Podatkowy ranking

Komisja Europejska konsekwentnie prowadzi prace w celu opracowania pierwszego wspólnego wykazu UE dotyczącego jurysdykcji podatkowych niechętnych współpracy i przedstawia wstępną ocenę („tablicę wskaźników”) wszystkich państw trzecich według kluczowych wskaźników.

Teraz to do państw członkowskich należy wybór, które państwa należy bardziej szczegółowo monitorować w ciągu najbliższych miesięcy w celu dokładnego zidentyfikowania państw, które nie przestrzegają przepisów podatkowych.

W styczniu 2016 r. Komisja rozpoczęła trzyetapową procedurę dotyczącą opracowania wspólnego unijnego wykazu w ramach szerszej strategii na rzecz ograniczenia oszustw podatkowych i unikania opodatkowania. Wspólny unijny wykaz jurysdykcji niechętnych współpracy będzie miał znacznie większe znaczenie niż obecny niespójny zbiór krajowych wykazów w kontaktach z państwami trzecimi, które nie godzą się na przestrzeganie międzynarodowych standardów dobrego zarządzania w kwestiach podatkowych. Wykaz UE będzie również zapobiegał nadużywaniu przez podmioty odpowiedzialne za agresywne planowanie podatkowe rozbieżności między różnymi systemami krajowymi.

Celem jest opublikowanie ostatecznego wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy do końca 2017 r. Państwa członkowskie poparły już takie podejście, które zyskało także zdecydowane wsparcie ze strony Parlamentu Europejskiego.

Pierre Moscovici, komisarz do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł, powiedział: – UE poważnie traktuje swoje międzynarodowe zobowiązania w zakresie dobrego zarządzania w kwestiach podatkowych. Uzasadnione jest, że tego samego oczekujemy od naszych partnerów międzynarodowych. Chcemy uczciwych i otwartych dyskusji z naszymi partnerami na temat kwestii podatkowych, które dotyczą nas wszystkich w społeczności międzynarodowej. Wykaz UE będzie naszym narzędziem w walce z państwami trzecimi, które nie przestrzegają zasad.

Jak powstała tablica wyników

Celem tablicy wyników opracowanej przez Komisję jest pomoc państwom członkowskim w określeniu, z którymi państwami UE powinna rozpocząć dialog na temat zagadnień dotyczących dobrego zarządzania w kwestiach podatkowych. Tablica wyników została tak pomyślana, by zainicjować ten proces i pomóc państwom członkowskim podejmować świadome decyzje, które państwa należy zacząć monitorować.

Wszystkich państwa trzecie i jurysdykcje podatkowe na świecie poddano analizie w celu określenia ryzyka polegającego na ułatwianiu unikania opodatkowania. Ta wstępna ocena opierała się na szeregu neutralnych i obiektywnych wskaźnikach, m.in. danych gospodarczych, działalności finansowej, strukturach instytucjonalnych i prawnych oraz podstawowych standardach dobrego zarządzania w kwestiach podatkowych.

W ramach pierwszego etapu tablica wyników przedstawia informacje faktyczne dotyczące każdego państwa według trzech neutralnych wskaźników, którymi są: więzi gospodarcze z UE, działalność finansowa i czynniki stabilności. Jurysdykcje, które wyraźnie odznaczają się w tych trzech kategoriach, są analizowane pod kątem wskaźników ryzyka, takich jak ich poziom przejrzystości lub możliwość wykorzystywania preferencyjnych systemów podatkowych.

Wstępna ocena nie stanowi żadnego osądu państw trzecich ani wstępnego wykazu UE. Państwa mogą mieć wysokie wskaźniki w tabeli wyników z wielu powodów, nawet wówczas gdy nie zagrażają bazom podatkowym państw członkowskich. Założeniem jest pomóc państwom członkowskim w zawężeniu grupy państw przy podejmowaniu decyzji o tym, które państwa należy bardziej szczegółowo monitorować z punktu widzenia dobrego zarządzania w kwestiach podatkowych, co stanowi kolejny krok w tworzeniu unijnych wykazów. UE będzie ściśle współpracowała z OECD w trakcie tworzenia swoich wykazów i będzie uwzględniała dokonaną przez OECD ocenę standardów przejrzystości jurysdykcji.

Następne działania

Wstępna ocena została przedstawiona ekspertom z państw członkowskich zgromadzonym na forum Grupy Rady ds. Kodeksu Postępowania (opodatkowanie działalności gospodarczej) w dniu 14 września. W oparciu o wyniki Grupa ds. Kodeksu Postępowania podejmie decyzję, które jurysdykcje należy monitorować. Następnie decyzja ta wymagać będzie zgody ministrów finansów przed końcem roku. Monitorowanie wybranych państw powinno rozpocząć się w styczniu przyszłego roku, tak by pierwszy unijny wykaz jurysdykcji podatkowych niechętnych współpracy był gotowy przed upływem 2017 r.

Kontekst

Nowy unijny wykaz jest częścią kampanii UE na rzecz walki z uchylaniem się od opodatkowania i unikaniem opodatkowania oraz promowania sprawiedliwszego opodatkowania w UE i na całym świecie. Został on zaproponowany przez Komisję w strategii zewnętrznej na rzecz efektywnego opodatkowania w styczniu 2016 r. i zatwierdzony przez unijnych ministrów finansów w maju. Parlament Europejski także wielokrotnie wyrażał poparcie dla tworzenia unijnego wykazu.

W strategii zewnętrznej określono jasną, sprawiedliwą i obiektywną procedurę UE dotyczącą sporządzania wykazu w trzech etapach:

1: Tablica wyników: Komisja przygotowuje neutralną tablicę wskaźników, by umożliwić ustalenie, jakie jest potencjalne ryzyko, że system podatkowy w poszczególnych państwach trzecich może ułatwiać uchylanie się od opodatkowania. Komisja przedstawia ustalenia wynikające z tablic wyników ekspertom z państw członkowskich zasiadających w Grupie ds. Kodeksu Postępowania przy Radzie.

2: Monitorowanie: Na podstawie tabeli wyników państwa członkowskie decydują, które państwa trzecie powinny być formalnie monitorowane przez UE. Monitorowanie standardów dobrego zarządzania w kwestiach podatkowych w państwach trzecich zostanie przeprowadzone przez Komisję i Grupę ds. kodeksu postępowania. Planowany jest dialog z przedmiotowymi państwami, by umożliwić im reagowanie na wszelkie zgłaszane obawy lub rozważenie pogłębionej współpracy z UE w kwestiach podatkowych.

3: Wykazy: Po zakończeniu procesu monitorowania państwa trzecie, które odmówiły współpracy lub nawiązania kontaktów z UE przy rozwiązywaniu problemów w dziedzinie dobrego zarządzania w kwestiach podatkowych, należy umieścić w wykazie UE.

Wspólny unijny wykaz ma z założenia być „ostatecznym środkiem”. Będzie on stanowił narzędzie pozwalające radzić sobie z państwami trzecimi, które nie przestrzegają zasad dobrego zarządzania w kwestiach podatkowych, jeżeli wszystkie inne próby współpracy z tymi państwami zawiodą.

Więcej informacji na stronie: MEMO/16/2997