Otwarte dane w służbie rynku

Parlament Europejski zatwierdził dyrektywę w sprawie otwartych danych i informacji dotyczących sektora publicznego. Znacznie poprawi ona dostępność i innowacyjne wykorzystanie danych publicznych i finansowanych ze środków publicznych. A to z kolei przyczyni się do rozwoju technologii wymagających dużych ilości danych, takich jak sztuczna inteligencja.

Wiceprzewodniczący do spraw jednolitego rynku cyfrowego Andrus Ansip i komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego Marija Gabriel wydali w tej sprawie oświadczenie:

Jesteśmy bardzo zadowoleni z powszechnego poparcia dla dyrektywy w sprawie otwartych danych wśród posłów do Parlamentu Europejskiego.

Dane są kluczowym atutem gospodarki cyfrowej, a znaczna ich część pochodzi z sektora publicznego. Ważne jest, aby obywatele i przedsiębiorstwa w UE mieli łatwy dostęp do danych publicznych i finansowanych ze środków publicznych, aby w pełni wykorzystać potencjał innowacyjny takich danych. Dotyczy to w szczególności technologii sztucznej inteligencji, których rozwój zależy od dostępu do ogromnych ilości danych.

Wzmocnienie przepisów UE w zakresie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego jest konieczne, aby dostosować je do szybko zmieniających się technologii i usunąć bariery, które uniemożliwiają MŚP i przedsiębiorstwom typu start-up wdrażanie innowacji z wykorzystaniem publicznych zasobów danych.

Dzięki dyrektywie w sprawie otwartych danych dane sektora publicznego w czasie rzeczywistym, a także dane pochodzące od organizacji prowadzących badania i przedsiębiorstw publicznych staną się łatwiej dostępne i będą z nich mogły korzystać zarówno maszyny, jak i ludzie.

Pragniemy podziękować posłom do Parlamentu Europejskiego, państwom członkowskim i zainteresowanym stronom za zapewnienie konstruktywnego i szybkiego procesu legislacyjnego, który doprowadził do dzisiejszego znaczącego głosowania.

Dalsze działania

Tekst przyjęty przez Parlament Europejski musi zostać formalnie przyjęty przez Radę UE. Następnie państwa członkowskie będą musiały wdrożyć zmienione przepisy w ciągu dwóch lat, po czym wejdą one w życie. Komisja rozpocznie współpracę z państwami członkowskimi w celu ustalenia zbiorów danych o wysokiej wartości, które zostaną określone w akcie wykonawczym.

Kontekst

Nowe przepisy zastąpią dyrektywę w sprawie informacji sektora publicznego (2003/98/WE, zmienioną w 2013 r.), która reguluje ponowne wykorzystywanie danych generowanych przez organy sektora publicznego (np. przepisów prawnych, drogowych, meteorologicznych, finansowych itp.) w celach komercyjnych i niekomercyjnych.

W dniu 25 kwietnia 2018 r. Komisja przyjęła pakiet z 2018 r. dotyczący danych, w którym po raz pierwszy uwzględniono różne rodzaje danych (publiczne, prywatne i naukowe) w ramach spójnych ram polityki, z wykorzystaniem różnych instrumentów polityki. Wszelkie ponowne wykorzystywanie danych osobowych w ramach dyrektywy w sprawie otwartych danych i informacji sektora publicznego musi odbywać się z pełnym poszanowaniem praw i obowiązków zawartych w ogólnym rozporządzeniu UE o ochronie danych (RODO).

W przyszłym akcie wykonawczym wybrane zostaną zbiory danych o szczególnym znaczeniu społeczno-gospodarczym (zbiory danych o wysokiej wartości), które będą powszechnie dostępne w całej UE za pośrednictwem interfejsów programowania aplikacji.