Platformy XXI wieku

W ramach swojej strategii jednolitego rynku cyfrowego Komisja przedstawiła zaktualizowaną wersję dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych, w której określono wspólne przepisy regulujące treści audiowizualne i zagwarantowano różnorodność kulturową oraz swobodny przepływ treści w UE na prawie 30 lat.

Współcześni widzowie oglądają treści wideo nie tylko za pośrednictwem kanałów telewizyjnych, ale także w coraz większym stopniu za pośrednictwem usług wideo na żądanie (takich jak serwisy filmowe Netflix i MUBI) oraz platform udostępniania plików wideo (takich jak YouTube i Dailymotion). Dlatego też Komisja dąży do osiągnięcia lepszej równowagi w zakresie przepisów mających obecnie zastosowanie do tradycyjnych nadawców, dostawców usług wideo na żądanie i platform internetowych, zwłaszcza jeśli chodzi o ochronę dzieci. Zmieniona dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych wzmacnia również propagowanie europejskiej różnorodności kulturowej, gwarantuje niezależność audiowizualnych organów regulacyjnych, a także przyznaje nadawcom większą elastyczność w zakresie reklam.

Przedstawiony wniosek odzwierciedla nowe podejście Komisji do platform internetowych, takich jak internetowe platformy handlowe, wyszukiwarki, systemy płatnicze, media społecznościowe, materiały wideo i platformy wymiany treści. Po zainicjowaniu strategii jednolitego rynku cyfrowego w maju 2015 r. Komisja rozpoczęła kompleksową ocenę roli społecznej i gospodarczej tych nowych podmiotów. Komisja uznała, że podejście uniwersalne nie było właściwe, aby zagwarantować konsumentom pełne wykorzystywanie szans i zapewnić, że przepisy będą odpowiednie, aby sprostać zróżnicowanym wyzwaniom związanym z bardzo różnymi rodzajami platform internetowych. W oparciu o takie podejście Komisja zbada każdy sektor, w którym może ona podejmować działania, od telekomunikacji po prawo autorskie, aby przedstawić konkretne i przyszłościowe rozwiązania dotyczące wszystkich uczestników rynku.

Andrus Ansip, wiceprzewodniczący do spraw jednolitego rynku cyfrowego, powiedział: – Chciałbym, aby platformy internetowe oraz sektor audiowizualny i kreatywny były siłą napędową gospodarki cyfrowej, a nie aby były obciążone niepotrzebnymi lub nieaktualnymi regulacjami. Jest im potrzebna pewność nowoczesnego i sprawiedliwego otoczenia prawnego i to im właśnie dziś zapewniamy. Oznacza to, że nie wprowadzamy zmiany istniejących przepisów, które dobrze funkcjonują, takich jak te dotyczące odpowiedzialności dostawców usług internetowych. Oznacza to również deregulację w razie potrzeby w odniesieniu do sektorów tradycyjnych, takich jak nadawanie, lub nałożenie pewnych obowiązków na platformy i inne podmioty cyfrowe w celu skuteczniejszej ochrony użytkowników i stworzenia równych warunków działania.

Günther H. Oettinger, komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, stwierdził: – Sposób, w jaki oglądamy telewizję bądź nagrania wideo mógł ulec zmianie, ale nasze wartości pozostają niezmienne. Dzięki tym nowym przepisom utrzymamy pluralizm mediów i niezależność audiowizualnych organów regulacyjnych i zagwarantujemy, że na internetowych platformach udostępniania plików wideo nie będzie miejsca na podżeganie do nienawiści. Chcemy również zapewnić równe warunki działania, odpowiedzialne zachowanie, zaufanie i uczciwość w środowisku platform internetowych. Właśnie nakreśliliśmy naszą wizję w tym zakresie.

Ramy prawne dla mediów na miarę XXI wieku

Komisja przeprowadziła ocenę dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych z 2010 r. i na tej podstawie przedstawiła następujące propozycje:

 • Odpowiedzialne platformy udostępniania plików wideo: Platformy gromadzące i opatrujące oznaczeniami znaczne ilości nagrań wideo będą musiały zapewnić wystarczającej ochronę małoletnich przed szkodliwymi treściami (takimi jak materiały pornograficzne lub sceny przemocy) oraz ochronę wszystkich obywateli przed podżeganiem do nienawiści. Szczegółowe działania obejmują narzędzia umożliwiające użytkownikom zgłaszanie i oznaczanie szkodliwych treści oraz systemy weryfikacji wieku lub kontroli rodzicielskiej. Aby zagwarantować, że środki są przyszłościowe i skuteczne, Komisja będzie zachęcać wszystkie platformy udostępniania plików wideo do pracy w ramach sojuszu na rzecz lepszej ochrony małoletnich w internecie w celu opracowania kodeksu postępowania dla sektora. Zwykłą możliwość samoregulacji sektora zastąpią uprawnienia przyznane krajowym audiowizualnym organom regulacyjnym w zakresie egzekwowania przepisów, które, zależnie od przepisów krajowych, mogą również skutkować nakładaniem kar finansowych.
 • Większa rola organów regulacyjnych sektora audiowizualnego: Dyrektywa zapewni obecnie faktyczną niezależność organów regulacyjnych od rządu i podmiotów w sektorze. Będą one mogły jak najlepiej wypełniać swoje zadanie, polegające na dopilnowaniu, by media audiowizualne działały w interesie odbiorców. Rola Europejskiej Grupy Regulatorów Audiowizualnych Usług Medialnych (ERGA), składającej się z 28 krajowych organów regulacyjnych, zostanie określona w przepisach unijnych. ERGA będzie oceniać samoregulacyjne kodeksy postępowania i doradzać Komisji Europejskiej.
 • Więcej europejskiego dorobku twórczego: Obecnie nadawcy telewizyjni inwestują około 20 proc. swoich przychodów w oryginalne treści; w przypadku dostawców usług na żądanie odsetek ten wynosi mniej niż 1 procent. Komisja pragnie, aby nadawcy telewizyjni nadal przeznaczali co najmniej połowę czasu antenowego na utwory europejskie i zobowiąże dostawców usług na żądanie do zapewnienia 20-procentowego udziału utworów europejskich w ich katalogach. We wniosku doprecyzowano również, że państwa członkowskie mogą zwracać się do dostawców usług na żądanie dostępnych na ich terytorium o wkład w finansowanie utworów europejskich.
 • Więcej elastyczności dla nadawców telewizyjnych: Widzowie, którym przeszkadza nadmiar reklam telewizyjnych, mogą korzystać z wolnych od reklam ofert online, które nie istniały jeszcze przed dziesięcioma laty. Zmienione zasady dotyczące audiowizualnych usług medialnych stanowią reakcję na to zjawisko i wiele innych nowych realiów. W zmienionej dyrektywie przyznano nadawcom większą elastyczność co do pory emisji reklam: utrzymano ogólny 20-procentowy limit czasu reklamowego w godzinach 19.00–23.00, ale zamiast obecnych 12 minut na godzinę nadawcy mogą swobodniej decydować o tym, kiedy będą nadawać reklamy w ciągu dnia. Nadawcy i operatorzy usług na żądanie będą mieli także większą swobodę stosowania lokowania produktu i sponsorowania, z zachowaniem obowiązku informowania widzów.

Te różne środki powinny mieć pozytywny wpływ ekonomiczny na dostawców usług medialnych – głównie nadawców telewizyjnych – oraz zwiększyć ich możliwości inwestowania w treści audiowizualne. Jest to istotne dla konkurencyjności unijnego sektora audiowizualnego.

Platformy internetowe: możliwości i wyzwania dla Europy

Platformy internetowe odgrywają kluczową rolę w zakresie innowacji i wzrostu gospodarczego na jednolitym rynku cyfrowym. Zrewolucjonizowały one dostęp do informacji i połączyły nabywców i sprzedawców w lepszy i skuteczniejszy sposób. Potrzebne są działania unijne, aby stworzyć odpowiednie warunki do przyciągnięcia, utrzymania i zapewnienia rozwoju nowych innowatorów platform internetowych

Komisja przedstawiła ukierunkowane, oparte na zasadach podejście w celu rozwiązania problemów zasygnalizowanych przez respondentów ogłoszonych przez Komisję konsultacji publicznych w trakcie całorocznej oceny platform (zob. Pytania i odpowiedzi). Komisja będzie wspierać wysiłki sektora i zainteresowanych stron w zakresie współregulacji i samoregulacji w celu zapewnienia elastyczności i aktualności tego podejścia. Działania zostaną podjęte w następujących obszarach:

 • Porównywalne przepisy w odniesieniu do porównywalnych usług cyfrowych: W przypadku porównywalnych usług cyfrowych należy stosować takie same lub podobne przepisy, a Komisja powinna w miarę możliwości ograniczyć zakres istniejących regulacji. Komisja będzie stosować te zasady w trwających przeglądach unijnych przepisów w dziedzinie telekomunikacji oraz dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej, np. podczas analizy, czy zasady dotyczące poufności powinny mieć zastosowanie do dostawców usług łączności elektronicznej, jak również do tradycyjnych przedsiębiorstw telekomunikacyjnych.
 • Zobowiązanie platform internetowych do odpowiedzialnego działania: Należy utrzymać obecny system odpowiedzialności pośredników w handlu elektronicznym ustanowiony w dyrektywie o handlu elektronicznym. Konkretne problemy będą rozwiązywane za pomocą ukierunkowanych instrumentów, takich jak przepisy dotyczące audiowizualnych usług medialnych lub prawo autorskie (komunikat prasowy) bądź poprzez intensyfikację dobrowolnych działań przez sektor.
  Komisja pracuje teraz intensywnie, wspólnie z największymi platformami internetowymi, nad kodeksem postępowania w celu zwalczania mowy nienawiści w internecie i w najbliższych tygodniach przedstawi wyniki tych prac.
 • Konieczne jest zaufanie: Współpraca transgraniczna w zakresie egzekwowania przepisów zapewni wypełnianie przez platformy obowiązków wynikających z praw konsumentów, np. wyraźnego wskazywania sponsorowanych wyników wyszukiwania (komunikat prasowy). Komisja będzie również zachęcać sektor do wzmożenia dobrowolnych wysiłków na rzecz zwalczania takich praktyk jak fałszywe lub wprowadzające w błąd opinie online. Komisja będzie zachęcać platformy internetowe do uznania różnych rodzajów bezpiecznej elektronicznej identyfikacji (eID), które oferują taki sam poziom bezpieczeństwa jak ich własne systemy identyfikacji elektronicznej.
 • Otwarte rynki dla gospodarki opartej na danych: Inicjatywa w zakresie swobodnego przepływu danych, którą zaplanowano na koniec 2016 r., ułatwi zmianę platformy i przenoszenie danych między różnymi platformami internetowymi oraz usługami przetwarzania w chmurze.
 • Zapewnienie sprawiedliwego i sprzyjającego innowacjom otoczenia biznesowego: Komisja przeprowadzi badania kwestii poruszonych w ramach konsultacji publicznych przez przedsiębiorców i usługodawców, którzy bezpośrednio współdziałają z platformami. Dotyczą one na przykład nieuczciwych warunków umowy, w szczególności w odniesieniu do dostępu do ważnych baz danych, dostępu do rynku i ogólnego braku przejrzystości. Na tej podstawie do wiosny 2017 r. Komisja ustali, czy potrzebne są dodatkowe działania UE w tym obszarze.

W przyszłej europejskiej strategii na rzecz gospodarki współpracy Komisja zawrze także wskazówki dotyczące obowiązujących unijnych przepisów i sformułuje zalecenia dla państw członkowskich.

Kontekst

Powyższe nowe inicjatywy w ramach strategii jednolitego rynku cyfrowego zostały przedstawione dziś wraz z pakietem opracowanym w celu wsparcia rozwoju handlu elektronicznego w UE (komunikat prasowy).

Zaproponowane środki są kontynuacją szeregu inicjatyw na rzecz cyfryzacji przemysłu europejskiego (komunikat prasowy), wniosków dotyczących prawa autorskiego (komunikat prasowy) i umów cyfrowych (komunikat prasowy), a także projektu decyzji w sprawie zarządzania częstotliwościami (komunikat prasowy). Strategia jednolitego rynku cyfrowego obejmuje 16 inicjatyw, które zostaną przedstawione do końca bieżącego roku.

Dodatkowe informacje

Przyjęte dzisiaj dokumenty:

Media społecznościowe