Okno Partnerstwa Wschodniego
W ramach Okna Partnerstwa Wschodniego programu “Młodzież w działaniu” finansowane będą projekty Akcji 2 – Wolontariatu Europejskiego oraz Akcji 3.1 – Współpracy z Sąsiedzkimi Krajami Partnerskimi UE.

Ogólny budżet Okna Partnerstwa Wschodniego programu „Młodzież w działaniu” na lata 2012-2013 wynosi 31,5 milionów Euro z czego 12,5 miliona Euro przyznano Agencji Wykonawczej Komisji Europejskiej na finansowanie projektów składanych przez beneficjentów z krajów PW. Pozostałe 19 mln euro zostanie podzielone między Narodowe Agencje programu „Młodzież w działaniu” (MwD) na finansowanie projektów składanych przez beneficjentów z Krajów Programu. Na Polskę przypadnie ponad 600 tys. euro (Akcja 2 – ponad 330 tys., Akcja 3.1 – niecałe 280 tys.).

Po raz pierwszy w historii regionu Europy Wschodniej i Kaukazu tak duże środki są przyznane na rzecz rozwoju międzynarodowej współpracy młodzieżowej. Także po raz pierwszy pojawiła się możliwość wspierania wniosków składanych bezpośrednio przez organizacje z krajów PW – stwarza to historyczną szansę rozwoju potencjału młodzieży oraz organizacji młodzieżowych z Krajów Europy Wschodniej i Kaukazu. Na podstawie przeprowadzonych przez Komisję Europejską badań potrzeb w sferze młodzieżowej w krajach Partnerstwa Wschodniego zdefiniowane zostały dodatkowe priorytety Okna, które będą brane pod uwagę przy ocenianiu wniosków razem z innymi priorytetami programu MwD.

Priorytety Okna Partnerstwa Wschodniego programu „Młodzież w działaniu” są następujące:
• Projekty mające na celu wspieranie młodych ludzi z terenów wiejskich lub z defaworyzowanych obszarów miejskich;
• Projekty zwiększające świadomość na temat istoty pracy młodzieżowej;
• Projekty promujące i rozpowszechniające efekty dobrych praktyk w sferze pracy młodzieżowej;

Wnioski na realizację projektów w ramach Okna mogą być składane w następujących terminach:
(1) W przypadku organizacji z Krajów Programu wnioski mogą być składane do odpowiednich Narodowych Agencji 1 lutego, 1 maja oraz 1 października (projekty mogą się rozpoczynać nie wcześniej niż trzy miesiące po złożeniu wniosku).

(2) Organizacje z krajów Partnerstwa Wschodniego będą mogły składać wnioski do Agencji Wykonawczej w Brukseli 1 lutego, 1 czerwca oraz 1 września (projekty mogą się rozpoczynać nie wcześniej niż pięć miesięcy po złożeniu wniosku). Organizacje z krajów Partnerstwa Wschodniego mogą składać wnioski na projekty realizowane w ich krajach.

Nowa inicjatywa nie obejmuje Rosji, jednak organizacje zamierzająca współpracować z organizacjami z tego kraju mogą w dalszym ciągu realizować projekt korzystając z ogólnych funduszy Akcji 3.1. Procedura wnioskowania jest identyczna w przypadku składania wniosków zarówno do Akcji 2 i 3.1 w ramach zasad ogólnych, jak i w ramach Okna.