Połączmy Europę!
Instrument „Łącząc Europę” będzie finansował projekty, dzięki którym uzupełnione zostaną brakujące połączenia w europejskiej strukturze energetycznej, transportowej i cyfrowej. Uczyni również europejską gospodarkę bardziej ekologiczną dzięki wspieraniu czystszych form transportu, szybkich łącz szerokopasmowych oraz dzięki ułatwianiu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych zgodnie ze strategią „Europa 2020”.

Dofinansowanie sieci energetycznych przyczyni się ponadto do dalszej integracji wewnętrznego rynku energii, ograniczy zależność energetyczną UE i zwiększy bezpieczeństwo dostaw. Aby zapewnić finansowanie instrumentu „Łącząc Europę”, Komisja przyjęła również zasady dotyczące inicjatywy w zakresie obligacji projektowych w ramach strategii „Europa 2020”, będącej jednym z licznych instrumentów podziału ryzyka, z których można skorzystać, by zainteresować projektem prywatnych inwestorów. Etap pilotażowy rozpocznie się już w przyszłym roku.

Kładąc nacisk na inteligentne, zrównoważone i w pełni wzajemnie połączone sieci transportowe, energetyczne i cyfrowe, instrument „Łącząc Europę” pomoże w urzeczywistnieniu jednolitego rynku europejskiego. Komisja wyodrębniła projekty, w przypadku których dodatkowa inwestycja unijna może przynieść największy skutek. Przede wszystkim Komisja oczekuje, że inwestycje zrealizowane dzięki instrumentowi „Łącząc Europę” będą stanowić rodzaj katalizatora finansowania ze źródeł prywatnych i publicznych, ponieważ dzięki nim projekty staną się bardziej wiarygodne i obniży się ich profil ryzyka. Po raz pierwszy Komisja proponuje jeden instrument finansowania dla trzech różnych sektorów, zgodnie ze swoją obietnicą dotyczącą tworzenia synergii i upraszczania przepisów.

– Instrument Łącząc Europę oraz inicjatywa w zakresie obligacji projektowych w ramach strategii Europa 2020 stanowią idealny przykład tego, w jaki sposób Europa może zapewnić wartość dodaną. Przedstawione propozycje pomogą budować drogi, trakcje kolejowe, sieci energetyczne, rurociągi i sieci szerokopasmowe, które są niezmiernie ważne dla obywateli i przedsiębiorców. Domykamy brakujące połączenia w europejskiej infrastrukturze sieciowej, które w przeciwnym wypadku by nie powstały. Inwestycja ta przyspieszy wzrost i przyczyni się do stworzenia nowych miejsc pracy, ułatwiając jednocześnie pracę i podróże milionom obywateli i przedsiębiorców – powiedział przewodniczący KE José Manuel Barroso.

Instrument „Łącząc Europę” poprawi pozyskiwanie finansowania ze źródeł prywatnych oraz umożliwi wykorzystanie innowacyjnych instrumentów finansowych takich jak gwarancje i obligacje projektowe w celu uzyskania maksymalnego przełożenia środków finansowych UE. Komisja Europejska będzie blisko współpracować z EBI w celu wykorzystania zainteresowania inwestorów rynku kapitałowego możliwościami długoterminowych inwestycji o stałych dochodach.

Łącząc Europę w Warszawie

W Polsce założenia instrumentu “Łącząc Europę” zaprezentowała wiceprzewodnicząca KE Neelie Kroes, odpowiedzialna za agendę cyfrową oraz Ellen Kray z Dyrekcji Generalnej KE Mobilność i Transport. Sesję informacyjną dla dziennikarzy zorganizowano w Przedstawicielstwie KE w Warszawie.

– Komisja Europejska planuje przeznaczyć 50 mld euro na infrastrukturę sieciową – transport, sieć energetyczną i sieć technologiczną. 9,2 mld z tej kwoty miałoby być przeznaczonych na infrastrukturę informatyczno-komunikacyjną i sieć szerokopasmową. To pozwoliłoby zbudować zupełnie nową transeuropejską sieć informatyczną – wyliczała Kroes.