Pakiet pomocy dla Syryjczyków

Projekty skupią się na edukacji, opiece zdrowotnej, wsparciu społeczności lokalnych, włączeniu społecznym oraz równości płci. Nowy pakiet pomocy, który został przyjęty, podnosi ogólną wartość funduszu powierniczego UE do ponad 1 mld euro, osiągając tym samym cel ustalony przez przewodniczącego Jeana-Claude’a Junckera 23 września 2015 r. podczas nieformalnego posiedzenia Rady Europejskiej w sprawie migracji oraz w komunikacie w sprawie zarządzania kryzysem uchodźczym.

Federica Mogherini, Wysoka Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa i wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, powiedziała: – Ratujemy miliony Syryjczyków w kraju i w regionie, zapewniając przyszłość uchodźcom syryjskim i społecznościom przyjmującym. Umożliwiamy dziewczętom i chłopcom równy dostęp do wykształcenia na wysokim poziomie i zapobiegamy wystąpieniu straconego pokolenia dzieci, których życie zniszczył konflikt w Syrii. To nasz moralny obowiązek, ale także najlepsza z możliwych inwestycji w bezpieczeństwo, stabilność oraz dobrobyt naszego własnego regionu. To inwestycja w naszą własną przyszłość.

Unijny komisarz ds. europejskiej polityki sąsiedztwa i negocjacji w sprawie rozszerzenia Johannes Hahn powiedział: – Dzięki funduszowi powierniczemu UE dzieci w Jordanii, Libanie i Turcji mogą chodzić do szkoły, mają dostęp do bezpiecznej przestrzeni umożliwiającej nieformalną edukację, do ochrony i opieki psychologiczno-społecznej. Syryjscy studenci, których studia zostały przerwane przez wojnę, otrzymują stypendia, aby móc uczęszczać na uniwersytety jordańskie, libańskie i tureckie. Dzięki szkoleniom zawodowym i targom pracy zwiększają się szanse uchodźców syryjskich na rynku pracy w społecznościach przyjmujących. UE będzie nadal reagować na potrzeby wynikające z konfliktu w Syrii, na co dowodem jest przekazanie za pośrednictwem funduszu powierniczego ponad 1 mld euro na poprawę warunków życia lokalnej ludności.

Na posiedzeniu rady zarządu funduszu powierniczego UE uczestniczyli przedstawiciele Komisji Europejskiej, państw członkowskich UE i przedstawiciele Turcji, Libanu, Jordanii, Iraku i Banku światowego. Jego celem było zapewnienie wsparcia uchodźcom syryjskim w regionie.

Środki w ramach nowego pakietu pomocy opiewającego na 275 mln euro przeznaczone są na zapewnienie lepszego dostępu do źródeł utrzymania, opieki zdrowotnej, wykształcenia i usług ochrony. Obejmuje on następujące działania:

  • pakiet pomocy w wysokości 126,5 mln euro z przeznaczeniem dla Turcji:

105 mln euro w celu wsparcia odporności Syryjczyków w tymczasowych społecznościach zapewniających ochronę oraz społecznościach przyjmujących. Największe znaczenie ma dostęp do szkoleń zawodowych, możliwości generowania dochodu i zatrudnienia, a także do kursów języka tureckiego.

11,5 mln euro na poprawę dostępu uchodźców i społeczności przyjmujących do opieki zdrowotnej.

10 mln eurona podnoszenie umiejętności uchodźców oraz budowanie potencjału władz lokalnych w Turcji.

  • W ramach programu opiewającego na kwotę 90 mln euroz przeznaczeniem na edukację w Libanie, Turcji i Jordanii zainwestowano w przyszłość dzieci i młodych ludzi będących uchodźcami, których dotknął kryzys w Syrii. Główny nacisk położono na dalszą poprawę dostępu do kształcenia w przyszłym roku szkolnym, zwłaszcza w Libanie, na co przeznaczono kwotę 58 mln euro, ale także na zapewnianie ochrony przed przemocą, znęcaniem się i wykorzystywaniem. W ramach działań finansowane będą również certyfikowane możliwości edukacji nieformalnej i zwiększenie wsparcia psychospołecznego.
  • Program o wartości 25 mln euro na wspieranie kobiet i dziewcząt znajdujących się w trudnej sytuacji w Iraku, Jordanii i Turcji. Program ten stanowi potwierdzenie ważnej roli, jaką kobiety odgrywają w promowaniu pokoju i bezpieczeństwa, a także potrzeby zabezpieczenia praw kobiet i dziewcząt, ich ochrony, jak również uwzględnienia specjalnych potrzeb tej grupy. W Iraku funkcjonują obecnie instytucje opieki dla matek i dzieci, zbudowane przy wsparciu funduszu powierniczego UE.
  • Program o wartości 21 mln euro na pomoc Serbii w zarządzaniu kryzysem migracyjnym / uchodźczym wzdłuż szlaku bałkańskiego ukierunkowany na wzmacnianie potencjału operacyjnego władz Serbii, jeżeli chodzi o zapewnianie odpowiednich warunków życia, zakwaterowania i usług oraz skuteczne reagowanie na potrzeby migrantów/uchodźców i osób ubiegających się o azyl.
  • Program o wartości 10 mln euro z przeznaczeniem na system opieki zdrowotnej w Jordanii ukierunkowany na zwiększenie dostępu uchodźców syryjskich i obywateli Jordanii do specjalistycznej i wysoce specjalistycznej opieki zdrowotnej wysokiej jakości.
  • Program o wartości 3 mln euro z przeznaczeniem na wspieranie uchodźców z Syrii w Armenii poprzez zwiększanie dostępu do usług opieki zdrowotnej i psychospołecznej, poprawę warunków mieszkaniowych, zwiększanie dostępu do możliwości gospodarczych i ułatwianie integracji uczniów i studentów.

Kontekst

Od momentu utworzenia regionalnego funduszu powierniczego UE w odpowiedzi na kryzys w Syrii w grudniu 2014 r. coraz większa część unijnego wsparcia przeznaczonego na pomoc dla państw sąsiadujących z Syrią jest zapewniana za jego pośrednictwem. Fundusz powierniczy wzmacnia zintegrowaną pomoc UE w reakcji na kryzys i jest ukierunkowany na zaspokajanie potrzeb w zakresie długoterminowej odporności, a także wczesnej odbudowy uchodźców z Syrii i przeciążonych społeczności przyjmujących oraz ich administracji w krajach sąsiadujących, takich jak Jordania, Turcja i Irak. Fundusz powierniczy jest kluczowym instrumentem realizacji zobowiązań UE podjętych podczas konferencji poświęconej Syrii, która odbyła się w Londynie w 2016 r., a także konferencji, która odbyła się w Brukseli w kwietniu 2017 r. Służy on również jako wsparcie specjalnych porozumień między UE a Jordanią i Libanem, zawartych w związku z przedłużającym się kryzysem uchodźczym.

W zeszłym tygodniu z radością przyjęto dodatkowy wkład Polski w wysokości 1,2 mln euro. Obecna łączna wartość funduszu powierniczego UE przekracza już 1 mld EUR; jest to możliwe dzięki wkładom z 22 państw członkowskich, UE i Turcji. Fundusz powierniczy jest otwarty dla innych darczyńców.

Budżet funduszu, opiewający na 1 mld euro, został przeznaczony – również w oparciu o nowe decyzje – na konkretne programy pomocy dla uchodźców i przyjmujących ich społeczności w regionie. W ramach tych programów wspierana będzie edukacja podstawowa i ochrona dzieci, szkolenia i edukacja na wyższym poziomie, lepszy dostęp do opieki zdrowotnej, poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, a także działania na rzecz wsparcia odpowiedzialności, możliwości gospodarczych i włączenia społecznego. Zakres funduszu obejmuje także wsparcie na rzecz osób wewnętrznie przesiedlonych w Iraku uciekających przed kryzysem związanym z Daiszem w Syrii i Iraku oraz wsparcie w rejonie Bałkanów Zachodnich dla krajów spoza UE dotkniętych kryzysem uchodźczym.

Więcej informacji: