One Planet

Podczas inauguracyjnego szczytu „One Planet” w grudniu ubiegłego roku, Komisja, aby podkreślić swoją rolę lidera, przedstawiła w formie planu działania na rzecz planety kompleksowy zestaw 10 inicjatyw reformatorskich. W Nowym Jorku wiceprzewodniczący Maroš Šefčovič i Valdis Dombrovskis oraz komisarz Neven Mimica przedstawią szefom państw i rządów oraz przedstawicielom biznesu i społeczeństwa obywatelskiego najważniejsze dotychczasowe osiągnięcia w realizacji inicjatyw wspierających działania w dziedzinie klimatu.

Wiceprzewodniczący Šefčovič zwróci uwagę na szereg ważnych środków wsparcia europejskich regionów o dużej produkcji węgla i wysokiej emisyjności. Przedstawi również współpracę z miastami, która ma przyspieszyć wdrażanie nowatorskich technologii ekologicznych. Wiceprzewodniczący Valdis Dombrovskis podkreśli, że zrównoważone finanse muszą stać się nową normą. Przedstawi wnioski ustawodawcze Komisji z maja, które pomogą sektorowi finansowemu UE wspierać ekologiczną gospodarkę. Z kolei komisarz Neven Mimicazapowie finansowanie w wysokości 10 mln euro dla regionu Pacyfiku. Ma to być wspólna inicjatywa, która zbuduje międzynarodową koalicję wspierającą region w dostosowaniu się do wyzwań związanych ze zmianą klimatu oraz w poprawie odporności.

Wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za unię energetyczną, Maroš Šefčovič, powiedział: – Działania w dziedzinie klimatu są pilne, w związku z tym przyspieszamy – proponujemy konkretne inicjatywy, których trzonem są partnerstwa publiczno-prywatne. Nie mamy czasu i musimy już teraz zaoferować zdrową, nowoczesną przyszłość mieszkańcom regionów o dużej produkcji węgla i wysokiej emisyjności – pomóc im w przejściu na nowe ekologiczne technologie, tak abyśmy w zrównoważony sposób podróżowali, mieszkali i gospodarowali odpadami. To dzisiejsze czyny, a nie jutrzejsze plany zdecydują o tym, czy wygramy w walce ze zmianą klimatu i czy nasza planeta będzie znów wielka.

Wiceprzewodniczący do spraw euro i dialogu społecznego, stabilności finansowej i usług finansowych, Valdis Dombrovskis, powiedział: – Aby spełnić nasze cele zadeklarowane w Paryżu, Europa potrzebuje około 180 mld euro rocznie na dodatkowe inwestycje w ciągu najbliższej dekady. Chcemy, aby od 2021 r. jedna czwarta budżetu UE była przeznaczana na walkę ze zmianą klimatu. Jednak pieniądze publiczne nie wystarczą. Dlatego UE proponuje przepisy, które będą stanowić zachętę do inwestowania kapitału prywatnego w ekologiczne projekty. Mamy nadzieję, że wiodąca rola Europy będzie inspiracją dla innych. Zanim okaże się, że jest za późno. To nasza ostatnia szansa, żeby połączyć siły.

Komisarz do spraw współpracy międzynarodowej i rozwoju, Neven Mimica, powiedział: W regionie Pacyfiku mieszka ponad 12 mln osób. Chociaż ich wpływ na zmianę klimatu jest minimalny, skutki są dla nich bardzo odczuwalne. Region Pacyfiku to również region różnorodności biologicznej, która jest w coraz większym stopniu zagrożona. Dzięki 10 mln euro przeznaczonym przez UE na realizację wspólnej inicjatywy odnawiamy nasze zobowiązanie do ochrony regionu przed zmianą klimatu i jej wpływem na różnorodność biologiczną, źródła utrzymania i środowisko.

Komisarz do spraw polityki klimatycznej i energetycznej, Miguel Arias Cañete, powiedział: Zmiana klimatu jest kwestią zbiorowej odpowiedzialności politycznej, wielostronnego zaangażowania i ambicji. UE postrzega działania w dziedzinie klimatu jako okazję do transformacji przemysłowej i społecznej. Jest to szansa, aby gospodarki stały się bardziej innowacyjne, bezpieczne, a przez to bardziej konkurencyjne. Realizujemy nasze ambicje u siebie – program ramowy UE, którego celem jest redukcja emisji o co najmniej 40 proc. do 2030 r., jest gotowy. W planowanych propozycjach Komisji Europejskiej przedstawiających długoterminową wizję również chcemy zagwarantować ciągłość naszego zaangażowania. Wiemy, że nie możemy tego dokonać sami. Chcemy inspirować innych w ich drodze do przeciwdziałania zmianie klimatu.

Zrównoważone finanse najważniejszym punktem programu

Aby spełnić nasze cele przyjęte w Paryżu, do 2030 r. UE potrzebuje corocznie dodatkowych 180 mld euro na inwestycje w efektywność energetyczną, energię odnawialną i ekologiczny transport. W marcu Komisja przedstawiła swój plan działania na rzecz zrównoważonego finansowania obejmujący dziesięć ambitnych środków ustawodawczych i nieustawodawczych, które mają zapewnić finansowanie zrównoważonych inwestycji i zrównoważonego wzrostu gospodarczego. W maju zaproponowano pierwsze konkretne akty prawne, w tym zharmonizowany system klasyfikacji („taksonomię”), który ma jasno określić, co jest ekologiczne, a co nie. Pomogłoby to inwestorom łatwiej rozpoznawać i finansować działania przyjazne dla klimatu. Taksonomia umożliwi również opracowanie etykiet UE dla ekologicznych produktów finansowych oraz zielonych obligacji i funduszy. Coraz więcej osób chce, aby ich oszczędności były inwestowane w projekty przyjazne środowisku. Trudno jednak znaleźć ofertę godną zaufania. Sektor finansowy UE, a zwłaszcza rynki kapitałowe, mają potencjał, by stać się światowym liderem w realizacji tego programu, inspirując również innych. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną jest nie tylko nieuniknione, ale może również tworzyć nowe możliwości: już w 2014 r. prywatne inwestycje w sektory gospodarki o obiegu zamkniętym w UE szacowano na 120 mld EUR, co odpowiada 0,8 proc. PKB i stanowi wzrost o 58 proc. w porównaniu z 2008 r.

Poprawa odporności gospodarczej w regionie Pacyfiku

Zmiana klimatu i ochrona różnorodności biologicznej wymagają bardziej zdecydowanych wspólnych działań. W związku z tym UE, Francja, Australia i Nowa Zelandia rozpoczynają wspólną inicjatywę w celu zbudowania międzynarodowego wsparcia dla regionu Pacyfiku w dostosowaniu się do tych wyzwań i zwiększeniu odporności. UE przeznacza 10 mln euro na tę wspólną inicjatywę. Ze środków tych finansowane będą projekty w obszarach takich jak dostosowanie do zmiany klimatu i łagodzenie jej skutków, zarządzanie oceanami (w tym zrównoważone rybołówstwo i akwakultura) oraz środowisko (w tym gospodarowanie odpadami, różnorodność biologiczna i ekoturystyka).

Postęp we wszystkich dziesięciu inicjatywach planu działania na rzecz planety

Trwają prace nad każdą z dziesięciu inicjatyw zapowiedzianych w ubiegłym roku. Oto przykłady:

W ramach inicjatywy „Czysta, konkurencyjna i oparta na sieci mobilność” Komisja przedstawiła w maju ostateczny plan modernizacji europejskiego sektora transportu. Inicjatywy obejmują: zintegrowaną politykę na rzecz przyszłości bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz środki dotyczące bezpieczeństwa pojazdów i infrastruktury; pierwsze w historii normy emisji CO2 dla pojazdów ciężarowych; strategiczny plan działania dotyczący rozwoju i wytwarzania akumulatorów w Europie i wybiegającą w przyszłość strategię w dziedzinie połączonej z siecią i zautomatyzowanej mobilności. Realizacja tych inicjatyw jest możliwa dzięki zaproszeniu do składania wniosków w ramach instrumentu „Łącząc Europę” o łącznym budżecie w wysokości 450 mln euro, który będzie dostępny na potrzeby wsparcia w państwach członkowskich projektów przyczyniających się do bezpieczeństwa ruchu drogowego, cyfryzacji i multimodalności.

Celem wsparcia strukturalnego dla regionów o dużej produkcji węgla i wysokiej emisyjnościjest przygotowana na miarę pomoc dla regionów w modernizacji modelu gospodarczego, a równocześnie w łagodzeniu społecznych skutków przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Komisja stworzyła platformę dla regionów produkcji węgla będących w okresie przejściowym, aby ułatwić im opracowanie i realizację projektów mających wspomóc transformację gospodarczą. W projekcie uczestniczy siedem państw członkowskich UE (Republika Czeska, Niemcy, Grecja, Polska, Hiszpania, Rumunia i Słowacja).

W ramach realizacji celu Inwestowanie w czyste technologie przemysłowe UE zamierza wykorzystać swoje pionierskie osiągnięcia w dziedzinie innowacyjnej czystej energii i zwiększyć kwotę środków przeznaczonych na tego rodzaju inwestycje w ramach programu „Horyzont 2020” – z ok. 1 mld euro w 2015 r. do 2 mld euro w 2020 r. Dzięki odgrywanej przez UE roli lidera w międzynarodowej inicjatywie „Mission Innovation” 23 duże gospodarki poczyniły w ciągu ostatnich pięciu lat znaczne postępy w zakresie podwojenia środków publicznych przeznaczonych na badania i innowacje w dziedzinie czystej energii. Ponadto co najmniej 40 proc. projektów finansowanych przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) powinno przyczyniać się do realizacji zobowiązań UE w dziedzinie klimatu i energii.

Komisja będzie w dalszym ciągu intensywnie realizować każdą z inicjatyw przewidzianych w planie działań na rzecz planety.