Polska energia z legalną pomocą

Komisarz Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, stwierdziła: – Polski system certyfikatów wspierający wysoko wydajną kogenerację ciepła i energii elektrycznej zwiększy efektywność energetyczną procesu wytwarzania energii. Środek ten będzie wspierać unijne cele w zakresie energii i klimatu, jest też zgodny z przepisami dotyczącymi pomocy państwa. Europa potrzebuje bardziej wydajnej produkcji energii, abyśmy mogli osiągnąć nasze cele w zakresie ochrony środowiska.

Polska wprowadziła system wsparcia dla certyfikatów pochodzenia energii z procesu skojarzonego wytwarzania (ang. CHP – Combined Heat and Power) w 2007 r. Beneficjentami programu są producenci energii cieplnej i elektrycznej w wysoko wydajnych elektrowniach kogeneracyjnych znajdujących się na terytorium Polski. Obecnie istnieją trzy kategorie beneficjentów kwalifikujących się do otrzymywania różnego rodzaju certyfikatów. Świadectwa są oznaczone różnymi kolorami (żółtym, fioletowym lub czerwonym) i wydawane beneficjentom w zależności od źródła paliwa i wydajności elektrociepłowni.

System wymaga, aby dostawcy energii elektrycznej i niektóre podmioty kupowały od beneficjentów określoną liczbę certyfikatów CHP, proporcjonalnie do ilości energii dostarczonej użytkownikom końcowym lub zakupionej.

Polska uznała, że stosowany przez nią system świadectw CHP nie stanowi pomocy państwa, ale zgłosiła ten środek Komisji w celu uzyskania pewności prawnej.

Komisja stwierdziła, że do finansowania systemu wsparcia certyfikatów CHP wykorzystywane są zasoby państwowe i że zawiera on wszystkie elementy potrzebne do tego, by uznać go za pomoc państwa. Równocześnie stwierdziła jednak, że system jest zgodny z przepisami w sprawie pomocy państwa (Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w przypadku pomocy udzielonej po 1 lipca 2014 r. oraz Wytyczne wspólnotowe w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska w przypadku pomocy udzielonej przed 1 lipca 2014 r.). A to dlatego, że zgodnie z tymi przepisami państwa członkowskie mogą przyznawać pomoc państwa na wysoko wydajną kogenerację energii cieplnej i elektrycznej na określonych warunkach. Komisja stwierdziła, że polski system wsparcia CHP promuje efektywność energetyczną i spełnia te warunki.

Kontekst

Komisja stwierdziła również, że wcześniej stosowany w Polsce system certyfikatów pochodzenia, mający na celu wspieranie energii ze źródeł odnawialnych, stanowił pomoc państwa, ale zdecydowała, że był on zgodny z przepisami dotyczącymi pomocy państwa (sprawa SA.37345).

Jawna wersja decyzji zostanie opublikowana w rejestrze pomocy państwa na stronie Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji pod numerem sprawy SA.36518. Biuletyn State Aid Weekly e-News zawiera wykaz nowych decyzji dotyczących pomocy państwa opublikowanych w internecie i w Dzienniku Urzędowym UE.