Mobilne miasta
Komisja Europejska i konsorcjum składające się z 14 europejskich instytutów i stowarzyszeń badawczych oraz firm konsultingowych — w tym 10 MŚP — podpisały umowę w sprawie przyznania dotacji w wysokości 4 mln euro na realizację trzyletniego projektu pod nazwą „Civitas Capital”.

Siim Kallas, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za transport, powiedział: Dotacja ta poświadcza stałe zaangażowanie UE w zapewnianie zrównoważonej mobilności w miastach. CIVITAS jest jedną z najważniejszych inicjatyw UE w tej dziedzinie i przyniesie z pewnością wymierne rezultaty. Musimy rozwijać miejski wymiar naszej polityki transportowej. W tym celu Komisja przedstawi kompleksowy pakiet na rzecz mobilności w miastach w późniejszym okresie tego roku.

Projekt „Civitas Capital” ma na celu:

-usystematyzowanie dostępnej wiedzy w ramach zajmujących się konkretnymi tematami grup, które opracują wytyczne zawierające najlepsze praktyki;
-formułowanie zaleceń dotyczących przyszłych priorytetów badawczo-rozwojowych, które Komisja zamierza uwzględnić w programie badawczym na lata 2014-2020;
-opracowanie pakietów szkoleniowych i organizowanie wymian i staży dla osób zawodowo zajmujących się mobilnością w miastach (szkolenia i staże zostaną zaoferowane około 500 specjalistom);
-zarządzanie funduszem w wysokości blisko 500 tys. euro w celu wspierania transferu środków do innych miast, umożliwiając większej liczbie miast wdrażanie sprawdzonych działań z zakresu mobilności w miastach;
-utworzenie pięciu dodatkowych krajowych i regionalnych sieci i kontynuowanie zarządzania pięcioma istniejącymi. Celem tych sieci jest zwiększenie rozpowszechniania know-how i najlepszych praktyk w danych grupach językowych lub geograficznych;
-utworzenie centrum wiedzy dostępnego dla wszystkich zainteresowanych stron za pośrednictwem strony internetowej poświęconej CIVITAS – miejsca, w którym wszystkie materiały opracowane przez i dla CIVITAS zostaną powszechnie udostępnione w celach edukacyjnych i ponownego stosowania.

Kontekst

Inicjatywa CIVITAS, (akronim powstały ze słów „cities, vitality, sustainability” – miasta, żywotność, zrównoważony rozwój), jest finansowana w ramach programu ramowego UE w zakresie badań. Jej celem jest wspieranie miast w ich wysiłkach na rzecz wprowadzania innowacji służących bardziej zrównoważonej mobilności w miastach. Od czasu zapoczątkowania inicjatywy CIVITAS w 2002 r. w jej ramach wsparcia udzielono ponad 700 projektom demonstracyjnym realizowanym w około 60 miastach (należących do sieci 200 miast, które czerpią z doświadczeń tych projektów), a całkowite inwestycje ze strony UE wyniosły ponad 200 mln euro. Uruchomiło to dodatkowe inwestycje w wysokości blisko 1 mld euro od władz lokalnych i regionalnych oraz od partnerów prywatnych.

W 2009 r. Komisja przyjęła Plan działania na rzecz mobilności w miastach obejmujący 20 działań, które miały zostać zrealizowane do 2012 r. i którego wyniki są obecnie oceniane. W 2011 r. Komisja opublikowała białą księgę w sprawie transportu, która ustanawia dwa konkretne cele dotyczące mobilności w miastach: stopniową eliminację pojazdów o napędzie konwencjonalnym z miast do 2050 r. oraz osiągnięcie zasadniczo wolnej od emisji CO2 logistyki w dużych ośrodkach miejskich do 2030 r.

źródło i więcej informacji: Link