Nad czym posłowie do Parlamentu Europejskiego będą pracować do końca 2018 r.?

Stan Unii Europejskiej

Jesienny sezon polityczny rozpocznie się debatą nad stanem Unii Europejskiej. Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean Claude Juncker przedstawi posłom plany Komisji na ostatni rok jej kadencji.

Przyszłość Europy

Debaty na temat przyszłości Europy, zainicjowane przez Parlament na początku roku, umożliwią dalszym sześciu szefom państw lub rządów przedstawienie swojej wizji Unii Europejskiej.

Zaplanowano, że do końca 2018 r. na posiedzeniach plenarnych będą przemawiać premier Grecji Alexis Tsipras, premier Estonii Jüri Ratas, prezydent Rumunii Klaus Iohannis, kanclerz Niemiec Angela Merkel, premier Danii Lars Løkke Rasmussen oraz premier Hiszpanii Pedro Sánchez.

Energia

W listopadzie posłowie będą głosować nad dwoma porozumieniami zawartymi z rządami UE, dotyczącymi ustawodawstwa, którego celem jest rozwój tzw. zielonej energii i jej wydajne zużycie. W czerwcu negocjatorzy z ramienia Parlamentu i Rady uzgodnili nowy cel w zakresie efektywności energetycznej w wysokości 32,5%, który ma zostać zrealizowany do 2030 r. Uzgodnili również, że do 2030 r. co najmniej 32% zużywanej energii powinno pochodzić ze źródeł odnawialnych.

Jednolity rynek cyfrowy

Pod listopad, w wyniku nieformalnego porozumienia z państwami członkowskimi w Radzie, przedmiotem głosowania na posiedzeniu plenarnym będą przepisy torujące drogę realizacji sieci 5G do 2020 r. i prowadzące do ograniczenia cen za połączenia w granicach UE.

Inne nieformalne porozumienie wymagające zatwierdzenia na sesji plenarnej dotyczy audiowizualnych usług medialnych. W ramach tego porozumienia określono przepisy dotyczące usług w zakresie wideo na żądanie i platform udostępniania plików wideo, aby zagwarantować równe warunki działania między nimi a tradycyjnymi nadawcami. Głosowanie zaplanowano na początek października.

Transport

Komisja Transportu i Turystyki powróci do kwestii warunków odpoczynku i warunków pracy kierowców samochodów ciężarowych, ponieważ na posiedzeniu plenarnym w lipcu odrzucono proponowane przez nią poprawki. Podczas wrześniowej sesji plenarnej posłowie poddadzą pod głosowanie ogólniejsze sprawozdanie dotyczące przyszłości mobilności w UE.

Prawo autorskie

W porządku obrad Parlamentu w dalszym ciągu pozostanie kwestia aktualizacji przepisów dotyczących prawa autorskiego w kontekście uwarunkowań epoki cyfrowej. Na posiedzeniu plenarnym w lipcu Parlament odrzucił wniosek Komisji Prawnej dotyczący rozpoczęcia negocjacji z Radą. W związku z tym posłowie poddadzą tę kwestię pod dyskusję, a następnie pod głosowanie podczas wrześniowej sesji plenarnej.

Stosowanie produktów leczniczych u zwierząt

Pod koniec października przedmiotem głosowania na sesji plenarnej będzie porozumienie z Radą mające na celu ograniczenie stosowania antybiotyków w gospodarstwach rolnych. Unia Europejska jest zaniepokojona rozprzestrzenianiem się bakterii lekoopornych, które stanowią coraz większe zagrożenie dla zdrowia ludzi.

Europejski Korpus Solidarności

Europejski Korpus Solidarności umożliwi ochotnikom pracę w całej UE w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego lub w związku z przyjmowaniem migrantów. Nieformalne porozumienie z Radą w sprawie tej inicjatywy ma zostać zatwierdzone podczas posiedzenia plenarnego we wrześniu.

Praworządność na Węgrzech

Podczas wrześniowej sesji plenarnej posłowie zdecydują w drodze głosowania, czy zaapelować do Rady o zapobieżenie potencjalnemu naruszeniu wartości Unii Europejskiej na Węgrzech. Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego wyraziła poważne zaniepokojenie w odniesieniu do szeregu obszarów, w tym również niezawisłości sądownictwa. Byłby to pierwszy przypadek wszczęcia przez Parlament procedury, która ostatecznie może prowadzić do nałożenia sankcji na ten kraj.

Nagrody

W grudniu Parlament Europejski przyzna Nagrodę im. Sacharowa za wolność myśli. Nagrodą tą wyróżnia się osoby lub organizacje z całego świata, które walczą o prawa człowieka i demokrację.

W listopadzie posłowie wyłonią laureata Nagrody Filmowej Parlamentu Europejskiego LUX za rok 2018. Celem tej nagrody jest promowanie europejskiej kinematografii oraz zachęcanie do debat poświęconych tematom społecznym i wartościom Unii Europejskiej.