Polska upomniana za brak przepisów

Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska podejmuje kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa unijnego. Decyzje te dotyczą różnych sektorów i dziedzin polityki UE, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa UE dla dobra obywateli i przedsiębiorstw.

Wśród najważniejszych decyzji Komisji podjętych dzisiaj jest 5 wezwań do usunięcia uchybienia, 50 uzasadnionych opinii, 7 decyzji o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz 3 decyzje o zamknięciu sprawy, pogrupowane według obszarów polityki (pełen komunikat prasowy znajduje się tutaj). Jednocześnie Komisja zamyka 103 sprawy, w których kwestie sporne rozwiązano z udziałem zainteresowanych państw członkowskich bez konieczności kontynuowania postępowania przez Komisję.

Wobec Polski Komisja skierowała dzisiaj 2 uzasadnione opinie z obszaru stabilności finansowej, usług finansowych i unii rynków kapitałowych:

***

Badanie sprawozdań finansowych: Komisja wzywa CHORWACJĘ, CYPR, ESTONIĘ, POLSKĘ, RUMUNIĘ i SŁOWENIĘ do stosowania unijnych przepisów dotyczących badania sprawozdań finansowych

Komisja Europejska wezwała Chorwację, Cypr, Estonię, Polskę, Rumunię i Słowenię do pełnego wdrożenia nowych przepisów UE dotyczących badania sprawozdań finansowych. W dyrektywie w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (dyrektywa 2014/56/UE) określono warunki zatwierdzania i rejestracji osób prowadzących badania ustawowe. Ustanowiono w niej również stosujące się do tych osób zasady niezależności, obiektywizmu i etyki zawodowej, jak również ramy publicznego nadzoru nad tymi osobami. Zmieniając poprzednią dyrektywę w sprawie badania sprawozdań finansowych (dyrektywa 2006/43/WE), nowe przepisy zapewniają większą przejrzystość oraz przewidywalność wymogów w stosunku do osób przeprowadzających tego rodzaju badania. Zmiany jeszcze bardziej zwiększają niezależność i obiektywność osób przeprowadzających badania. Państwa członkowskie miały dokonać transpozycji tej dyrektywy do prawa krajowego do dnia 17 czerwca 2016 r. Wymienionych sześć państw członkowskich nie dotrzymało tego terminu, w związku z czym pod koniec lipca 2016 r. skierowano do nich wezwania do usunięcia uchybienia. Udzieliły one odpowiedzi na te pisma, zobowiązując się do szybkiego wprowadzenia w życie nowych przepisów. Ponieważ tego nie uczyniły, dzisiejszy wniosek ma formę uzasadnionej opinii. Jeżeli Chorwacja, Cypr, Estonia, Polska, Rumunia i Słowenia nie podejmą działań w ciągu dwóch miesięcy, sprawy przeciwko nim mogą zostać skierowane do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Zgłaszanie naruszeń: Komisja wzywa POLSKĘ, NIDERLANDY, HISZPANIĘ i PORTUGALIĘ do stosowania unijnych przepisów dotyczących osób zgłaszających przypadki naruszenia

W 2015 r. Komisja przyjęła dyrektywę wykonawczą dotyczącą zgłaszania właściwym organom rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (dyrektywa w sprawie zgłaszania naruszeń; Dyrektywa wykonawcza Komisji (UE) 2015/2392). Dyrektywa ta jest częścią zbioru przepisów dotyczących nadużyć na rynku i zobowiązuje państwa członkowskie do ustanowienia skutecznych mechanizmów umożliwiających zgłaszanie naruszeń rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku. Zawiera ona przepisy chroniące osoby, które zgłaszają takie naruszenia, i szczegółowo określają procedury ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia oraz osób, których dotyczy zgłoszenie, w tym rozwiązania dotyczące dalszych działań związanych ze zgłoszeniami przypadków naruszenia i ochroną danych osobowych. Państwa członkowskie miały dokonać transpozycji tej dyrektywy do prawa krajowego do dnia 3 lipca 2016 r. Polska, Niderlandy, Hiszpania i Portugalia nie dotrzymały tego terminu, w związku z czym we wrześniu 2016 r. skierowano do nich wezwania do usunięcia uchybienia. Ponieważ Komisja nie dysponuje wiedzą na temat transpozycji przepisów dyrektywy do prawa krajowego, kieruje ona uzasadnione opinie do Polski, Niderlandów, Hiszpanii i Portugalii, wzywając je do dostosowania do prawa UE przepisów krajowych dotyczących zgłaszania naruszeń. Jeżeli wymienione państwa członkowskie nie podejmą działań w ciągu dwóch miesięcy, sprawy przeciwko nim mogą zostać skierowane do Trybunału Sprawiedliwości UE.

***

Dodatkowe informacje na temat unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zawiera notatka prasowa MEMO/12/12. Więcej informacji na temat wszystkich podjętych decyzji można znaleźć w wykazie decyzji dotyczących uchybień zobowiązaniom państwa członkowskiego.