PKP Intercity z milionami
Projekt ma na celu zwiększenie możliwości kolejowego transportu pasażerskiego. Ma się również przyczynić do poprawy spójności terytorialnej w Polsce i dostępności poszczególnych regionów.

Komisja Europejska stwierdziła, że to przedsięwzięcie zwiększy spójność w UE i przyczyni się do osiągnięcia celów w zakresie transportu, nie zakłócając nadmiernie konkurencji. Decyzja Komisji dotyczy zgodności projektu z unijnymi zasadami pomocy państwa. Nie ma ona wpływu na prowadzoną obecnie przez Komisję ocenę projektu pod względem zgodności z przepisami dotyczącymi funduszy strukturalnych

Joaquín Almunia, wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za sprawy konkurencji, powiedział: – Wykorzystanie nowoczesnych pociągów rozszerzy ofertę dostępnych środków transportu pasażerskiego w Polsce. Dzięki temu system transportu stanie się bardziej zrównoważony, zmniejszą się negatywne skutki transportu dla środowiska oraz ograniczone zostaną zatory komunikacyjne.

Władze polskie planują współfinansować zakup 20 pociągów dużej prędkości w ramach unijnego programu Funduszu Spójności – tj. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – w formie dotacji bezpośredniej w wysokości 93 mln euro, obejmującej około 22 proc. kosztów inwestycyjnych kwalifikujących się do objęcia finansowaniem.

Środki z Funduszu Spójności, po zatwierdzeniu przez Komisję, będą zarządzane przez władze polskie. Dlatego też Komisja musiała sprawdzić, czy wszelkie wsparcie udzielone za pośrednictwem tego funduszu było zgodne z zasadami pomocy państwa.

Komisja stwierdziła, że pomocy udzielono zgodnie z przepisami zawartymi w unijnych wytycznych w sprawie przedsiębiorstw kolejowych, zgodnie z którymi dozwolona jest pomoc regionalna na zakup taboru pasażerskiego. Pomoc regionalna ma na celu zrównoważenie trudności, jakim muszą sprostać spółki inwestujące w regionach słabiej rozwiniętych, oraz zwiększenie spójności w UE. Komisja ustaliła, że intensywność pomocy była poniżej pułapu dla dużych projektów inwestycyjnych określonego w unijnych wytycznych w sprawie pomocy regionalnej. Pozytywne skutki projektu dla rozwoju regionalnego przewyższają zatem potencjalne zakłócenie konkurencji, jakie mogłaby spowodować pomoc.

Komisja stwierdziła również, że gwarancji państwa, jaką objęto pożyczki zaciągnięte przez PKP IC w celu sfinansowania wkładu spółki w projekt, udzielono na warunkach rynkowych; nie zawiera ona zatem żadnego elementu pomocy państwa w rozumieniu przepisów UE.

Kontekst

W 2011 r. spółka PKP Intercity zamówiła 20 nowoczesnych pociągów (elektryczne zespoły trakcyjne) osiągających maksymalną prędkość 220-250 km wraz ze specjalnym warsztatem naprawczym. Całkowite koszty inwestycji wynoszą 430 mln euro.

Zakupiony tabor będzie wykorzystywany co najmniej przez 10 lat, na wcześniej ustalonych trasach łączących Warszawę z Gdańskiem, Katowicami, Krakowem i Wrocławiem (korytarz kolejowy E65). Korytarz E65 podlega obecnie modernizacji z wykorzystaniem funduszy UE; celem modernizacji jest między innymi przystosowanie korytarza do ruchu pociągów mogących rozwinąć prędkość powyżej 200/220 km. Tabor będzie wykorzystywany do świadczenia usług komercyjnych, tj. nie będzie obsługiwany na podstawie umowy o świadczenie usługi użyteczności publicznej. Obecnie trwa produkcja pociągów. Rozpoczęcie ich działalności komercyjnej zaplanowano na jesień 2014 r.

Jawna wersja decyzji zostanie udostępniona pod numerem sprawy SA.36486 w rejestrze pomocy państwa na stronie Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji po wyjaśnieniu kwestii poufności. Wykaz nowych decyzji dotyczących pomocy państwa opublikowanych w internecie i Dzienniku Urzędowym zamieszczany jest w Cotygodniowym biuletynie internetowym dotyczącym pomocy państwa (State aid Weekly e-News).


źródło i więcej informacji:
Link