Nabór stażystów do biura w Brukseli!
„Stowarzyszenie Pomorskie w Unii” z siedzibą w Gdańsku oferuje program stażowy w swoim oddziale zagranicznym: Biurze Regionalnym Województwa Pomorskiego w Brukseli.

Wymagania podstawowe

– znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym;
– znajomość pakietu MS Office;
– umiejętność formułowania tekstów, pism, krótkich notatek prasowych w języku polskim;
– chęć poszerzania swojej wiedzy i zdobywania nowych umiejętności;
– komunikatywność;
– znajomość zagadnień i polityk Unii Europejskiej.

Wymagania dodatkowe

– znajomość języka francuskiego lub innych języków oficjalnych UE będzie dodatkowym atutem.

– Pierwszeństwo w ubieganiu się o staż mają osoby pochodzące z województwa pomorskiego lub mogące wykazać powiązania z regionem Pomorskim.

Warunki stażu – oferta

Czas trwania stażu wynosi minimalnie 30 dni, maksymalnie 6 miesięcy. W większości przypadków staże trwają 1- 2 miesięcy. Każdorazowo długość stażu jest ustalana indywidualnie.

Stażysta nie otrzymuje wynagrodzenia.

Stażysta nie otrzymuje zwrotu kosztów transportu.

Stażysta ma możliwość nieodpłatnego użytkowania kompletnie wyposażonego mieszkania służbowego, które najczęściej jest dzielone przez dwóch stażystów w tym samym czasie (udostępnienie pokoju Stażyście to ekwiwalent około 500 EUR miesięcznie).

Stażysta jest zobowiązany do pokrycia kosztów swojego wyżywienia, ubezpieczenia NNW za granicą (wystarczające jest posiadanie karty Euro 26 lub ISIC), transportu miejskiego oraz innych podstawowych kosztów związanych z pobytem w Belgii. W przybliżeniu kwota potrzebna na miesięczny pobyt to ok. 500 EUR.

Zakres obowiązków

Stażyści wspomagają Biuro w codziennej działalności poprzez:
– Udział w konferencjach, seminariach i briefingach, nawiązywanie kontaktów i przygotowywanie materiałów informacyjnych po zakończonym wydarzeniu;
– Monitorowanie najnowszych publikacji aktów prawnych UE i zbierania informacji dotyczących możliwości aplikowania do programów europejskich;
– Przeglądanie agendy instytucji europejskich i informowanie o najbliższych seminariach, konferencjach;
– Przygotowywanie najważniejszych informacji dot. działalności Stowarzyszenia oraz istotnych dla Pomorza wydarzeniach unijnych do zamieszczenia na stronie internetowej Stowarzyszenia www.pomorskie-eu.pl;
– Pisanie artykułów, krótkich notatek prasowych na potrzeby wydawanego biuletynu informacyjnego, rozsyłanego drogą elektroniczną;
– Przekazywanie informacji o walorach gospodarczych, społecznych, turystycznych i kulturowych województwa pomorskiego oraz umacnianie jego pozytywnego wizerunku;
– Pomoc merytoryczną pracownikom biura w przygotowaniach prezentacji i seminariów;
– Wsparcie w kwestiach organizacyjnych przy konferencjach, seminariach, wizytach studyjnych prowadzonych przez biuro;
– Wyszukiwanie niezbędnych danych kontaktowych i aktualizacja bazy danych;
– Kontaktowanie się z partnerami Stowarzyszenia na polecenie opiekuna stażu i tworzenie sieci kontaktów;
– Wykonywanie dodatkowych poleceń opiekuna stażu.

Biuro pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 18. Obowiązuje 40 godzinny system pracy z godziną przerwą na lunch. Jednak ze względu na szczególny charakter pracy i zorientowanie Stowarzyszenia na organizację różnego rodzaju wydarzeń informacyjno-kulturalnych, godziny pracy mogą czasami ulec wydłużeniu w okresie przygotowań i w trakcie trwania wydarzeń. Obecność stażystów jest wówczas obowiązkowa.

Wymagane dokumenty

– CV
– list motywacyjny
– wypełniony formularz osobowy wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ogłoszenia wyników rekrutacji na stronie internetowej
– ewentualnie dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych, rekomendacje.

Aplikacje należy przesyłać do 30 listopada 2012 r. na adres pomorskie@pomorskieregion.eu