<strong>Podsumowanie badań z ankiety dot. SOTEU – Orędzia o stanie Unii wśród uczestników spotkania oraz lokalnych mieszkańców Gdańska z dn. 13.09.2023</strong>

SOTEU – Orędzie o Stanie Unii to wyjątkowe wydarzenie, które jednoczy osoby z różnych środowisk i lokalizacji, aby wspólnie rozważać i dyskutować o przyszłości Unii Europejskiej. Badanie przeprowadzone wśród uczestników tego wydarzenia oraz mieszkańcach Gdańska ma na celu uchwycenie różnorodnych perspektyw i opinii w kontekście naszej europejskiej przyszłości.

W poniższym podsumowaniu przyjrzymy się wynikom badania oraz wnikniemy głębiej w głosy i przemyślenia osób, które wzięły udział w SOTEU. Odkryjemy, jakie priorytety i nadzieje kształtują nasze społeczności lokalne oraz jakie przesłania i wyzwania dominują w debatach na temat Unii Europejskiej. Uczestnikom zadano 10 pytań dot. wydarzenia i oceny sytuacji w Unii Europejskiej.

Oceniając przekaz informacji w Orędziu o Stanie Unii na podstawie ocen respondentów, średnia wynosi 4,5. Jest to dobra ocena sugerująca, że większość ankietowanych uważała przekaz za efektywny i zrozumiały. Mimo dobrych ocen, należy, zauważyć, że niektórzy respondenci mieli pewne zastrzeżenia lub oczekiwali większej jasności w przekazie. Ogólnie jednak wydaje się, że wydarzenie było skutecznym narzędziem komunikacji. 

Na pytanie Czy uważasz, że wszystkie kwestie dot. Europy i Unii Europejskiej zostały poruszone w wypowiedzi przewodniczącej von der Leyen, wyniki sugerują, że większość respondentów (14 z 22) uważa, że wszystkie kwestie dot. Europy i UE zostały poruszone w wypowiedzi przewodniczącej Von der Leyen. 

Do tematów najczęściej wymienianych jako największe wyzwania Unii Europejskiej należą: Bezpieczeństwo i obrona, Migracja i bezpieczeństwo, Rozwój gospodarczy i zatrudnienie. Kolejne miejsca zajmują Zielona Unia, sprawy OZE, ale też zdrowia. Wybór tematów przez respondentów, wskazuje na to, że istnieje różnorodność perspektyw i priorytetów, przed którymi stoi Unia Europejska. 

Większość ankietowanych sugeruje, że w ich opinii wszystkie istotne kwestie zostały poruszone i nie widzą potrzeby omawiania dodatkowych tematów.  Jednakże, wśród odpowiedzi niektórzy napisali “nie wiem”, “nie mam zdania”, co sugerować może, że choć Orędzie o Stanie Unii skupiło się wielu kluczowych tematach, istnieją różnice w oczekiwaniach co do treści i zakresu omawianych kwestii.  

Na pytanie, który, z omawianych tematów uważasz za najistotniejszy w kontekście obecnych działań i przeszłości Europy i UE, respondenci najczęściej wybierali tematy: Migracja i bezpieczeństwo, ochrona zdrowia, rozwój gospodarczy i zatrudnienie. Warto jednak zaznaczyć, że wszystkie z omawianych tematów są ważne, co podkreśla różnorodność perspektyw i priorytetów w Unii Europejskiej. 

Na ostatnie pytanie dot. spraw i działań Unii Europejskiej lub decyzji o Stanie Unii większość respondentów wydaje się nie mieć dodatkowych uwag ani komentarzy. Jednakże, niektórzy z nich wyrazili pewne stanowisko lub sugestię, że UE powinna bardziej ingerować w krajach członkowskich, szczególnie w kontekście Polski. To odzwierciedla różnorodność poglądów i opinii na temat roli i wpływu UE w poszczególnych krajach.

Podsumowując, wyniki ankiety pokazują różnorodność poglądów i priorytetów wśród respondentów w kontekście Unii Europejskiej. Badanie to dostarcza cennych informacji na temat opinii społeczeństwa na temat aktualnych wyzwań i kierunków działań UE. 

Dziękujemy za udział w badaniu