Mniej emisji, więcej uprawnień
Z informacji odnotowanych w rejestrze unijnym wynika, że emisje gazów cieplarnianych z instalacji uczestniczących w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) obniżyły się w ubiegłym roku o 2 proc.

Komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu, Connie Hedegaard, stwierdziła: –Dobrą wiadomością jest to, że poziom emisji zmniejszył się ponownie w 2012 r. Złą wiadomością jest to, że nierównowaga podaży i popytu jeszcze bardziej się pogłębiła, co w dużej mierze jest wynikiem rekordowo dużego wykorzystania międzynarodowych jednostek emisji. Na początku etapu 3 odnotowujemy nadwyżkę w wysokości prawie dwóch miliardów uprawnień. Fakty te świadczą o potrzebie szybkiego działania ze strony Parlamentu Europejskiego i Rady na rzecz opóźnienia sprzedaży części uprawnień do emisji.

Dane dotyczące emisji z 2012 r.

EU ETS obejmuje ponad 12 tys. elektrowni i zakładów produkcyjnych w 27 państwach członkowskich, Norwegii i Liechtensteinie, a od 2012 r. również emisje przewoźników lotniczych obsługujących loty między portami lotniczymi w tych krajach i loty do obszarów ściśle z nimi powiązanych. Odnotowano dalsze obniżenie zweryfikowanych emisji gazów cieplarnianych z instalacji stacjonarnych[1], które sięgnęły w ubiegłym roku 1 867 mld ton równoważnika CO2, co oznacza spadek o około 2 proc. w stosunku do 2011 r. Zweryfikowane emisje zgłoszone przez linie lotnicze wynoszą niemal 84 mln ton.

Po raz kolejny odnotowano wysoki poziom spełniania wymogów systemu EU ETS przez przedsiębiorstwa. Mniej niż 1 proc. uczestniczących instalacji nie umorzyło uprawnień obejmujących wszystkie ich emisje z 2012 r. przed upływem terminu w dniu 30 kwietnia 2013 r. Większość z tych instalacji to małe przedsiębiorstwa, emitujące razem mniej niż 1 proc. emisji objętych systemem EU ETS.

źródło i więcej informacji: Link