Opóźnienia w prawie

Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska podejmuje kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa unijnego. Decyzje te dotyczą różnych sektorów i dziedzin polityki UE, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa unijnego dla dobra obywateli iprzedsiębiorstw.

Wobec Polski Komisja podjęła decyzje o skierowaniu jednej sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE i wysłaniu 2 uzasadnionych opinii.

1.     Ocena oddziaływania na środowisko: Komisja wnosi do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko POLSCE w związku z nieodpowiednią oceną rozpoznawczych odwiertów górniczych

Komisja Europejska kieruje do Trybunału Sprawiedliwości sprawę przeciwko Polsce za brak zapewnienia właściwych ocen oddziaływania na środowisko rozpoznawczych odwiertów górniczych. Zgodnie z polskim prawem można dokonywać wierceń na głębokość do 5000 m bez uprzedniego przeprowadzenia oceny potencjalnego oddziaływania na środowisko. We wprowadzonej do polskich przepisów wysokiej wartości progowej nie uwzględniono wszystkich istotnych kryteriów i norm ustanowionych w dyrektywie w sprawie oceny skutków wywieranych na środowisko(dyrektywie 2011/92/UE), którą należy zastosować przy określaniu, które typy projektów wymagają przeprowadzenia oceny. Zgodnie z prawem unijnym głębokie wiercenia wymagają oceny, w szczególności pod kątem powstających w ich wyniku odpadów, skutków dla wody i gruntu, wykorzystania zasobów naturalnych, ryzyka wypadków oraz wszelkich skutków skumulowanych, które mogą pojawić się w wyniku kumulacji z innymi podobnymi projektami lub podobną działalnością. Zostało to niedawno powtórzone przez Trybunał Sprawiedliwości UE (sprawa C-531/13). Decyzję poprzedziło przesłanie w lutym 2015 r. uzasadnionej opinii. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w osobnym komunikacie prasowym.

2.     Dyrektywa Seveso III: Komisja wzywa NIEMCY i POLSKĘ do wprowadzenia unijnych przepisów w sprawie zapobiegania wypadkom przemysłowym

Komisja Europejska wzywa Niemcy i Polskę do pilnego przesłania informacji na temat sposobu wprowadzenia do ich przepisów krajowych dyrektywy Seveso III (dyrektywa 2012/18/UE). Obowiązku tego należało dopełnić do dnia 31 maja 2015 r. Dyrektywa ta oraz poprzedzające ją dyrektywy Seveso I i II mają na celu zapobieganie poważnym awariom z udziałem substancji niebezpiecznych oraz ograniczanie ich skutków dla obywateli i środowiska. W dyrektywie Seveso III, która weszła w życie w dniu 1 czerwca 2015 r., uwzględniono szereg zmian w przepisach unijnych, w tym zmiany dotyczące klasyfikacji substancji chemicznych oraz poszerzenia praw obywateli do dostępu do informacji i wymiaru sprawiedliwości. Jako że Niemcy i Polska nie dotrzymały pierwotnego terminu, w dniu 22 lipca 2015 r. Komisja przesłała im wezwanie do usunięcia uchybienia. Komisja przesyła obecnie do tych państw uzasadnione opinie. Jeżeli Niemcy i Polska nie podejmą działań w ciągu dwóch miesięcy, sprawy przeciw nim mogą zostać skierowane do Trybunału Sprawiedliwości UE.

3.     Transport kolejowy: Komisja zwraca się do POLSKI o pełną transpozycję unijnych przepisów w sprawie interoperacyjności kolei

Komisja zwróciła się do Polski o dostosowanie przepisów krajowych do dyrektywy 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności europejskiego systemu kolei, czyli zdolności systemu kolei do zapewnienia bezpiecznego i nieprzerwanego przejazdu pociągów spełniających stopień wydajności wymagany w odniesieniu do tych linii. Dyrektywa ta ustala warunki osiągnięcia interoperacyjności kolei w Europie, takie jak: kompatybilność infrastruktury, taboru kolejowego i sygnalizacji. Polska jednak zezwala swemu krajowemu systemowi kolei na zbyt daleko idące odstępstwa od stosowania technicznych specyfikacji interoperacyjności (TSI). Ponadto Polska nie dokonała transpozycji procedury badania pojazdów na sieci kolejowej. Przepisy te miały obowiązywać od dnia 19 lipca 2010 r. Polska ma dwa miesiące na powiadomienie Komisji o wszystkich środkach podjętych w celu zapewnienia pełnego wykonania dyrektywy, w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu przeciw niej sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

W notatce MEMO/16/1452 przedstawiono najważniejsze decyzje Komisji (w tym 2 wezwania do usunięcia uchybienia, 35 uzasadnionych opinii i 6 decyzji o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej), pogrupowane według obszarów polityki. Jednocześnie Komisja zamyka 113 spraw, w których kwestie sporne rozwiązano z udziałem zainteresowanych państw członkowskich bez konieczności kontynuowania przez Komisję postępowania.

Postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego: zob. infografika i notatka prasowa dostępne tutaj. Więcej informacji na temat wszystkich podjętych decyzji można znaleźć w wykazie decyzji dotyczących uchybień zobowiązaniom państwa członkowskiego.