Polacy cenią Unię

Standardowy Eurobarometr jest badaniem cyklicznym, realizowanym raz na pół roku we wszystkich państwach Unii Europejskiej oraz w krajach kandydujących: Turcji, byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, Czarnogórze, Serbii i Albanii. Jego wyniki publikowane są w postaci ogólnodostępnych raportów.

Wyniki

  • Trzech na czterech Polaków popiera wspólną politykę obrony i bezpieczeństwa państw członkowskich Unii Europejskiej oraz swobodny przepływ obywateli wspólnoty, którzy mogą mieszkać, pracować, uczyć się i prowadzić własną działalność gospodarczą w dowolnym miejscu Unii Europejskiej (po 74 proc.). Połowa społeczeństwa jest przeciwna Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej z jedną walutą – euro (52 proc.).
  • Kontynent europejski (65 proc.) częściej wzbudza w Polakach poczucie przywiązania niż wspólnota (58 proc.), choć Polacy nieco częściej niż ogół Europejczyków wyrażają przywiązanie zarówno do Unii Europejskiej, jak i do Europy.
  • Najbardziej docenianymi przez Polaków skutkami Unii Europejskiej są: swobodny przepływ osób, towarów i usług (62 proc.) oraz pokój między państwami członkowskimi (51 proc.).
  • Zdaniem Polaków, wartości takie jak kultura (27 proc.), gospodarka (26 proc.) i historia (23 proc.) najlepiej budują poczucie wspólnoty wśród obywateli Unii Europejskiej. Dwóch na trzech Polaków (67 proc.) uważa także, że państwa członkowskie są sobie bliskie pod względem podzielanych wartości.
  • Połowa Polaków ocenia swoją wiedzę o sprawach europejskich na poziomie dobrym (50 proc.). Najczęściej informacje na ten temat czerpią z telewizji (65 proc.). Co piąty Polak nie szuka wiadomości o polityce europejskiej (21 proc.).
  • Większość Polaków ocenia, że stacje telewizyjne (61 proc.), radiowe (60 proc.), prasa drukowana (56 proc.) oraz strony internetowe (55 proc.) dostarczają wystarczającą ilość informacji na temat Unii Europejskiej.
  • Co drugi Polak (50 proc.) przyznaje, że serwisy społecznościowe są dobrym miejscem do prezentowania swoich poglądów politycznych. Jednak blisko dwóch na pięciu respondentów było zdania, że nie można ufać informacjom o sprawach politycznych pochodzącym z internetowych serwisów społecznościowych (37 proc.).
  • Najczęściej wskazywaną przez Polaków korzyścią z nauki nowego języka jest możliwość wykorzystania go podczas wakacyjnych wyjazdów zagranicznych (51 proc.) oraz podjęcia pracy poza Polską (49 proc.).

W dniach 7-16 listopada 2015 r. konsorcjum TNS zrealizowało na zlecenie Komisji Europejskiej badanie Standardowy Eurobarometr na reprezentatywnej próbie 1012 osób w wieku 15 i więcej lat, techniką wywiadów bezpośrednich w domach respondentów.

Dodatkowe informacje:

W Polsce badanie zostało zrealizowane przez TNS Polska.