Ochrona dla innowacji

Komisja i Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) uruchomiły nowy fundusz dla unijnych MŚP, oferujący MŚP z siedzibą w UE bony, aby wspomóc je w ochronie ich praw własności intelektualnej. Jest to drugi unijny fundusz dla MŚP, którego celem jest wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw w odbudowie po pandemii Covid-19 oraz podczas transformacji ekologicznej i cyfrowej przez kolejne trzy lata (2022-2024).

Wiceprzewodnicząca wykonawcza MargretheVestager, która jest odpowiedzialna za politykę konkurencji, powiedziała: – Małe jest piękne, ale jeżeli MŚP chcą dalej się rozwijać lub osiągnąć pozycję lidera w zakresie nowych technologii, muszą chronić swoich innowacji i wynalazków, tak samo jak robią to duże firmy. Nowe idee i wiedza ekspercka stanowią główną wartość dodaną UE. Za pomocą tego funduszu chcemy wspierać MŚP w tych szczególnych czasach i pomóc im w pozostaniu silnymi i innowacyjnymi w nadchodzących dekadach.

Komisarz ds. rynku wewnętrznego ThierryBreton powiedział: – Fakt, że MŚP szczególnie ucierpiały na skutek kryzysu związanego z COVID-19 jest oczywisty. Przedsiębiorstwa te wciąż pozostają jednak podstawowym filarem naszej gospodarki, naszych ekosystemów Fundusz pomoże MŚP w pełni wykorzystać ich innowacyjność i kreatywność, co ma kluczowe znaczenie dla rekapitalizacji MŚP oraz postępu transformacji ekologicznej i cyfrowej.

Wsparcie unijnego funduszu dla MŚP, którego budżet wynosi 47 mln euro, obejmie:

  • zwrot 90 proc. opłat pobieranych przez państwa członkowskie z tytułu usług diagnostyki własności intelektualnej, które pomagają szczegółowo ocenić potrzeby ubiegającego się o wsparcie MŚP w zakresie własności intelektualnej, biorąc pod uwagę potencjał innowacyjny wartości niematerialnych przedsiębiorstwa;
  • zwrot 75 proc. opłat pobieranych przez urzędy ds. własności intelektualnej ( w tym krajowe urzędy ds. własności intelektualnej, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej i Urząd ds. Własności Intelektualnej Beneluksu) podczas rejestracji znaków towarowych i wzorów;
  • zwrot 50 proc. opłat pobieranych przez Światową Organizację Własności Intelektualnejz tytułu uzyskania międzynarodowych znaków towarowych i ochrony wzorów;
  • zwrot 50 proc. opłat pobieranych przez krajowe urzędy ds. własności intelektualnej z tytułu rejestracji patentów w 2022 r.;
  • od 2023 r. fundusz może objąć również inne usługi np. częściowy zwrot kosztów poszukiwania wcześniej znanych rozwiązań opartych na tej samej idei czy ponoszonych z tytułu dokonywania zgłoszenia patentowego; usługi prywatnego doradztwa (rejestracja patentu, umowy licencyjne, wycena własności intelektualnej, pozasądowe rozstrzyganie sporów itd.) świadczone przez adwokatów specjalizujących się w dziedzinie własności intelektualnej.

W celu ochrony swoich innowacji MŚP potrzebują elastycznych narzędzi w obszarze własności intelektualnej i dostępu do szybkiego finansowania. Dlatego wsparcie z nowego unijnego funduszu dla MŚP obejmuje teraz po raz pierwszy również patenty. Opiewający na kwotę 2 mln euro wkład finansowy Komisji zostanie w pełni przeznaczony na usługi związane z patentami. MŚP będzie mogło np. ubiegać się o zwrot opłat rejestracyjnych związanych z opatentowaniem swoich wynalazków w kraju członkowskim.

EUIPO będzie zarządzał funduszem dla MŚP za pomocą zaproszeń do składania wniosków. Pierwsze z nich zostaje uruchomione dzisiaj na stronie internetowej EUIPO.

W celu zagwarantowania uczciwego i równego traktowania potencjalnych beneficjentów, a także aby zapewnić skuteczne zarządzanie działaniem, wnioski w sprawie dotacji będzie można składać w latach 2022-2024. Wnioski będą rozpatrywane i oceniane zgodnie z zasadą „pierwsze weszło, pierwsze wyszło”. MŚP, które nie posiadają doświadczenia w zakresie własność intelektualna, powinny w pierwszej kolejności składać wnioski w sprawie usług diagnostyki własności intelektualnej, a dopiero w dalszej kolejności w spawie innych usług.

Podczas Dni Przemysłu UE (8-11 lutego 2022 r.) funduszowi dla MŚP zostanie poświęcona specjalna sesja, podczas której MŚP będą mogły zadawać pytania ekspertom zarządzającym funduszem i otrzymają praktyczny poradnik na temat wnioskowania o różne usługi. Specjalną sesję zaplanowano na 11 lutego 2022 r. Będzie można śledzić ją online poprzez subskrypcję Dni Przemysłu UE.

Kontekst

UE musi zwiększyć odporność MŚP, aby pozwolić im na przezwyciężenie aktualnych wyzwań wynikających z kryzysu związanego z COVID-19 oraz wesprzeć ich przejście na zielone i cyfrowe technologie. Unia wykorzystuje wartość niematerialną, którą jej przedsiębiorstwa wytwarzają, rozwijają i udostępniają, poprzez wspieranie ich w skuteczniejszym zarządzaniu tą wartością oraz zapewnianiu wsparcia finansowego i łatwiejszego do niego dostępu.

W listopadzie 2020 r. Komisja opublikowała plan działania w sprawie własności intelektualnej w celu wsparcia odbudowy i odporności gospodarki UE. Do najważniejszych celów planu działania należy promowanie przez Komisję skutecznego wykorzystywania i tworzenia narzędzi służących ochronie własności intelektualnej, w szczególności przez MŚP. Komisja zaproponowała MŚP dotkniętym kryzysem związany z COVID-19 pomoc finansową, która pomoże im zarządzać portfelami własności intelektualnej oraz przyspieszy ich przejście na ekologiczne i cyfrowe technologie.

W 2021 r. Komisja i EUIPO uruchomiły pierwszy unijny fundusz dla MŚP oferujący usługi zwrotu kosztów związanych z usługami diagnostyki własności intelektualnej oraz krajowymi znakami towarowymi i rejestracją wzorów. 12 989 MŚP, ze wszystkich 27 państw członkowskich, wykorzystało łączne wsparcie z budżetu w kwocie 6,8 mln euro.
W pierwszym roku funduszu dla MŚP wykonano w sumie 28 065 usług, co świadczy o sukcesie inicjatywy.