Plany na 2013 rok
Zaproponowany przez Komisję pakiet obejmuje szereg środków stymulujących, reformy systemu finansowego oraz działania na rzecz jeszcze bliższej integracji.

Zobacz jakie inicjatywy zamierza przedstawić Komisja Europejska w 2013 roku.
LinkNowe propozycje obejmą:

– zwiększenie stabilności, przejrzystości i ochrony konsumentów w sektorze finansowym w oparciu o projekt bliższej unii gospodarczej i walutowej

– zwiększenie konkurencyjności poprzez jednolity rynek i skoordynowaną politykę przemysłową, obniżenie kosztów działalności gospodarczej w takich dziedzinach jak VAT i fakturowanie, zachęcanie do nawiązywania partnerstw prywatno – publicznych w dziedzinie badań naukowych,

– skuteczniejsze rozwijanie sieci połączeń w Europie poprzez zliberalizowanie sektora sieci energetycznych, zwiększenie inwestycji w infrastrukturę szerokopasmową, modernizację transportu i logistyki

– wsparcie dla osób bezrobotnych – zwiększenie skuteczności publicznych służb zatrudnienia oraz wspieranie włączenia społecznego

– energię, zasoby i środowisko naturalne – poprzez prowadzenie polityki zrównoważonego wzrostu, zaspokajanie potrzeb energetycznych, reagowanie na zmiany klimatu, poprawę jakości powietrza i utylizacji odpadów

– budowanie bezpiecznej Europy – zapobieganie oszustwom finansowym i niewłaściwemu wykorzystaniu funduszy UE na poziomie urzędu prokuratora UE, zwalczanie przemytu broni celem ograniczenia liczby przestępstw dokonywanych z użyciem broni palnej oraz zwiększenie korzyści płynących z obywatelstwa UE

– propagowanie interesów i wartości UE na arenie światowej poprzez zawieranie nowych umów handlowych, nakierowaną na konkretne cele współpracę z sąsiednimi krajami oraz umacnianie pozycji UE jako światowego lidera w dziedzinie pomocy na rzecz rozwoju.

Komisja dołoży również wszelkich starań, aby odpowiednio wprowadzić w życie środki przyjęte już wcześniej.

Będzie ściśle współpracować z Parlamentem Europejskim, przywódcami państw UE zgromadzonymi w Radzie, parlamentami krajowymi oraz zainteresowanymi podmiotami, aby osiągnąć wymierne rezultaty dla dobra obywateli Europy.

źródło: Link