Partnerstwo EU-USA
Partnerstwo to będzie stanowiło fundament promowania rolnictwa ekologicznego z korzyścią dla rozwijającego się sektora produkcji ekologicznej i będzie wspomagać tworzenie nowych miejsc pracy i przedsiębiorstw w skali ogólnoświatowej. Wartość sektora produkcji ekologicznej w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej jest wyceniana na około € 40 mld i co roku wzrasta. Oficjalne pisma potwierdzające zawarcie wspomnianego partnerstwa zostały podpisane w Norymberdze w Niemczech w dniu 15 lutego 2012 r. przez Daciana Cioloşa, komisarza UE ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, Kathleen Merrigan, wiceministra rolnictwa USA i Ambasadora Isi Siddiqui, głównego negocjatora USA w sprawach rolnych i przedstawiciela USA ds. handlu. Porozumienie zostało podpisane podczas największych na świecie targów produktów ekologicznych „BioFach World Organic Fair”. „Niniejsze porozumienie przynosi podwójną wartość dodaną. Z jednej strony, rolnicy i producenci żywności ekologicznej będą korzystać z łatwiejszego dostępu zarówno do amerykańskiego, jak i do unijnego rynku, dzięki mniejszym obciążeniom biurokratycznym i niższym kosztom, co zwiększy konkurencyjność tego sektora. Z drugiej strony poprawi się przejrzystość w zakresie norm ekologicznych i zwiększy zaufanie konsumentów do naszej ekologicznej żywności i produktów oraz ich rozpoznawalność” stwierdził komisarz UE ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, Dacian Cioloş. „Partnerstwo to stanowi ważny krok przenoszący amerykańsko-europejskie stosunki handlowe w dziedzinie rolnictwa na całkiem nowy poziom współpracy.„Partnerstwo to otwiera przed rolnikami prowadzącymi gospodarstwa ekologiczne oraz przedsiębiorstwami ekologicznymi po obu stronach Atlantyku całe spektrum nowych możliwości rynkowych” powiedziała Kathleen Merrigan, wiceminister rolnictwa USA. „Przyniesie ono znaczne korzyści amerykańskiej gospodarce i przyczyni się do realizacji strategii zatrudnienia Prezydenta Obamy. Partnerstwo to otworzy nowe rynki dla amerykańskich rolników i hodowców, stworzy więcej możliwości dla małych przedsiębiorstw oraz przyniesie dobre miejsca pracy dla Amerykanów, którzy pakują, transportują i wprowadzają na rynek produkty ekologiczne.”

„Jest to istotny krok wzmacniający nasze dwustronne stosunki handlowe”, dodał Ambasador Isi Siddiqui. „Jestem przekonany, że porozumienie to będzie ułatwiać i stymulować handel produktami rolnymi miedzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi i doprowadzi do powstania dodatkowych miejsc pracy w tym sektorze ważnym zarówno dla Ameryki, jak i Europy.”

Do tej pory rolnicy i przedsiębiorstwa, które chciały prowadzić handel po obu stronach Atlantyku musiały starać się o otrzymanie oddzielnych certyfikatów dla dwóch norm, co oznaczało podwójne opłaty, kontrole i formalności. Partnerstwo eliminuje te poważne bariery, zwłaszcza dla małych i średnich producentów ekologicznych. Wszystkie produkty spełniające warunki partnerstwa mogą być wprowadzane do obrotu i znakowane jako certyfikowane ekologiczne produkty, mięso, zboże czy wino.

Przygotowując się do dzisiejszego historycznego obwieszczenia, obie strony przeprowadziły szczegółowe audyty na miejscu w celu zagwarantowania zgodności swoich przepisów, środków kontroli jakości, wymogów w zakresie certyfikacji i praktyk odnoszących się do etykietowania.

Chociaż występują niewielkie różnice pomiędzy normami ekologicznymi obowiązującymi w USA i Unii Europejskiej, obie strony zgodnie stwierdziły, że ich programy są równoważne z wyjątkiem zakazu stosowania antybiotyków. Amerykańskie przepisy prawne w zakresie rolnictwa ekologicznego zakazują stosowania antybiotyków, z wyjątkiem kontroli bakteryjnych zakażeń inwazyjnych (zarazy ogniowej) w ekologicznych sadach jabłoniowych i gruszowych. Unijne przepisy w zakresie rolnictwa ekologicznego zezwalają na stosowanie antybiotyków wyłącznie do leczenia zakażonych zwierząt. W odniesieniu do wszystkich produktów będących przedmiotem obrotu w ramach tego partnerstwa, urzędnicy wydający certyfikaty muszą sprawdzić, że żadne antybiotyki nie były stosowane z jakichkolwiek powodów.

Ponadto wszystkie produkty sprzedawane w ramach tego partnerstwa muszą być wysyłane z zastosowaniem ekologicznego świadectwa wywozowego. Taki dokument będzie zawierał informacje na temat miejsca produkcji, jednostki certyfikującej ekologiczność produktu, kontroli, czy nie były stosowane zabronione substancje i metody, oświadczenie, że warunki partnerstwa zostały spełnione, oraz będzie umożliwiał identyfikowalność produktów wprowadzanych do obrotu.

Obie strony zobowiązały się do zagwarantowania, że wszystkie sprzedawane produkty ekologiczne spełniają warunki partnerstwa, zachowując swoje cechy ekologiczne na wszystkich etapach produkcji i wprowadzania do obrotu. Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej i krajowy program ekologiczny Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA),, który nadzoruje całą produkcję ekologiczną w USA, będą jednocześnie pełnić kluczowe funkcje w zakresie nadzoru.

Stany Zjednoczone i Unia Europejska będą nadal prowadzić regularne dyskusje oraz wzajemnie dokonywać okresowo przeglądów swoich programów w celu sprawdzenia, czy warunki partnerstwa są spełniane. UE i USA rozpoczną również współpracę w zakresie szeregu wspólnych inicjatyw dotyczących promowania produkcji ekologicznej i rozwiązywania ważnych kwestii, miedzy innymi takich jak dobrostan zwierząt. W ramach obydwu programów prowadzona będzie wymiana informacji technicznych i najlepszych praktyk w celu dalszego wzmacniania integralności upraw ekologicznych i systemów produkcji zwierzęcej.

W chwili obecnej porozumienie obejmuje tylko produkty wywożone ze Stanów Zjednoczonych lub Unii Europejskiej i tam certyfikowane.