Pomoc dla Azji w okresie monsunowym

Aby pomóc najbardziej dotkniętym klęskami żywiołowymi i kryzysami humanitarnymi społecznościom w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej, Komisja uruchomiła nowy pakiet finansowania pomocy humanitarnej o wartości 10,5 mln EUR, w tym 1,5 mln EUR na pomoc w nagłych wypadkach dla ofiar trwających monsunów w Indiach i Bangladeszu. Pozostałe środki zostaną przekazane w Nepalu i na Filipinach, a także w ramach inicjatyw na rzecz zmniejszenia ryzyka w regionie.

„Kraje Azji Południowej stoją w obliczu coraz gorszego sezonu monsunowego. Ulewne deszcze i powodzie stworzyły trudną sytuację humanitarną w Indiach i Bangladeszu. W tych trudnych czasach solidarność UE ma znaczenie: nasze wsparcie dotrze do najbardziej potrzebujących, zapewnimy wodę, urządzenia sanitarne i niezbędne dostawy. W szerszym zakresie UE wspiera również Nepal i Filipiny, aby lepiej przygotować się na ewentualne klęski żywiołowe i dostarczyć pomoc do najbardziej potrzebujących” – powiedział komisarz ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego Christos Stylianides.

Fundusze UE dla ofiar monsunowych zostaną rozdzielone między Indie i Bangladesz, gdzie przesiedlono ponad 500 000 osób. Sytuacja dotknęła głównie państwa Assam i Bihar w Indiach i regiony na północ od Bangladeszu. Cox’s Bazar w Bangladeszu, gdzie prawie 1 milion uchodźców żyje w największym obozie na świecie, również został dotknięty. Wspomniany fundusz w wysokości 2 mln EUR przeznaczono na wsparcie kilku regionalnych inicjatyw na rzecz zmniejszenia ryzyka katastrof w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej oraz dodatkowe 2 mln EUR przeznaczono na Nepal w celu poprawy krajowych i lokalnych zdolności reagowania w przypadku pożarów, powodzi i trzęsień ziemi, szczególnie w miastach. Na Filipinach 1 mln euro pomoże skonsolidować inicjatywy ograniczania ryzyka katastrof i budowania odporności. UE zmobilizowała również 2 miliony euro na pomoc humanitarną na Filipinach, aby pomóc najsłabszym ludziom na Mindanao. Z tych środków 1 mln EUR zostanie wykorzystanych na pokrycie luk w obecnej reakcji w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego, zdrowia, wody i urządzeń sanitarnych oraz ochrony przed przemocą ze względu na płeć i wiek. Pozostałe 1 mln EUR przyczyni się do zwiększenia dostępu do bezpiecznego, sprawiedliwego i jakościowego kształcenia podstawowego i średniego.

Ciągłe deszcze monsunowe dotknęły kilka dzielnic na północy, w północno-wschodnim i południowo-wschodnim Bangladeszu, powodując powodzie i osuwiska. Dotkniętych zostało ponad 4 miliony osób. Powodzie w Indiach dotykają prawie 10 milionów ludzi. Od 1998 r. Komisja Europejska zainwestowała ponad 88 mln EUR w finansowanie programów ograniczania ryzyka katastrof i gotowości w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej, wspierając między innymi takie inicjatywy, jak budowa infrastruktury przeciwpowodziowej i wzmocnienie systemów wczesnego ostrzegania.