Migracje: pomoc dla Włoch

W związku z tym, że sytuacja na szlaku środkowo-śródziemnomorskim staje się coraz trudniejsza, Komisja ustanawia szereg natychmiastowych środków, które mogą zostać zastosowane przez państwa członkowskie UE, Komisję i agencje UE, a także przez same Włochy.

Opierając się na wynikach ostatnich dwóch lat prac na rzecz ratowania życia na morzu i zarządzania rosnącą liczbą osób przybywających do Europy wzdłuż szlaku środkowo-śródziemnomorskiego, wszystkie zainteresowane strony muszą teraz zintensyfikować i przyspieszyć działania w odpowiedzi na coraz pilniejszą sytuację i w celu wypełnienia zobowiązań podjętych przez przywódców UE. Zaproponowane środki powinny stanowić podstawę dyskusji na nieformalnym posiedzeniu Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, które odbędzie się w czwartek w Tallinnie.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker powiedział: – Dramatyczna sytuacja w regionie Morza Śródziemnego nie jest ani nowa, ani przejściowa. W ciągu ostatnich dwóch i pół roku poczyniliśmy ogromne postępy na rzecz prawdziwej unijnej polityki migracyjnej, ale pilność sytuacji wymaga od nas teraz znacznego przyspieszenia zbiorowych działań, by nie pozostawić Włoch samych z tym problemem. Nasze wysiłki muszą się koncentrować na solidarności – z osobami uciekającymi przed wojną i prześladowaniami oraz z naszymi państwami członkowskimi znajdującymi się pod największą presją. Jednocześnie musimy wesprzeć Libię w walce z przemytnikami i usprawnianiu kontroli granicznych w celu zmniejszenia liczby osób podejmujących niebezpieczną podróż do Europy.

Działania mające na celu wspieranie Włoch oraz zmniejszenie przepływów migracyjnych

Komisja Europejska proponuje szereg środków, które mają zostać wprowadzone przez Unię Europejską w celu przyspieszenia wspólnych prac wzdłuż szlaku środkowośródziemnomorskiego, w tym w szczególności:

Komisja zamierza:

 • dalej zwiększać zdolności władz Libii w ramach przygotowanego wspólnie z Włochami projektu o wartości 46 mln euro;
 • wspierać utworzenie w pełni funkcjonalnego morskiego ratowniczego centrum koordynacyjnego w Libii;
 • zwiększyć finansowanie zarządzania migracjami we Włoszech, przeznaczając na ten cel dodatkowe 35 mln euro gotowych do natychmiastowego wykorzystania;
 • zapewnić pełną mobilizację unijnych agencji:
  • Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO), który jest gotowy zwiększyć liczbę mobilnych zespołów wspierających rozpatrywanie wniosków;
  • Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej, która powinna pilnie przeanalizować propozycje Włoch dotyczące wspólnej operacji „Tryton”
  • oraz rezerwy szybkiego reagowania Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, składającej się z ponad 500 ekspertów ds. powrotów, która jest gotowa do wykorzystania na wniosek Włoch;
 • rozpocząć i finansować nowy proces składania zobowiązań dotyczących liczby osób przesiedlanych z Libii, Egiptu, Nigru, Etiopii, Sudanu w powiązaniu z UNHCR;
 • współpracować z Libią na rzecz wzmocnienia kontroli na granicy południowej we współpracy z państwami Grupy Pięciu na rzecz Sahelu (Sahel G5) i państwami członkowskimi, przy unijnym wsparciu finansowym;
 • zintensyfikować prace umożliwiające zawarcie umów o readmisji (lub równoważnych nieformalnych uzgodnień) z państwami pochodzenia i tranzytu, przy wsparciu państw członkowskich;
 • zaangażować się w dalszą współpracę z Nigrem i Mali w ramach partnerstwa w celu zapobieżenia przemieszczaniu się osób w kierunku Libii;
 • kontynuować współpracę z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji (IOM) w celu przyspieszenia wspomaganych dobrowolnych powrotów z Nigru i Libii do krajów pochodzenia, w tym poprzez zapewnienie dodatkowego finansowania;
 • zapewnić, we współpracy z państwami członkowskimi, pełne wdrożenie ram partnerstwa, również poza początkowymi 5 krajami priorytetowymi, przy wykorzystaniu zarówno mechanizmów zachęty, jak i sankcji;
 • oprócz 200 mln euro zmobilizowanych w 2017 r. w ramach północnoafrykańskiego segmentu funduszu powierniczego UE dla Afryki zapewnić równoważne finansowanie na 2018 r. i kolejne lata z budżetu UE i państw członkowskich (zob. tabela);

Państwa członkowskie powinny:

 • wnieść znacznie większe wkłady na rzecz funduszu powierniczego UE dla Afryki, aby uzupełnić kwotę 2,6 mld euro pochodzącą z ograniczonego budżetu UE zgodnie ze zobowiązaniami podjętymi w listopadzie 2015 r. (zob. tabela);
 • przyspieszyć relokacje z Włoch, szybciej reagując na włoskie wnioski, zwiększając swoje zobowiązania i podejmując je bardziej regularnie;
 • wraz z Komisją i Służbą Działań Zewnętrznych pomagać w nawiązaniu dialogu z Tunezją, Egiptem i Algierią, aby zachęcić je do przyłączenia się do sieci Seahorse w basenie Morza Śródziemnego oraz wezwać Tunezję, Libię i Egipt do zadeklarowania obszarów działań poszukiwawczo-ratowniczych i ustanowienia formalnego morskiego ratowniczego centrum koordynacyjnego;
 • przyspieszyć, we współpracy z Parlamentem Europejskim, dyskusje w sprawie reformy systemu dublińskiego dotyczącej przydzielania wniosków o udzielenie azylu w UE w celu zapewnienia bardziej stabilnych ram zarządzania podobnymi problemami w przyszłości;
 • zmobilizować swój potencjał, we współpracy z Europejską Strażą Graniczną i Przybrzeżną, aby wesprzeć powroty migrantów o nieuregulowanym statusie z Włoch;

Włochy powinny:

 • opracować, w porozumieniu z Komisją oraz w oparciu o dialog z organizacjami pozarządowymi, kodeks postępowania dla organizacji pozarządowych prowadzących działania poszukiwawczo-ratownicze na Morzu Śródziemnym;
 • wypełnić swoje zobowiązania w zakresie relokacji poprzez:
  • niezwłoczne zarejestrowanie wszystkich Erytrejczyków przebywających we Włoszech,
  • scentralizowanie i standaryzację procedury relokacji,
  • umożliwienie relokacji małoletnich bez opieki,
  • wykazanie się większą elastycznością w zakresie kontroli bezpieczeństwa organizowanych dwustronnie z innymi państwami członkowskimi;
 • jak najszybciej wdrożyć ustawę Minnitiego, w tym poprzez:
  • tworzenie dodatkowych zdolności w punktach szybkiej rejestracji migrantów („hotspotach”),
  • zwiększanie zdolności przyjmowania i znaczne zwiększenie zdolności w zakresie zatrzymywania, aby jak najszybciej uzyskać co najmniej 3000 miejsc
  • przedłużenie maksymalnego okresu zatrzymania zgodnie z prawem UE
  • oraz znaczne przyspieszenie rozpatrywania wniosków o azyl na etapie odwołania;
 • nasilić działania powrotowe poprzez:
  • stosowanie przyspieszonej procedury powrotu,
  • bardziej powszechne wykorzystanie trybu przyspieszonego i przesłanek niedopuszczalności,
  • opracowanie krajowego wykazu bezpiecznych krajów pochodzenia,
  • wydawanie decyzji nakazujących powrót równolegle do decyzji w sprawie udzielenia azylu i jednocześnie z tymi decyzjami,
  • rozważenie możliwości stosowania ograniczeń pobytu
  • oraz powstrzymanie się od wydawania dokumentów podróży osobom ubiegającym się o azyl.

Zob. pełny plan działania Komisji.

Kolejne kroki

Komisja działa w porozumieniu z estońską prezydencją Rady, a przedstawione dziś działania powinny stanowić podstawę dyskusji na temat natychmiastowego wsparcia dla Włoch, która odbędzie się w czwartek na nieformalnym posiedzeniu Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w Tallinnie.

Kontekst

Unia Europejska i jej państwa członkowskie stopniowo ustanowiły jasno sformułowane i bardziej zdecydowane działania polityczne w celu ratowania życia ludzkiego i skuteczniejszego zarządzania przepływami migracyjnymi na szlaku środkowośródziemnomorskim (zob. tutaj).

Jednak w związku z licznymi ofiarami śmiertelnymi i przepływami migracyjnymi przede wszystkim migrantów ekonomicznych szlak środkowo-śródziemnomorski stanowi strukturalne wyzwanie oraz pozostaje pilnym i poważnym problemem.

Na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 22–23 czerwca 2017 r. przywódcy zobowiązali się do podjęcia już teraz zdecydowanych działań „poprzez zintensyfikowanie koordynacji i realizacji wszystkich elementów deklaracji maltańskiej, ram partnerstwa i wspólnego planu działania z Valletty, przy zapewnieniu wystarczających zasobów finansowych”.

Komisja podejmuje dziś dalsze działania, określając konkretne kroki, jakie każda z zainteresowanych stron może i powinna poczynić, aby wywiązać się z tych zobowiązań.

Włochy już podejmują istotne działania mające na celu wspieranie współpracy z Libią w zakresie zarządzania migracjami i dalszej poprawy wdrażania unijnej polityki migracyjnej na swoim terenie. Przyjęta niedawno ustawa Minnitiego ma na celu zwiększenie skuteczności systemu powrotów i systemu azylowego we Włoszech, szybką identyfikację osób potrzebujących ochrony, przy jednoczesnym podejmowaniu działań, które mogą ułatwić szybki powrót migrantów ekonomicznych.

Więcej informacji: