OECD ocenia szkolnictwo
Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła publikację dokumentu „Education at a Glance 2012”, rocznego sprawozdania zawierającego dane z 34 państw, w tym z 21 państw członkowskich UE (zob. wykaz poniżej) i dotyczącego efektywności w kształceniu. W sprawozdaniu, opracowanym przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), określono szereg obszarów w szkolnictwie europejskim, w których w najbliższej przyszłości prawdopodobnie pojawią się nowe wyzwania. Jednym z nich jest starzenie się kadry nauczycielskiej: ponad 40 proc. nauczycieli szkół średnich w pięciu państwach członkowskich UE (Austria, Estonia, Niderlandy, Republika Czeska, Szwecja) to osoby w wieku 50 lat lub starsze – w Niemczech i Włoszech udział ten jest nawet wyższy i przekracza 50 proc. Istotny problem stanowi także dysproporcja pod względem płci: z raportu wynika, że w sektorze szkolnictwa wyższego w UE zatrudnia się prawie o jedną trzecią więcej kobiet niż mężczyzn.

– Sprawozdanie to stanowi niezmiernie istotne narzędzie dla decydentów politycznych na szczeblu krajowym i europejskim. Państwa członkowskie zdają sobie sprawę, że w interesie przyszłości Europy i jej dobrobytu w dłuższej perspektywie czasowej konieczne jest inwestowanie w edukację. Dane wyraźnie pokazują, że płynące z edukacji korzyści są dużo większe niż związane z nią koszty. Nie możemy jednak spocząć na laurach: w sprawozdaniu stwierdza się również, że potrzebne są reformy, aby zmodernizować kształcenie i uczynić je bardziej atrakcyjnym zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli – powiedziała Androulla Vassiliou, europejska komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży.

Sprawozdanie „Education at a Glance” wskazuje również na to, że:

– Wydatki na edukację w 21 państwach członkowskich UE objętych sprawozdaniem wynoszą średnio 9 122 USD rocznie w przeliczeniu na jednego ucznia od szkoły podstawowej do szkolnictwa wyższego. Jest to nieco poniżej średniej OECD wynoszącej 9 252 USD.
– Oczekuje się, że 84 proc. młodych ludzi w krajach OECD uzyska wykształcenie średnie drugiego stopnia; w krajach UE będzie to około 86 proc. W latach 1995-2010, największy wzrost liczby absolwentów szkół średnich drugiego stopnia odnotowano w Portugalii (z roczną stopą wzrostu wynoszącą 4,7 proc.).
– Rosną stale korzyści finansowe związane z wyższym wykształceniem. Europejski absolwent szkoły wyższej może liczyć podczas swojej kariery zawodowej na zysk netto w wysokości 176 000 USD (średnia dla OECD: 162 000 USD), a długoterminowe korzyści płynące ze szkolnictwa wyższego poprzez zwiększone płatności podatkowe oraz inne oszczędności są prawie trzykrotnie wyższe niż związane z nimi wydatki publiczne.
– Europa pozostaje wciąż preferowanym miejscem studiów dla osób uczących się poza krajem, a państwa UE przyjmują 41 proc. wszystkich zagranicznych studentów – z UE i spoza UE. Studenci zagraniczni stanowią 10 proc. lub więcej osób przyjętych na wyższe studia w Austrii, w Luksemburgu i w Zjednoczonym Królestwie. Jest ich też ponad 20 proc. wśród uczestników zaawansowanych studiów naukowo-badawczych w Austrii, Danii, Irlandii, Luksemburgu, Szwecji i Zjednoczonym Królestwie. W całej UE, 76 proc. zagranicznych studentów pochodzi z innego kraju UE.