Partnerstwo krytyczne i ekologiczne

Global Gateway: UE i Chile zacieśniają współpracę w zakresie zrównoważonych łańcuchów dostaw surowców krytycznych.

Partnerstwo krytyczne i ekologiczne

W ramach szczytu UE-CELAC (Wspólnoty Państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów), który odbywa się w Brukseli w dniach 17–18 lipca, w obecności przewodniczącej Ursulivon der Leyen i prezydenta Chile Gabriela Borica podpisano protokół ustaleń w sprawie ustanowienia partnerstwa między UE a Chile w zakresie zrównoważonych łańcuchów wartości surowców. Porozumienie zostało podpisane przez komisarza Thierry’egoBretona i ministra spraw zagranicznych Chile Alberta van Klaverena Storka.

Zgodnie z zasadami unijnej strategii Global GatewayPL••• oraz aktu w sprawie surowców krytycznych partnerstwo to zmierza do pogłębienia współpracy w dziedzinie zrównoważonych łańcuchów wartości surowców, które są niezbędne do wytwarzania czystej energii i do transformacji cyfrowej obu partnerów. Ma ono także na celu rozwój konkurencyjnego i zrównoważonego przemysłu przetwarzania surowców i lokalnej wartości dodanej w sektorze górniczym, tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy oraz zrównoważonego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, z obopólną korzyścią dla obu stron.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursulavon der Leyen oświadczyła: – Mam wielką przyjemność być świadkiem podpisania porozumienia o partnerstwie między UE a Chile w sprawie rozwoju zrównoważonych łańcuchów wartości surowców. Strategia Global Gateway będzie jedną z głównych sił napędowych naszego rozwijającego się partnerstwa. Myślimy podobnie, podzielamy te same wartości i jesteśmy partnerami z wyboru, aby stać się kluczowymi globalnymi graczami w zakresie czystej energii i transformacji cyfrowej.

Nowe partnerstwo skupia się na pięciu obszarach:

• Integracja zrównoważonych łańcuchów wartości surowców, w tym poprzez tworzenie wspólnych projektów, nowe modele biznesowe, promowanie i ułatwianie powiązań handlowych i inwestycyjnych;

• Współpraca w dziedzinie badań naukowych i innowacji w łańcuchach wartości surowców, w tym w zakresie wiedzy na temat surowców mineralnych oraz minimalizacji śladu środowiskowego i klimatycznego;

• Współpraca w obszarze kryteriów z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego (ESG) – wykorzystania ich potencjału oraz dostosowania ich do standardów międzynarodowych;

• Uruchomienie twardej i miękkiej infrastruktury na potrzeby rozwoju projektów, przy jednoczesnym zminimalizowaniu wpływu na środowisko i klimat;

• Wzmocnienie zdolności, kształcenia i szkolenia zawodowego oraz rozwoju umiejętności na wszystkich etapach zrównoważonych łańcuchów wartości surowców zgodnie z międzynarodowymi normami pracy.

Z zadowoleniem przyjmuję podpisanie tego ważnego partnerstwa z Chile, pogłębiającego naszą współpracę w łańcuchach wartości surowców. Chile jest wiodącym producentem kluczowych surowców krytycznych, w tym miedzi i litu, które mają zasadnicze znaczenie dla transformacji ekologicznej i cyfrowej Europy oraz zachowania konkurencyjności UE na świecie. Partnerstwo to, zorientowane na zrównoważone praktyki, będzie wspierać europejski i chilijski przemysł ioraz wniesie wartość dodaną do lokalnych gospodarek. Porozumienie odzwierciedla również ambicje Europy w zakresie dywersyfikacji i zabezpieczenia dostaw surowców krytycznych, uzupełniając szereg podobnych umów zawartych w ubiegłych latach z innymi partnerami o podobnych poglądach.

Thierry Breton, komisarz do spraw rynku wewnętrznego – 18/07/2023

W naszym oplecionym siatką wzajemnych powiązań, a jednocześnie niestabilnym świecie partnerstwo to będzie korzystane zarówno UE, jak i dla Chile. Przyniesie ono wzajemne korzyści dla obu partnerów, a także, co najważniejsze, konkretną wartość dla ludzi na szczeblu lokalnym. Partnerstwa strategiczne w ramach strategii inwestycyjnej Global Gateway obejmą cały łańcuch wartości i otaczający go ekosystem, w tym budowanie zdolności, infrastrukturę i umiejętności. Nasze kompleksowe podejście bezsprzecznie wzmocni odporność obu stron.

Jutta Urpilainen, komisarz do spraw partnerstw międzynarodowych – 18/07/2023

Kolejnym krokiem, do którego zobowiązały się UE i Chile po podpisaniu protokołu ustaleń, będzie opracowanie operacyjnego planu działania. Plan ten będzie obejmował działania prowadzone przez współpracujące podmioty z państw członkowskich UE i Chile, wspierane w ramach unijnej agendy inwestycyjnej Global Gateway dla Ameryki Łacińskiej i Karaibów

Kontekst

Surowce krytyczne i strategiczne są niezbędne w szeregu sektorów strategicznych, w tym w przemyśle technologii neutralnych emisyjnie, przemyśle cyfrowym, lotniczym i kosmicznym oraz w sektorze obronnym. Podczas gdy przewiduje się drastyczny wzrost popytu na surowce krytyczne, Europa nadal w dużym stopniu jest uzależniona od ich importu, często od niemal monopolistycznych dostawców z państw trzecich. UE musi ograniczyć ryzyko dla łańcuchów dostaw związane z takimi strategicznymi zależnościami, aby zwiększyć odporność gospodarczą, a jednocześnie osiągnąć swoje cele klimatyczne i cyfrowe.

Unijny wniosek dotyczący aktu w sprawie surowców krytycznych opublikowany w marcu 2023 r. wykorzystuje mocne strony i możliwości jednolitego rynku i zewnętrznych partnerstw UE do dywersyfikacji i zwiększenia odporności unijnych łańcuchów dostaw surowców krytycznych. Akt w sprawie surowców krytycznych zwiększa również zdolność UE do monitorowania i ograniczania ryzyka zakłóceń oraz wzmacnia obieg zamknięty i zrównoważony rozwój.

Komisja rozpoczęła już nawiązywanie partnerstw z bogatymi w zasoby państwami trzecimi, wykorzystując wszystkie instrumenty polityki zewnętrznej i przestrzegając swoich zobowiązań międzynarodowych. UE będzie współpracować z wiarygodnymi partnerami, aby wspierać ich zrównoważony rozwój gospodarczy przez budowanie łańcucha wartości, jednocześnie promując bezpieczne, odporne, przystępne cenowo i dostatecznie zróżnicowane łańcuchy wartości dla UE.

Komisja ustanowiła już w imieniu UE strategiczne partnerstwa w dziedzinie surowców z Kanadą (w czerwcu 2021 r.)Ukrainą (w lipcu 2021 r.)KazachstanemNamibią (w listopadzie 2022 r.) oraz z Argentyną (w czerwcu 2023 r.). Partnerstwa te umożliwiają obu stronom stymulowanie handlu i inwestycji w bezpieczne, zrównoważone i odporne łańcuchy wartości surowców, które mają kluczowe znaczenie dla przejścia na neutralną dla klimatu i cyfrową gospodarkę.