Pierwsza kobieta na czele Komisji Europejskiej

Wczoraj, podczas porannej debaty w Strasburgu Ursula von der Leyen przedstawiła swoje priorytety, jeśli zostanie wybrana na stanowisko przewodniczącej Komisji Europejskiej. W debacie kandydatka nakreśliła swoją wizję i plan działania jako przewodnicząca Komisji. Późniejsze głosowanie nad jej nominacją było tajne i odbyło się przy pomocy papierowych kart do głosowania.

W trakcie debaty Ursula von der Leyen  po określeniu wspólnej potrzeby “dobrostanu planety jako naszego największego wyzwania i odpowiedzialności”, zaproponowała dalej idące cele dotyczące emisji, z redukcją o 50% do 55% do 2030 r. i zobowiązała się do przedstawienia planu “Zielonego Ładu dla Europy” oraz europejskiego prawa klimatycznego w ciągu pierwszych 100 dni urzędowania. Podkreśliła również, że UE musi stworzyć gospodarkę, która służy obywatelom. Aby tak się jednak stało, “każdy musi dzielić ciężar” – także ci giganci technologiczni, którzy prowadzą (i powinni nadal prowadzić) działalność gospodarczą w Europie, ale obecnie nie odpłacają obywatelom Europy za dostęp do kapitału ludzkiego i społecznego UE. Mówiąc ponownie o swoim zaangażowaniu w działania na rzecz zrównoważonego pod względem płci kolegium komisarzy w trakcie swojej kadencji, kandydatka podkreśliła również, zaangażowanie w walkę z przemocą wobec kobiet. Będzie starała się o zdefiniowanie przemocy wobec kobiet jako przestępstwa w traktatach europejskich, równolegle z zakończeniem procesu przystąpienia UE do konwencji stambulskiej.

Ursula von der Leyen zadeklarowała oddanie idei praworządności jako wartości europejskiej, ogłaszając, że zamierza ustanowić ogólnounijny mechanizm monitorowania, funkcjonujący równolegle z obecnie istniejącymi środkami. Podkreśliła, że ​​wartości europejskie obejmują również obowiązek ratowania życia na morzu i powinny przełożyć się na humanitarną politykę graniczną. Oświadczyła, że ​​popiera „nowy pakt w sprawie migracji i azylu” oraz reformę Rozporządzenia Dublińskiego. Dodała, że ma zamiar zwiększyć personel Fronteksu do 10 000 funkcjonariuszy nie do 2027, ale już do 2024 roku, oraz że wszystkie kraje powinny sprawiedliwie podzielić się obciążeniami, zgodnie z zasadą solidarności europejskiej. W temacie europejskiej demokracji, Ursula von der Leyen ogłosiła dwuletnią Konferencję dla Europy w 2020 roku, w której to obywatele będą odgrywać wiodącą i aktywną rolę. Podkreśliła również potrzebę wzmocnienia procedury głównych kandydatów (‘Spitzenkandidaten’) i ponownego rozważenia list ponadnarodowych w przyszłych wyborach europejskich. Zadeklarowała też pełne poparcie dla prawa inicjatywy dla Parlamentu Europejskiego, zobowiązując się do przedstawiania wniosku ustawodawczego w odpowiedzi na każdą rezolucję przyjętą większością głosów przez członków Parlamentu.

Ostatecznie Ursula von der Leven, przy 383 głosach za, 327 przeciw, 1 uznanym za nieważny i 22 posłach, którzy wstrzymali się od głosu, została pierwszą kobietą na stanowisku przewodniczącej Komisji Europejskiej.