Pierwsze Uniwersytety Europejskie wybrane

Komisja Europejska ogłosiła wczoraj instytucje szkolnictwa wyższego z całej Europy, które będą częścią pierwszych sojuszy „europejskich uniwersytetów”. Poprawią jakość i atrakcyjność europejskiego szkolnictwa wyższego oraz wzmocnią współpracę między instytucjami, ich studentami i pracownikami.
Spośród 54 otrzymanych wniosków wybrano 17 europejskich uniwersytetów z udziałem 114 instytucji szkolnictwa wyższego z 24 państw członkowskich, na podstawie oceny przeprowadzonej przez 26 niezależnych ekspertów zewnętrznych, w tym rektorów, profesorów i naukowców, mianowanych przez Komisję. Uniwersytety europejskie to ponadnarodowe sojusze instytucji szkolnictwa wyższego z całej UE, które podzielają długoterminową strategię i promują europejskie wartości. Inicjatywa ma na celu znaczne zwiększenie mobilności studentów i pracowników oraz wspieranie jakości, integracji i konkurencyjności europejskiego szkolnictwa wyższego.

Tibor Navracsics, komisarz ds. Edukacji, kultury, młodzieży i sportu, powiedział: „Cieszę się, że widzę ambicje pierwszych 17 europejskich uniwersytetów, które będą stanowić wzór do naśladowania dla innych w całej UE. Pozwolą one następnym pokoleniom studentów doświadczyć Europy studiując w różnych krajach Jestem przekonany, że ta inicjatywa, kluczowy element europejskiego obszaru edukacji, będzie prawdziwą zmianą w szkolnictwie wyższym w Europie, zwiększając doskonałość i integrację”.

Wybór uniwersytetów europejskich obejmuje szeroki wachlarz instytucji szkolnictwa wyższego z całej UE, od uniwersytetów nauk stosowanych, uczelni technicznych i uniwersytetów sztuk pięknych po uczelnie wszechstronne i prowadzące intensywne badania.
Europejskie uniwersytety staną się kampusami międzyuczelnianymi, wokół których studenci, doktoranci, pracownicy i naukowcy będą mogli płynnie się przemieszczać. Połączą oni swoją fachową wiedzę, platformy i zasoby w celu dostarczenia wspólnych programów nauczania lub modułów obejmujących różne dyscypliny. Te programy nauczania będą bardzo elastyczne i umożliwią uczniom spersonalizowanie ich edukacji, wybierając czego, kiedy i gdzie chcą się uczyć oraz uzyskanie stopnia europejskiego. Uniwersytety europejskie przyczynią się również do zrównoważonego rozwoju gospodarczego regionów, w których się znajdują, ponieważ ich studenci będą ściśle współpracować z firmami, władzami miejskimi, naukowcami i badaczami, aby znaleźć rozwiązania problemów stojących przed ich regionami.
Łącznie dostępny jest budżet w wysokości do 85 mln EUR dla pierwszych 17 „europejskich uniwersytetów”. Każdy sojusz otrzyma do 5 milionów euro w ciągu najbliższych trzech lat, aby rozpocząć wdrażanie swoich planów i utorować drogę innym instytucjom szkolnictwa wyższego w całej UE. Ich postęp będzie ściśle monitorowany.
To pierwsze zaproszenie, które zostanie, wraz z drugim, uruchomione jesienią – przetestuje różne modele w celu wdrożenia nowej koncepcji uniwersytetów europejskich i jej potencjału w zakresie zwiększenia szkolnictwa wyższego. W następnym długoterminowym budżecie UE na lata 2021–2027 Komisja zaproponowała pełne wdrożenie uniwersytetów europejskich w ramach programu Erasmus +, przy znacznie zwiększonym budżecie. Podczas gdy niektóre sojusze są wszechstronne i obejmują wszystkie dziedziny, inne koncentrują się na przykład na zrównoważonym rozwoju obszarów miejskich, naukach społecznych lub globalnym zdrowiu. Każdy sojusz składa się ze średnio siedmiu instytucji szkolnictwa wyższego ze wszystkich części Europy, co prowadzi do nowych partnerstw. Odzwierciedla to dystrybucję wniosków otrzymanych z różnych krajów.

Komisja Europejska zaproponowała tę nową inicjatywę przywódcom Unii Europejskiej przed szczytem społecznym w Göteborgu w listopadzie 2017 r. Inicjatywa została zatwierdzona przez Radę Europejską w grudniu 2017 r., Która wezwała do utworzenia co najmniej 20 europejskich uniwersytetów do 2024 r. I jest częścią dążenie do utworzenia europejskiego obszaru edukacji do 2025 r.
Opracowana wspólnie z państwami członkowskimi, instytucjami szkolnictwa wyższego i organizacjami studenckimi koncepcja uniwersytetów europejskich przyciągnęła wnioski z 54 sojuszy z udziałem ponad 300 instytucji szkolnictwa wyższego z 28 państw członkowskich i innych krajów programu Erasmus +. Odpowiedzieli oni na wezwanie Erasmus + w sprawie „Uniwersytetów europejskich” uruchomione w październiku 2018 r.
Kwota 60 milionów euro pierwotnie zarezerwowana na tę nową inicjatywę Erasmus + została zwiększona do 85 milionów euro, co pozwoliło sfinansować 17 sojuszy, a nie 12 początkowo przewidzianych.