NIE dla dyskryminacji

W dniach 1–2 października w Brukseli Komisja Europejska gościła pierwsze doroczne kolokwium na temat praw podstawowych. Pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans i komisarz Věra Jourová poprowadzili dyskusje poświęcone walce z antysemityzmem i nienawiścią wobec muzułmanów w Europie oraz sposobom upowszechniania tolerancji i szacunku w naszych społeczeństwach.

O tym, że kwestie te stanowią wyzwanie, świadczą opublikowane dane Agencji Praw Podstawowych UE dotyczące przestępstw o charakterze antysemickim oraz wyniki badania Eurobarometru na temat dyskryminacji.

Ze statystyk opublikowanych w badaniu Eurobarometru na temat dyskryminacji wynika, że:

  • 50 proc. Europejczyków uważa, że dyskryminacja ze względu na religię jest powszechna (wzrost z 39 proc. w 2012 r.);
  • 33 proc. sądzi, że wyrażanie swoich przekonań religijnych może być niekorzystne przy ubieganiu się o pracę (wzrost z 23 proc. w 2012 r.);
  • ze wszystkich grup religijnych muzułmanie spotykają się z najniższym poziomem akceptacji społecznej: tylko 61 proc. respondentów czułoby się dobrze, gdyby ich współpracownik był muzułmaninem, a zaledwie 43 proc. w pełni zaakceptowałoby związek swojego dorosłego dziecka z muzułmaninem lub muzułmanką;
  • wyniki badania Agencji Praw Podstawowych UE dotyczącego dyskryminacji i przestępstw z nienawiści wobec Żydów świadczą o rosnącym antysemityzmie w Europie; 73 proc. respondentów miało odczucie, że w ciągu ostatnich pięciu lat nasilił się antysemityzm w internecie.

Pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans powiedział: – Europejskie społeczeństwo przechodzi okres niepokoju i kryzysu, stawiający pod znakiem zapytania wartości, na których opiera się nasza Unia. Przerażające wydarzenia w Paryżu i Kopenhadze na początku tego roku wyraźnie pokazały, że potrzebne są pilne działania. W czasach kryzysu zdolność naszego społeczeństwa do tolerancji i włączenia społecznego poddawana jest ciężkiej próbie. Przejawem tego są antysemityzm i nienawiść do muzułmanów, mimo że zjawiska te mają odmienną historię, źródła i skutki. Nasza wspólna odpowiedzialność za życie w tolerancji i wzajemnym poszanowaniu jest szczególnie ważna w czasie, gdy mamy moralny obowiązek udzielić schronienia ludziom reprezentującym różne religie i kultury, którzy przybywają na nasz kontynent. Różnorodność nie może być postrzegana jako zagrożenie. Naszym wspólnym zadaniem jest tworzenie i pielęgnowanie społeczeństwa integracyjnego”.

Komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci, Věra Jourová dodała: – Każda ofiara przestępstwa z nienawiści lub dyskryminacji, to o jedną ofiarę za dużo. Co piąta osoba w UE należąca do mniejszości wyznaniowej twierdzi, że doświadczyła dyskryminacji lub napastowania z powodu religii lub przekonań w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Taka sytuacja jest nie do zaakceptowania. Wzywam państwa członkowskie do właściwego stosowania europejskiego prawodawstwa i podejmowania działań przeciwko mowie nienawiści i przestępstwom z nienawiści na tle rasizmu i ksenofobii. Nasze kolokwium służy wymianie konkretnych doświadczeń i idei z całej Europy oraz podjęciu decyzji w sprawie dalszych wspólnych działań. W naszym społeczeństwie nie ma miejsca dla mowy nienawiści – ani na żywo, ani w internecie. Dołożę wszelkich starań, we współpracy z rządami krajowymi, instytucjami UE i sektorem prywatnym, w tym z przedsiębiorstwami IT, aby zwalczać to zjawisko w internecie.

Podstawową wartością, na której opiera się Unia Europejska, jest równość. To oznacza wolność od wszelkiego rodzaju dyskryminacji, w tym na tle religijnym. Zasada niedyskryminacji przekłada się na ramy legislacyjne za pośrednictwem kilku instrumentów, które są bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich lub wymagają wdrożenia w prawie krajowym. Uczestnicy kolokwium dokonali przeglądu aktualnego prawodawstwa i rozważą inne warianty strategiczne i działania wspierające służące zwalczaniu mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści na tle antysemickim i antymuzułmańskim, upowszechnianiu tolerancji i szacunku oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji.

W kolokwium wzięli udział członkowie społeczności żydowskich i muzułmańskich, przedstawiciele organów krajowych i lokalnych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw i mediów oraz osoby prywatne. Dzielili się oni informacjami na temat najlepszych praktyk w walce z antysemityzmem i nienawiścią do muzułmanów oraz omawiali kierunki dalszych działań.

W kolokwium wykorzystano wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych w kwietniu i maju bieżącego roku w ramach przygotowań do tego wydarzenia. Respondenci zwracali uwagę na odmienne źródła antysemityzmu i nienawiści do muzułmanów, potrzebę zarówno całościowych, jak i ukierunkowanych działań, apele o skuteczniejsze stosowanie obowiązującego prawodawstwa oraz wysiłki na rzecz lepszej edukacji i dialogu między społecznościami.

Uczestnicy kolokwium skupiali się na zapobieganiu przestępstwom z nienawiści na tle antysemickim i antymuzułmańskim, zwalczaniu mowy nienawiści w internecie, roli organów lokalnych, edukacji i projektach oddolnych oraz aktualnej sytuacji w zakresie polityki niedyskryminacji.

 

Więcej informacji