Polska i kredyty hipoteczne

Komisja Europejska wezwała Polskę do zapewnienia pełnej zgodności jej krajowych przepisów dotyczących kredytów hipotecznych z prawem Unii. Celem dyrektywy w sprawie kredytów hipotecznych (dyrektywa 2014/17/UE) jest stworzenie ogólnounijnego rynku kredytów hipotecznych o wysokim poziomie ochrony konsumentów. Jej główne przepisy obejmują:

  • zasady prowadzenia działalności dla kredytodawców, w tym obowiązek oceny zdolności kredytowej konsumentów,
  • wymogi dotyczące ujawniania informacji, kompetencji i wiedzy pracowników,
  • przepisy dotyczące niektórych aspektów kredytu hipotecznego, takich jak przedterminowa spłata, kredyty w walucie obcej, sprzedaż wiązana, edukacja finansowa, wycena nieruchomości, zaległości w spłacie i egzekucja z nieruchomości,
  • paszport UE dla pośredników kredytowych, którzy spełniają wymogi dopuszczenia do prowadzenia działalności w państwie członkowskim pochodzenia.

Państwa członkowskie miały dokonać transpozycji tej dyrektywy do prawa krajowego do dnia 21 marca 2016 r. Polska nie dotrzymała tego terminu, w związku z czym w maju 2016 r. Komisja skierowała do władz polskich wezwanie do usunięcia uchybienia. W czerwcu 2016 r. Polska powiadomiła o częściowej transpozycji dyrektywy.

Ponieważ jednak przeważająca część przepisów dyrektywy nie została jeszcze wdrożona, dzisiejszy wniosek Komisji ma formę uzasadnionej opinii. Jeżeli władze polskie nie podejmą stosownych działań w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska podejmuje kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa Unii. Decyzje te dotyczą różnych sektorów i dziedzin polityki UE, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa UE dla dobra obywateli i przedsiębiorstw.

W notatce MEMO/16/4211 przedstawiono najważniejsze decyzje Komisji (w tym 7 wezwań do usunięcia uchybienia, 77 uzasadnionych opinii, 3 decyzje o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz 4 decyzje o zamknięciu sprawy), pogrupowane według obszarów polityki. Jednocześnie Komisja zamyka 67 spraw, w których kwestie sporne rozwiązano z udziałem zainteresowanych państw członkowskich bez konieczności kontynuowania przez Komisję postępowania.

Dodatkowe informacje na temat unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zawiera pełna notatka prasowa MEMO/12/12. Więcej informacji na temat wszystkich podjętych decyzji można znaleźć w wykazie decyzji dotyczących uchybień zobowiązaniom państwa członkowskiego.