Młodzież i kultura w UE

Celem tych nowych inicjatyw jest poprawa mobilności edukacyjnej i możliwości kształcenia w UE, wsparcie młodych ludzi (zwłaszcza przez zachęcanie ich do udziału w życiu demokratycznym i obywatelskim) oraz wykorzystanie potencjału kultury do osiągnięcia postępu społecznego i gospodarczego w Europie.

Wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za miejsca pracy, wzrost, inwestycje i konkurencyjność, JyrkiKatainen, stwierdził: – Podejmujemy kolejne kroki w celu wzmocnienia strategii politycznych na rzecz młodzieży, kultury i edukacji w UE. Po zeszłorocznym spotkaniu przywódców w dziedzinie edukacji i kultury, które odbyło się w ramach Szczytu Społecznego w Göteborgu, oraz w następstwie grudniowego posiedzeniaRady Europejskiej Komisja szybko przygotowała pierwszy zestaw inicjatyw dotyczących kluczowych kompetencji w uczeniu się przez całe życie, umiejętności cyfrowych, a także propagowania wspólnych wartości i edukacji włączającej. Druga część inicjatyw, którą przedstawiamy teraz, idzie jeszcze o krok dalej. Skupiamy się na mobilności edukacyjnej, młodzieży, wczesnej edukacji, nauce języków obcych i kulturze. Są to ważne elementy przyszłości Europy.

Komisarz do spraw edukacji, kultury, młodzieży i sportu, Tibor Navracsics powiedział: – Edukacja, kultura i polityka na rzecz młodzieży odgrywają główną rolę w budowaniu odpornej, konkurencyjnej i spójnej Europy przyszłości. Wraz z pierwszym pakietem przyjętym w styczniu, wnioski ustawodawcze pokazują, że Komisja ciężko pracuje, aby wraz z państwami członkowskimi osiągnąć postawione sobie ambitne cele. Proponowane działania pomogą utorować drogę do europejskiego obszaru edukacji, a jednocześnie wzmocnią tożsamość europejską i oddadzą głos obywatelom, zwłaszcza młodzieży.

Jeśli zależy nam, aby młodzież realizowała swój potencjał, konieczne jest poświęcenie większej uwagi na szczeblu UE sprawom edukacji, szkoleń, młodzieży i kultury. Inwestowanie w umiejętności, kompetencje i wiedzę jest siłą napędową innowacji, konkurencyjności i odporności. Przedstawione dziś inicjatywy otworzą przed młodymi ludźmi z różnych środowisk lepsze perspektywy i pomogą im odgrywać aktywniejszą rolę w społeczeństwie.

Komisja przedstawia dziś pakiet obejmujący:

  • ogólny komunikat zatytułowany „Budowa silniejszej Europy: rola polityki dotyczącej młodzieży, edukacji i kultury”, który omawia realizację przez Komisję programu z Göteborga i mandatu Rady;
  • strategię na rzecz młodzieży na lata 2019–2027, która ma wzmocnić pozycję młodzieży w Europie i zachęcać ją do zabierania głosu w kształtowaniu polityki UE – Komisja przykłada wagę do inwestycji w młodych ludzi i ich przyszłość;
  • wnioski dotyczące zaleceń Rady: w sprawie wysokiej jakości systemów wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, które to systemy mają pomagać w odnoszeniu sukcesów na późniejszym etapie życia; w sprawie automatycznego wzajemnego uznawania dyplomów oraz okresów nauki za granicą w celu ułatwienia mobilności edukacyjnej w Europie; oraz w sprawie poprawy nauczania i uczenia się języków, aby coraz więcej młodych ludzi biegle posługiwało się językami obcymi;
  • nowy program na rzecz kultury, który będzie służył budowaniu świadomości na temat wspólnego i zróżnicowanego dziedzictwa Europy. Celem tego programu jest wykorzystanie pełnego potencjału kultury w budowaniu coraz bardziej zintegrowanej i sprawiedliwej Unii, która wspiera innowacyjność, kreatywność, zrównoważone miejsca pracy i wzrost gospodarczy, jak również w budowaniu relacji z krajami spoza UE.

W ramach zapowiedzianych inicjatyw trwają również prace nad innymi aspektami utworzenia do 2025 r. europejskiego obszaru edukacji. W ogólnym komunikacie pt. „Budowa silniejszej Europy” przedstawiono plany wprowadzenia europejskiej legitymacji studenckiej, która ma przyczynić się do wzrostu mobilności edukacyjnej poprzez ograniczenie obciążeń administracyjnych i kosztów dla studentów oraz placówek edukacyjnych. Komisja planuje wprowadzić legitymację do 2021 r. Ma to być konkretny symbol tożsamości europejskich studentów.

W komunikacie zwraca się ponadto uwagę na dotychczasową współpracę z państwami członkowskimi i sektorem edukacji w realizacji inicjatywy europejskie szkoły wyższe. Inicjatywa ta obejmuje oddolne sieci współpracy między szkołami wyższymi i ma promować współpracę transgraniczną poprzez długoterminowe strategie instytucjonalne. Sieci te będą propagować innowacyjność i doskonałość, pracować nad poprawą mobilności studentów i nauczycieli oraz wspierać naukę języków. W ten sposób europejskie szkolnictwo wyższe ma również stać się bardziej konkurencyjne. Komisja zamierza rozpocząć programy pilotażowe w 2019 i 2020 r. w ramach programu Erasmus+, a pełne wdrożenie inicjatywy przewidziano na 2021 r.

Opracowane zostaną również inne działania mające na celu wspieranie opartego na uczeniu się przez całe życie i stymulowanego innowacjami podejścia do kształcenia i szkolenia. Komisja zaproponuje na przykład wspieranie tworzenia centrów doskonałości kształcenia i szkolenia zawodowego, które będą promować aktywną rolę kształcenia i szkolenia zawodowego w lokalnym i regionalnym rozwoju gospodarczym.

Dzisiaj opublikowano również wstępne wyniki badania Eurobarometr na temat kluczowych inicjatyw przyczyniających się do budowy europejskiego obszaru edukacji. Wynika z niego, że ponad 90 proc. respondentów we wszystkich krajach uważa, że korzystne byłoby umożliwienie studentom współpracy z partnerami zagranicznymi nad innowacyjnymi projektami, w ramach sieci europejskich szkół wyższych. 84 proc. ankietowanych młodych ludzi chciałoby poprawić znajomość języka obcego, którego naukę już rozpoczęli, a 77 proc. chce uczyć się nowego języka.

Kontekst

W 2016 r. przywódcy UE poparli potrzebę działań na rzecz wsparcia młodzieży. W Planie z Bratysławy zobowiązali się do tworzenia szans dla młodzieży poprzez inicjatywy na rzecz młodzieży, m.in. Europejski Korpus Solidarności. Komisja proponuje obecnie przeformułować strategię na rzecz młodzieży, tak aby młodzi ludzie mogli uczestniczyć w budowaniu przyszłości Europy.

Przywódcy państw europejskich omówili tematy edukacji, szkoleń i kultury podczas Szczytu Społecznego w Göteborgu w listopadzie 2017 r. w oparciu o komunikat Komisji Wzmocnienie tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze, który nakreśla wizję europejskiego obszaru edukacji i zapowiada nowy program na rzecz kultury. Po szczycie w konkluzjach Rady Europejskiej z 14 grudnia 2017 r. wezwano państwa członkowskie, Radę i Komisję do realizacji programu uzgodnionego w Göteborgu. Rada Europejska przypomniała również, że Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018 jest znakomitą okazją do promowania społecznego i gospodarczego znaczenia kultury i dziedzictwa.

Więcej informacji: