Nielegalna pomoc Francji dla Ryanaira

Komisja Europejska stwierdziła, że ​​umowy marketingowe zawarte między lokalnym Stowarzyszeniem na rzecz Wspierania Przepływów Turystycznych i Ekonomicznych (APFTE) a Ryanairem na lotnisku w Montpellier są nielegalne na podstawie przepisów UE dotyczących pomocy państwa. Ryanair musi teraz zwrócić 8,5 mln EUR nielegalnej pomocy państwa.

Komisarz Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, powiedziała: „Konkurencja między portami lotniczymi i między liniami lotniczymi ma kluczowe znaczenie dla konsumentów, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Nasze dochodzenie wykazało, że niektóre płatności francuskich władz lokalnych na rzecz Ryanaira za promowanie lotniska Montpellier dały Ryanairowi niesprawiedliwa i selektywna przewaga nad konkurentami oraz wyrządziła szkodę innym regionom i innym regionalnym portom lotniczym. Jest to niezgodne z prawem w ramach przepisów UE dotyczących pomocy państwa. Francja musi teraz odzyskać nielegalną pomoc państwa.”

Lotnisko Montpellier to regionalne lotnisko położone we francuskim regionie Occitanie. Lotnisko obsłużyło prawie 1,9 miliona pasażerów w 2018r. Ryanair był obecny na lotnisku do kwietnia 2019r. W następstwie skargi konkurenta Ryanaira w lipcu 2018r. Komisja wszczęła szczegółowe dochodzenie w sprawie umów marketingowych między Stowarzyszeniem Promocji Turystycznych i Ekonomicznych Przepływów (Association de Promotion des Flux Touristiques et Economiques, „APFTE”) a Ryanairem oraz jej spółka zależna AMS. W latach 2010–2017 APFTE zawarło różne umowy marketingowe z Ryanairem i AMS, na mocy których linia lotnicza i jej spółka zależna otrzymały płatności o wartości około 8,5 mln EUR w zamian za promocję Montpellier i okolic jako miejsca turystycznego na stronie internetowej Ryanair.

Dochodzenie Komisji wykazało, że:
Umowy z Ryanairem były finansowane z zasobów państwowych i można je było przypisać państwu. APFTE jest stowarzyszeniem niepowiązanym z operatorem portu lotniczego, finansowanym prawie w całości przez regionalne i lokalne francuskie podmioty publiczne. Te podmioty publiczne ściśle kontrolują wykorzystanie budżetu stowarzyszenia.
Płatności na rzecz Ryanair na podstawie umów marketingowych nie odpowiadały skutecznym potrzebom marketingowym APFTE, lecz jedynie stanowiły zachętę dla Ryanair do kontynuowania działalności na lotnisku w Montpellier.
APFTE albo zawarło umowy bezpośrednio z Ryanairem i AMS, a nie z innymi liniami lotniczymi, lub zorganizowało przetargi publiczne, które były stronnicze wobec Ryanaira.

Na tej podstawie Komisja stwierdziła, że ​​umowy marketingowe dawały Ryanair nienależną i selektywną przewagę nad konkurentami. Komisja stwierdziła zatem, że umowy stanowiły niezgodną z prawem i niezgodną pomoc na podstawie przepisów UE dotyczących pomocy państwa i że korzyść należy odzyskać.
Zasadniczo przepisy UE dotyczące pomocy państwa wymagają odzyskania niezgodnej pomocy państwa w celu usunięcia zakłóceń konkurencji spowodowanych przez pomoc. Zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi pomocy państwa nie ma kar pieniężnych, a odzyskanie środków nie stanowi kary dla danego przedsiębiorstwa. Po prostu przywraca równe traktowanie z innymi firmami.
Francja musi teraz odzyskać od Ryanaira nielegalną pomoc państwa w wysokości około 8,5 mln EUR.