Plany odbudowy z Aten i Berlina na stole w Brukseli

Niemcy i Grecja przesłały Komisji Europejskiej oficjalne plany odbudowy gospodarek po pandemii COVID-19. To niezbędny etap aby otrzymać wsparcie w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Niemcy ubiegają się w sumie o prawie 28 mld euro, Grecja – ponad 30 mld. Teraz KE ma dwa miesiące na ocenę nadesłanych planów.

Komisja otrzymała od Niemiec i Grecji oficjalne plany odbudowy i zwiększania odporności. W planach określono reformy i projekty dotyczące inwestycji publicznych, które oba państwa członkowskie planują przeprowadzić przy wsparciu z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF).

Instrument ten stanowi kluczowe narzędzie NextGenerationEU – planu, dzięki któremu UE wyjdzie silniejsza z pandemii koronawirusa. Zapewni on do 672,5 mld euro na wsparcie inwestycji i reform (w cenach z 2018 r.). Kwota ta dzieli się na 312,5 mld euro w formie dotacji i 360 mld euro w formie pożyczek. RRF będzie odgrywał kluczową rolę, przyczyniając się do tego, że Europa wyjdzie z kryzysu silniejsza, a także zapewniając transformację ekologiczną i cyfrową.

Plan jest wynikiem intensywnego dialogu, jaki Komisja i władze obu państw członkowskich prowadziły w ostatnich miesiącach w celu jego opracowania.

Plan odbudowy i zwiększania odporności Niemiec

Plan odbudowy i zwiększania odporności Niemiec obejmuje środki na łączną kwotę 27,9 mld euro. Zgodnie z rozporządzeniem maksymalny wkład finansowy w postaci dotacji dla Niemiec wynosi 25,6 mld euro. Ponieważ szacunkowy koszt niemieckiego planu jest wyższy niż przydział środków dla Niemiec, wszelkie dodatkowe kwoty zostaną pokryte przez Niemcy.

Niemiecki plan opiera się na sześciu priorytetach polityki. Należą do nich reformy i środki inwestycyjne dotyczące działań w dziedzinie klimatu i transformacji energetycznej, cyfryzacji gospodarki, infrastruktury i edukacji, udziału w życiu społecznym, wzmocnienia systemu ochrony zdrowia, aby był odporny w obliczu pandemii, modernizacji administracji publicznej i zmniejszania barier dla inwestycji. Ujęte w planie projekty obejmują cały okres obowiązywania RRF do 2026 r. W planie zaproponowano projekty we wszystkich siedmiu flagowych obszarach Unii. Plan obejmuje również trzy ważne projekty będące przedmiotem wspólnego europejskiego zainteresowania: w dziedzinie wodoru, infrastruktury i usług w chmurze oraz mikroelektroniki.

Plan odbudowy i zwiększania odporności Grecji

Grecja wystąpiła o wsparcie w wysokości 30,5 mld euro w ramach RRF, z czego 17,8 mld euro w formie dotacji i 12,7 mld euro w formie pożyczek.

Grecki plan opiera się na czterech filarach: zielona i cyfrowa transformacja, zatrudnienie, umiejętności i spójność społeczna, inwestycje prywatne oraz transformacja gospodarcza i instytucjonalna. W planie zaproponowano inwestycje i reformy we wszystkich siedmiu flagowych obszarach Unii.

Co dalej?

W ciągu najbliższych dwóch miesięcy Komisja oceni plany według jedenastu kryteriów określonych w rozporządzeniu i przełoży ich treść na akty prawnie wiążące. Ocena będzie obejmować w szczególności przegląd, czy plany przyczyniają się do skutecznego stawienia czoła wszystkim lub ważniejszym wyzwaniom określonym w odpowiednich zaleceniach dla poszczególnych krajów wydanych w ramach europejskiego semestru. Komisja oceni również, czy plany zakładają przeznaczenie co najmniej 37 proc. wydatków na inwestycje i reformy wspierające cele klimatyczne i 20 proc. na transformację cyfrową. Następnie Rada będzie miała co do zasady cztery tygodnie na przyjęcie wniosku Komisji.

Po zatwierdzeniu planu przez Radę możliwe będzie odblokowanie wypłaty 13 proc. płatności zaliczkowych na rzecz każdego państwa członkowskiego. To z kolei jest uzależnione od wejścia w życie decyzji w sprawie zasobów własnych, którą muszą najpierw zatwierdzić wszystkie państwa członkowskie.

Komisja otrzymała aktualnie w sumie trzy oficjalne plany odbudowy i zwiększenia odporności: od Niemiec, Grecji i Portugalii. Komisja będzie kontynuować intensywną współpracę z pozostałymi państwami członkowskimi, aby pomóc im w przygotowaniu planów wysokiej jakości.

Fot. AdobeStock