w rejestrze pomocy państwa na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji po wyjaśnieniu wszelkich kwestii związanych z poufnością.