Pandemia i przemoc

– Podczas pandemii zaobserwowaliśmy znaczny wzrost niektórych rodzajów przestępstw, takich jak przemoc domowa, cyberprzestępczość lub przestępstwa nienawiści – powiedział komisarz Didier Reynders. Z przeglądu stosowania obowiązujących regulacji wynika, że konieczne są dalsze prace w celu pełnej transpozycji przepisów UE dotyczących praw ofiar i europejskiego nakazu ochrony.

Ostatnio Komisja Europejska opublikowała sprawozdania z wdrażania dyrektywy w sprawie praw ofiar i dyrektywy w sprawie europejskiego nakazu ochrony. Te dwa sprawozdania oceniają i analizują krajowe środki wdrażające dyrektywy. Zgodnie z dyrektywą w sprawie praw ofiar, ofiary przestępstw mają prawo do ochrony, wsparcia i dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Dyrektywa w sprawie europejskiego nakazu ochrony (EPO) zapewnia rozszerzoną ochronę osobom w niebezpieczeństwie, które podróżują lub przeprowadzają się do innego kraju UE.

Ze sprawozdań wynika, że państwa członkowskie UE wciąż muszą wiele zrobić, aby w pełni wykorzystać potencjał tych instrumentów. Didier Reynders, komisarz ds. sprawiedliwości, powiedział: – Jesteśmy w trakcie kryzysu zdrowia publicznego, ale oczywiście ludzie nadal padają ofiarami przestępstw. Niestety, podczas pandemii zaobserwowaliśmy znaczny wzrost niektórych rodzajów przestępstw, takich jak przemoc domowa, cyberprzestępczość lub przestępstwa nienawiści. Jest to wyraźne przypomnienie, dlaczego zapewnienie solidnych praw ofiar jest zawsze kluczowe. Nawet w czasach kryzysu nie możemy zapominać o podstawowych prawach ludzi. Wzywam państwa członkowskie do dołożenia większych starań, aby zapewnić prawidłowe przestrzeganie praw ofiar w całej UE.

W większości państw członkowskich stwierdzono niedociągnięcia we wdrażaniu niektórych kluczowych praw, takich jak dostęp do informacji, usługi wsparcia i ochrona zgodnie z indywidualnymi potrzebami ofiar. Europejskie nakazy ochrony są nadal rzadko stosowane, głównie z powodu braku wiedzy na temat tego instrumentu oraz z powodu niewystarczających krajowych systemów ochrony. Komisja Europejska wkrótce przyjmie strategię UE na rzecz praw ofiar (2020–2025).

Raporty z wdrażania można znaleźć na stronie o prawach ofiar.