MŚP z dostępem do kapitału

Pomimo korzyści płynących z notowania na giełdzie unijne publiczne rynki kapitałowe dla MŚP mogą mieć trudności z przyciągnięciem nowych emitentów. Dlatego też Komisja, zgodnie z zapowiedzią w śródokresowym przeglądzie planu działania na rzecz unii rynków kapitałowych z czerwca 2017 r., pragnie dostosować obowiązujące unijne przepisy w sprawie dostępu do publicznych rynków kapitałowych. Będzie to uzupełnieniem kompleksowej serii środków już przyjętych przez Komisję od czasu zainaugurowania inicjatywy w sprawie unii rynków kapitałowych w celu poprawy dostępu MŚP do finansowania rynkowego.

Celem jest ograniczenie obciążeń administracyjnych ponoszonych przez małe i średnie przedsiębiorstwa, które chcą być notowane na giełdzie i emitować papiery wartościowe na rynkach rozwoju MŚP będących systemem obrotu nowej kategorii przeznaczonym dla małych emitentów. Zmiana przepisów jest również ukierunkowana na zwiększenie płynności notowanych na giełdzie akcji MŚP. Nowe przepisy wprowadzą bardziej proporcjonalne podejście do wspierania wprowadzania MŚP do obrotu giełdowego, a jednocześnie zapewnią ochronę inwestorów i integralność rynku.

Wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych Valdis Dombrovskis powiedział: – Zwiększenie dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do finansowania rynkowego jest niezwykle istotnym elementem projektu unii rynków kapitałowych. Obecnie, spośród 20 mln MŚP w Europie tylko 3 tys. jest notowanych na giełdach. Chcemy to zmienić. Proponujemy przepisy, którą ułatwią MŚP dostęp do szerokiego wachlarza źródeł finansowania na wszystkich etapach ich rozwoju i pozyskiwanie kapitału na publicznych rynkach kapitałowych.

Wiceprzewodniczący do spraw miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności Jyrki Katainen dodał: – Biorąc pod uwagę kluczowe znaczenie, jakie rozwój MŚP ma dla wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, konieczne jest uruchomienie odpowiednich inicjatyw umożliwiających rozwój tych przedsiębiorstw. Po przedstawieniu głównych wniosków ukierunkowanych na MŚP, m.in. w sprawie finansowania społecznościowego oraz funduszy venture capital, teraz jeszcze bardziej ułatwiamy dostęp MŚP do publicznych rynków kapitałowych.

Inicjatywa powinna zwiększyć liczbę pierwszych ofert publicznych MŚP i umożliwić przedsiębiorstwom notowanym na tych rynkach przyciągnięcie większej liczby inwestorów. Bardziej płynny rynek usprawni obrót akcjami MŚP dzięki wysokiej liczbie kupujących i sprzedających, przez co ułatwi dostęp MŚP do finansowania. Równocześnie podmioty inwestujące w MŚP będą mogły łatwiej spieniężać inwestycje, przyczyniając się tym do tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego w UE.

Główne proponowane zmiany przepisów dotyczących wprowadzania MŚP do obrotu giełdowego:

  • zmiana obecnych obowiązków w zakresie prowadzenia rejestrów osób, które mają dostęp do informacji mających wpływ na ceny, tak aby nie nakładać nadmiernych obciążeń administracyjnych na MŚP, jednocześnie zapewniając właściwym organom możliwość badania przypadków wykorzystywania informacji poufnych;
  • umożliwienie emitentom, którzy od co najmniej trzech lat są notowani na rynkach rozwoju MŚP, publikowanie uproszczonego prospektu w przypadku przejścia na rynek regulowany. Prospekt emisyjny to dokument urzędowy zawierający informacje, które inwestor musi znać przed podjęciem decyzji o ewentualnym zainwestowaniu w dane przedsiębiorstwo. W przedstawionym dzisiaj wniosku zmieniono jeszcze bardziej już znowelizowane i uproszczone przepisy dotyczące prospektów emisyjnych tak, aby ułatwić firmom korzystanie z europejskich rynków kapitałowych;
  • ułatwienie systemom obrotu specjalizującym się w emisji obligacji rejestrowania się jako rynki rozwoju MŚP. Stanie się to dzięki ustanowieniu nowej definicji podmiotów emitujących wyłącznie dług. Byłyby to przedsiębiorstwa, które w okresie 12 miesięcy emitują obligacje o wartości poniżej 50 mln EUR;
  • stworzenie wspólnego pakietu przepisów dotyczących kontraktów w zakresie płynności dla rynków rozwoju MŚP we wszystkich państwach członkowskich, które obowiązywałyby równolegle z przepisami krajowymi. Kontrakty takie to porozumienia między emitentami a pośrednikami finansowymi (bankiem lub firmą inwestycyjną) dotyczące zakupu i sprzedaży akcji emitenta w jego imieniu. W ten sposób pośrednik finansowy zwiększa płynność akcji.

Inicjatywa obejmuje wniosek ustawodawczy, który przewiduje techniczne zmiany rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku i rozporządzenia w sprawie prospektu emisyjnego, a także dalsze techniczne zmiany aktów delegowanych przyjętych na podstawie dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II). Proponowane zmiany powinny spowodować zwiększenie liczby przedsiębiorstw notowanych na rynkach rozwoju MŚP w sposób pozwalający na zachowanie podstawowych przepisów unijnych ustanowionych w celu przywrócenia zaufania do rynków finansowych po kryzysie finansowym.

Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie zmiany przepisów w zakresie nadużyć na rynku i prospektu emisyjnego będzie teraz przedmiotem dyskusji w Parlamencie Europejskim i Radzie. Zmiany aktów delegowanych przyjętych na podstawie MiFID II zostaną opublikowane do konsultacji na stronie internetowej na okres czterech tygodni, po czym zostaną przyjęte przez Komisję i wysłane do Parlamentu Europejskiego i Rady do analizy.

Kontekst

Ułatwienie dostępu MŚP do finansowania na każdym etapie ich rozwoju jest najważniejszym aspektem opracowywanego przez Komisję projektu unii rynków kapitałowych. Wiele już osiągnięto pod względem ułatwiania MŚP dostępu do finansowania, w szczególności w zakresie uproszczonych przepisów dotyczących prospektów emisyjnych. Ponadto w styczniu 2018 r. weszły w życie wymogi dotyczące rynków rozwoju MŚP, które umożliwiają mniejszym przedsiębiorstwom uzyskać kapitał własny i finansowanie dłużne (obligacje). Nadal jednak wiele pozostaje do zrobienia: liczba pierwszych ofert publicznych MŚP jest dzisiaj o połowę mniejsza w porównaniu z okresem 2006–2007.

Przedsiębiorstwa notowane na rynkach rozwoju MŚP są zobowiązane do przestrzegania szeregu przepisów unijnych, takich jak rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynkurozporządzenie w sprawie prospektu emisyjnego lub dyrektywa MiFID II. W wielu przypadkach jednak przepisy unijne obowiązują jednakowo większe i mniejsze przedsiębiorstwa. Przykładowo rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku ma zastosowanie do wszystkich emitentów akcji, bez względu na ich wielkość. Za pomocą przedstawionych dziś wniosków Komisja chce ustanowić bardziej proporcjonalne otoczenie regulacyjne w celu wspierania wprowadzania MŚP do obrotu giełdowego przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony inwestorów i integralności rynku.

Wniosek zapowiedziano w śródokresowym przeglądzie planu działania na rzecz unii rynków kapitałowych w czerwcu 2017 r. i jest on oparty na dogłębnych analizach, w tym na odpowiedziach na konsultacje publiczne przeprowadzone między grudniem 2017 r. a lutym 2018 r. Opiera się on także na wynikach zaproszenia do składania uwag dotyczących unijnych ram regulacyjnych w dziedzinie usług finansowych. Proponowane przepisy są pierwszymi z serii działań („pakiet w sprawie wprowadzania MŚP do obrotu giełdowego”), które mają pomóc w zwiększeniu liczby pierwszych ofert publicznych MŚP w UE. Działania te obejmują w szczególności badanie na temat przeprowadzania analiz dotyczących MŚP dla potencjalnych inwestorów oraz zbadanie roli, jaką może odegrać publiczne wsparcie finansowe.

Dodatkowe informacje