Niebieska karta z przeszkodami
Szereg państw członkowskich Unii Europejskiej w dużym stopniu utrudnia wysoko wykwalifikowanym osobom podjęcie pracy na terenie UE. Komisja formalnie wezwała je dziś do przestrzegania zasad określonych w dyrektywie w sprawie niebieskiej karty, której termin wdrożenia minął 19 czerwca 2011 r. Do tej pory Niemcy, Włochy, Malta, Polska, Portugalia i Szwecja nie dokonały jeszcze transpozycji do swojego ustawodawstwa krajowego przepisów unijnych regulujących migrację wysoko wykwalifikowanych pracowników. W związku z tym Komisja podjęła decyzję o wydaniu uzasadnionych opinii (na mocy art. 258 TFUE), w których żąda od tych państw członkowskich podjęcia działań. Pomimo trwającego kryzysu gospodarczego oraz wysokich stóp bezrobocia, pracodawcom często trudno jest znaleźć potrzebnych pracowników o wysokich kwalifikacjach*. Dyrektywa UE w sprawie niebieskiej karty wprowadza wspólne i skuteczne przepisy, które pozwalają wysoko wykwalifikowanym osobom spoza Europy na podjęcie pracy na naszych rynkach, gdzie występuje takie zapotrzebowanie. Dyrektywa ustanawia przyspieszoną procedurę przyjmowania w stosunku do takich obcokrajowców oraz zapewnia wspólny zestaw praw społeczno-gospodarczych (tych samych, które przysługują obywatelom UE) w wielu dziedzinach. Europa musi przyciągnąć więcej uzdolnionych pracowników, jeśli ma osiągnąć cele związane z trwałym wzrostem sprzyjającym włączeniu społecznemu, opierającym się na badaniach naukowych i innowacjach. Z tego powodu istotne jest, by wszystkie państwa członkowskie stosowały te wspólne przepisy oraz popierały kompleksową i zrównoważoną politykę migracyjną UE. 18 lipca 2011 r. Komisja rozesłała wezwania do usunięcia uchybienia (pierwszy etap procedury w sprawie naruszenia przepisów) do władz Niemiec, Włoch, Malty, Polski, Portugalii i Szwecji w sprawie niepowiadomienia Komisji o środkach podjętych w celu wdrożenia dyrektywy. Trzy z wymienionych państw (Włochy, Malta i Portugalia) do tej pory nie zasygnalizowały zastosowania takich środków w ustalonym (dwumiesięcznym) terminie, co skłoniło Komisję do podjęcia działań. Z kolei trzy inne państwa (Niemcy, Polska i Szwecja) odpowiedziały na wezwanie do usunięcia uchybienia, lecz zaznaczyły, że nowe przepisy wykonawcze wejdą w życie dopiero w przyszłym roku. Komisja zdecydowała o wysłaniu uzasadnionych opinii również i do tych państw członkowskich. * Według badania pt. „Satisfying Labour Demand through Migration”, przeprowadzonego w 2011 r. przez Europejską Sieć Migracji, państwa członkowskie odnotowują w wielu dziedzinach niedobór pracowników oraz niedostateczne kwalifikacje. Szczegółowe informacje Strona internetowa Cecilii Malmström, unijnej komisarz ds. wewnętrznych. Link Strona internetowa Dyrekcji Generalnej do Spraw Wewnętrznych: Link