Obywatele wobec migrantów

Masowy napływ do Unii Europejskiej uchodźców z ogarniętych wojną lub słabo rozwiniętych krajów przybrał niespotykane dotychczas rozmiary i od prawie dwóch lat silnie wpływa na życie polityczne i społeczne w Europie. Zapewnienie tym ludziom jedzenia i schronienia, zapoznanie ich z nową rzeczywistością i różnicami kulturowymi oraz wspieranie ich w procesie integracji nadal stanowi istotne wyzwanie, któremu państwa członkowskie mogą sprostać jedynie dzięki spontanicznej i nadzwyczajnej pomocy ze strony obywateli i całego społeczeństwa obywatelskiego.

Nagroda EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego 2016 ma na celu docenienie organizacji społeczeństwa obywatelskiego lub jednostek, które w znaczącym stopniu przyczyniły się do poszukiwania rozwiązań poprzez udzielanie pomocy uchodźcom i migrantom i tym samym promowanie europejskich wartości i spójności.

Nagrodzone zostaną już wdrożone lub nadal realizowane inicjatywy spełniające co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

  • udzielanie migrantom/uchodźcom natychmiastowego wsparcia w pierwszym okresie po ich przybyciu;
  • zapewnianie pomocy socjalnej, zakwaterowania i usług opieki zdrowotnej;
  • oferowanie praktycznej pomocy i rad;
  • zwalczanie ksenofobii, rasizmu i dyskryminacji;
  • zwalczanie wyzysku i promowanie wzajemnego szacunku;
  • podnoszenie świadomości na temat praw i obowiązków;
  • zapewnianie szkoleń dla obywateli państw trzecich i społeczności przyjmujących.

Pełna lista wymogów oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej 2016 EESC Civil Society Prize. W tym roku po raz pierwszy kandydatury można przesyłać bezpośrednio do EKES-u, bez pośrednictwa członka Komitetu.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 9 września. Laureaci konkursu zostaną ogłoszeni 15 grudnia 2016 r. Pula nagrody wynosi 50 tys. euro.

Szczegółowych informacji udziela:

Silvia Aumair
e-mail: press@eesc.europa.eu
tel. +32 2 546 8141
@EESC_PRESS

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny jest instytucjonalnym organem doradczym powołanym w 1957 r. na mocy traktatu rzymskiego. Komitet liczy 350 członków z całej Europy, którzy są powoływani przez Radę Unii Europejskiej. Reprezentuje różnorodne środowiska społeczne i gospodarcze zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. Doradcza funkcja EKES-u umożliwia jego członkom, a zatem i reprezentowanym przez nich organizacjom, uczestniczenie w unijnym procesie decyzyjnym.