Młodzież chce pracować w UE
Brak gotówki zniechęca jednak wielu z nich do zrobienia pierwszego kroku w tym kierunku, czyli spędzenia części swojej edukacji za granicą. Sondaż wskazuje na duży rozdźwięk między powszechnym dążeniem młodych ludzi do pracy za granicą a rzeczywistą mobilnością pracowników: mniej niż 3 % ludności pracującej w Europie mieszka obecnie poza swoim krajem ojczystym. Badanie, przeprowadzone w ramach strategii Komisji „Mobilna młodzież”, zostaje opublikowane w przededniu Europejskiego Tygodnia Młodzieży 2011 (w dniach 15 – 21 maja).

Badanie pokazuje, że młodzi ludzie chcieliby pracować za granicą. To dobra wiadomość dla Europy; niestety napotykają oni zbyt wiele przeszkód. Musimy ułatwić im studiowanie, szkolenie się lub pracowanie za granicą oraz udostępniać informacje na temat wsparcia finansowego dostępnego poprzez programy UE, takie jak „Erasmus”, które mogłyby dać im przedsmak mieszkania poza swoim rodzinnym krajem. Dwa największe wyzwania, przed jakimi dziś stoimy, to bezrobocie młodych ludzi oraz niski wzrost gospodarczy: częściowym rozwiązaniem tych problemów byłaby większa mobilność studentów i ludności pracującej”, powiedziała Androulla Vassiliou, europejska komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży.

Badania pokazują, że studenci, którzy odbyli część studiów lub szkolenia poza granicami swojego macierzystego kraju, zwiększają swoje szanse na zatrudnienie i częściej pracują za granicą w późniejszym życiu. Pracodawcy cenią sobie zdobyte przez nich umiejętności, takie jak umiejętność mówienia w języku obcym, zdolność do przystosowania się i kompetencje interpersonalne.

Wyniki wskazują, że tylko jeden na siedmiu (14%) młodych Europejczyków był za granicą w celu kształcenia lub szkolenia. Wielu z nich nie może tego zrobić z braku środków finansowych. Spośród osób, które przyznały, że chciały wyjechać za granicę, 33% stwierdziło, że nie było ich na to stać; blisko dwie trzecie (63%) tych, którzy wyjechali, musiało utrzymywać się z prywatnych funduszy lub oszczędności. „Liczby te wskazują, że musimy ulepszyć nasze programy mobilności, które przynoszą niezwykłe korzyści”, dodała komisarz Vassiliou.


Informacje podstawowe

Wyniki badania Eurobarometru
Eurobarometr (nr 319 A + B) daje wyobrażenie o tym, w jakim stopniu młodzi Europejczycy są mobilni, jeśli chodzi o edukację i pracę, jak postrzegają oni różne środowiska edukacyjne i jakie są ich główne obawy przy poszukiwaniu zatrudnienia. Aby zapoznać się ze streszczeniem głównych wniosków, zobacz MEMO 11/292. Wyniki zostaną uwzględnione w kolejnych inicjatywach politycznych w sprawie modernizowania szkolnictwa wyższego, kształcenia i szkolenia zawodowego oraz młodzieży. Wiek respondentów wahał się pomiędzy 15-35 lat (15-30 lat w przypadku sekcji dotyczących udziału w programie). Badanie obejmuje 27 państw członkowskich UE (dla sekcji uczestnictwa młodzieży), jak również Norwegię, Islandię, Chorwację i Turcję. Między 26 stycznia a 4 lutego 2011 r. przeprowadzono rozmowy telefoniczne z 57 tys. osób.

Europejski Tydzień Młodzieży 2011
Piąty Europejski Tydzień Młodzieży, w dniach 15 – 21 maja, stanowi forum dla dyskusji na temat szans i wyzwań stojących przed dzisiejszą młodzieżą. Obejmuje on wydarzenia w 33 krajach biorących udział w programie „Młodzież w działaniu” (w 27 państwach członkowskich UE oraz Chorwacji, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii i Turcji).

Dnia 17 maja przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso oraz komisarz Androulla Vassiliou wezmą udział w debacie z młodymi ludźmi w belgijskiej Antwerpii (Europejska Stolica Młodzieży 2011) na temat priorytetów strategii „Mobilna młodzież”. Nacisk zostanie położony na jakość i znaczenie szkolnictwa wyższego, promowanie mobilności edukacyjnej, i na to, jak pomóc młodym ludziom w rozwijaniu ich zdolności do zatrudnienia i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości.

Przewodniczący Barroso wręczy nagrody za najlepsze projekty wolontariatu europejskiego (EVS) finansowane w ramach programu UE „Młodzież w działaniu”. Zwycięskie projekty wybrane przez międzyinstytucjonalne jury pokazują, w jaki sposób EVS przyczynia się do realizacji strategii Europa 2020. Wolontariat Europejski obchodzi 15. rocznicę istnienia w 2011 r., który jest również Europejskim Rokiem Wolontariatu.

Komisarz Vassiliou oraz komisarz László Andor (zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne) będą także uczestniczyć w spotkaniach z przedstawicielami młodzieży w Brukseli podczas Europejskiego Tygodnia Młodzieży. W kontekście unijno-chińskiego Roku Młodzieży 2011, wiele wydarzeń będzie ukierunkowanych na zachęcanie do dialogu między młodymi Europejczykami i Chińczykami. Spodziewany jest udział około 120 chińskich przedstawicieli młodzieży.

Mobilna młodzież
W programie przewodnim Komisji Europejskiej „Mobilna młodzież”, zainicjowanym we wrześniu zeszłego roku (IP/10/1124), ustanowiono środki mające na celu poprawę perspektyw zatrudnienia młodych ludzi poprzez zwiększenie mobilności edukacyjnej oraz poprawy jakości i adekwatności kształcenia i szkolenia. W ramach funduszy UE, takich jak „Erasmus”, przyznawane są dotacje do studiów, szkoleń lub praktyk zawodowych za granicą, jak również do projektów mających na celu poprawę jakości i adekwatności kształcenia i szkolenia. W ramach programu „Erasmus” przewidziano dotacje dla ponad 210 tys. studentów w latach 2009/2010 r. na studia lub szkolenia w innym państwie europejskim; ponad 35 tys. otrzymało dofinansowanie do praktyk zawodowych. Jeszcze w tym roku Komisja przedstawi propozycje przyszłego finansowania przez UE programów mobilności rozpoczynających się w 2014 r.

Więcej informacji:
Badania Eurobarometru
Europejski Tydzień Młodzieży
Mobilna młodzież
Polityka i programy dotyczące młodzieży
Europejski Rok Wolontariatu 2011