Podsumowanie prezydencji Rumunii w Radzie UE

Co 6 miesięcy kolejne państwo członkowskie przejmuje rotacyjną prezydencję w Radzie UE. W tym okresie przewodniczy posiedzeniom tej instytucji na wszystkich szczeblach, pomagając zapewnić ciągłość prac UE. Od 1 stycznia do 30 czerwca prezydencję sprawowała Rumunia, natomiast od 1 lipca na czele Rady stoi Finlandia.

Koniec przewodnictwa Rumunii, odbywającego się pod hasłem „Spójność to wspólna europejska wartość”, to moment podsumowań i oceny jej działań. Program prac prezydencji rumuńskiej miał koncentrować się na czterech głównych filarach, które miały być odzwierciedlane w konkretnych działaniach różnych składów decyzyjnych Rady Unii Europejskiej, a także w wydarzeniach, które odbywały się w ramach jej mandatu.
Filarami programu rumuńskiej prezydencji były:

 1. Europa konwergencji: zapewnienie konwergencji i spójności na rzecz zrównoważonego i sprawiedliwego rozwoju dla wszystkich obywateli i państw członkowskich, poprzez zwiększenie konkurencyjności i likwidację luk w rozwoju, postęp społeczny, promowanie łączności i cyfryzacji, stymulowanie przedsiębiorczości i wzmacnianie polityki przemysłowej.
 2. Bezpieczniejsza Europa: zwiększenie bezpieczeństwa Europy poprzez zwiększenie spójności wśród państw członkowskich stojących przed nowymi wyzwaniami w zakresie bezpieczeństwa, które zagrażają bezpieczeństwu obywateli, oraz poprzez wspieranie inicjatyw współpracy w tej dziedzinie.
 3. Europa, silniejszy podmiot globalny: wzmocnienie globalnej roli Europy poprzez kontynuację prac nad wdrażaniem globalnej strategii, zapewnienie dostępności wymaganych zasobów na poziomie UE oraz promowanie polityki rozszerzenia, działania UE w jej sąsiedztwie i realizację globalnych zobowiązań UE.
 4. Europa wspólnych wartości: stymulowanie solidarności i spójności UE poprzez promowanie polityki zwalczania dyskryminacji, zachęcanie do równych szans i równego traktowania mężczyzn i kobiet oraz zwiększenie zaangażowania obywateli w debaty europejskie.

Pomimo wątpliwości, jakie wyrażał szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, prezydencja Rumunii przebiegła całkiem pomyślnie. Do jej sukcesów można zaliczyć m.in.:

 • Zwiększenie przejrzystości i przewidywalności warunków pracy w całej UE. Nowe przepisy wprowadziły nowe minimalne prawa dla pracowników, w tym zatrudnionych na nietypowych umowach, odpowiadając tym samym na wyzwania rynku pracy, wywołane rozwojem demograficznym, cyfryzacją i nowymi formami zatrudnienia.
 • Nowe zasady dot. „czystych” pojazdów, które pobudzając rynek pojazdów o zerowej i niskiej emisji, dzięki krajowym minimalnym celom w zakresie zamówień publicznych, mają pomagać w dekarbonizacji sektora transportu.
 • Wzmocnienie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Nowe przepisy mają stworzyć stały korpus liczący do 10 000 pracowników operacyjnych do 2027r.
 • Promocja programu Digital Europe, który znacznie zwiększy inwestycje w sektorze cyfrowym. Kluczowe obszary, takie jak superkomputer, sztuczna inteligencja, cyber-bezpieczeństwo i zaawansowane umiejętności cyfrowe zyskają nowe zainteresowanie, pomagając zlikwidować przepaść cyfrową i ułatwiając dostęp do możliwości, jakie daje transformacje cyfrową.
 • Zmiana unijnego prawa spółek, aby odzwierciedlić zmiany ery cyfrowej. Nowe zasady ułatwiają i promują korzystanie z narzędzi online w kontaktach między firmami a władzami publicznymi w całym ich cyklu funkcjonowania.
 • Nowe zasady tworzenia dróg bezpieczeństwa i wzmocnienie zarządzanie infrastrukturą drogową. Reforma pomoże zmniejszyć liczbę śmiertelnych ofiar wypadków drogowych i poważnych obrażeń.
 • Zwiększenie przejrzystości prowadzenia biznesu za pośrednictwem platform internetowych. Nowe zasady dot. platformy dla biznesu zapewniają bardziej przejrzyste, sprawiedliwe i przewidywalne środowisko platformy internetowej, a także skuteczny system dochodzenia roszczeń.
 • Wprowadzenie ściślejszego bezpieczeństwa dowodów osobistych obywateli UE i dokumentów pobytowych. Nowe przepisy pomogą ograniczyć oszustwa związane z tożsamością, utrudniając tym samym działanie terrorystów i przestępców, a jednocześnie ułatwiając swobodny przepływ legalnych podróżnych.
 • Modernizacja i wzmocnienie przepisów dot. ochrony konsumentów. Przepisy stanowiące część „Nowego ładu dla konsumentów” zapewnią takie prawa, jak np. indywidualne środki zaradcze dla konsumentów, gdy zostaną oni pokrzywdzeni przez nieuczciwe praktyki handlowe, a także zwiększoną przejrzystość transakcji internetowych.
 • Pomoc w stworzeniu Horizon Europe 2021-2027, unijnego programu ramowego na rzecz badań i innowacji. Program ten zwiększa przełomowe innowacje, wspierając doskonałą naukę podstawową, wzmacnia też przywództwo naukowe Unii i rozwija wysokiej jakości wiedzę i umiejętności.

Ponadto Rumunia dążyła do zapewnienia wolnych i uczciwych wyborów oraz do zwiększenia odporności na dezinformacje, zapewniając koordynacje oraz spójność działań i środków państw członkowskich i instytucji UE. Przyczyniła się do poniesienia świadomości zagrożenia dezinformacją i promowania mediów i umiejętności cyfrowych oraz niezależnego sprawdzania faktów. Przeforsowała pierwsze w Europie normy emisji CO2 dla pojazdów ciężarowych. Od 2030r. nowe ciężarówki będą emitować o 30% mniej CO2, co przyczyni się do przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu. Z powodzeniem pracowała też nad dyrektywą gazową. Reforma zapewnia, że zasady rządzące wewnętrznym rynkiem gazu w UE będą miały również zastosowanie w przyszłości do gazociągów do i z krajów trzecich. Pomogła ustanowić Europejski Urząd Pracy, który jako nowy organ UE przyczyni się do poprawy mobilności pracowników w całej UE i ułatwi pracownikom dostęp do informacji o ich prawach i obowiązkach.